česko-anglicko překlad pro "pomyslet na"

CS

"pomyslet na" anglický překlad

CS

pomyslet na {reflexivní sloveso}

volume_up
1. "4. p."
Musíme zde pomýšlet na to, že penzijní fondy musí mít zvláštní dohled.
Here we must think about the fact that pension funds must have special supervision.
Bojím se pomyslet na to, co bude následovat dále.
As for the next step after that, I dread to think what it might be.
Poté, co jsme nyní dosáhli jedné fáze, začněme hned pomýšlet na další.
As we have now reached one stage, let us think right away about the next.

Příklady použití pro "pomyslet na" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme zde pomýšlet na to, že penzijní fondy musí mít zvláštní dohled.
Here we must think about the fact that pension funds must have special supervision.
CzechPoté, co jsme nyní dosáhli jedné fáze, začněme hned pomýšlet na další.
As we have now reached one stage, let us think right away about the next.
CzechNicméně Dunaj je také zdrojem nebezpečí - stačí pomyslet na loňské záplavy.
However, the Danube is also a source of danger - you only need to think about last year's floods.
CzechAle jednou, bylo docela běžné na sebe pomýšlet jako na tvůrce.
But at one time, it was fairly commonplace to think of yourself as a maker.
CzechNyní, když je ukončení jeho mandátu na dohled, musíme pomýšlet na ukončení jeho činnosti.
Now that the end of the Tribunal's mandate is in sight, we have to think about bringing its work to a close.
CzechBojím se pomyslet na to, co bude následovat dále.
As for the next step after that, I dread to think what it might be.
CzechStačí jen pomyslet na blízkovýchodní konflikt, kde dokonce ani nemáme místo u jednacího stolu.
One only has to think of the Middle East conflict, where we do not even have a place at the negotiating table.
CzechMusíme zavést přísnější mezinárodní bezpečnostní normy a nesmíme vůbec pomýšlet na výstavbu nových jaderných elektráren.
We need to introduce higher international safety standards and there should be no thought of constructing new nuclear plants.
CzechStačí jen pomyslet na útoky v New Yorku a také na neúspěšný útok proti letu z amsterodamského letiště Schiphol do Detroitu.
We need only think of the attacks in New York, and also of the failed attack on the flight from Amsterdam Schiphol to Detroit.
CzechStačí jen pomyslet na ničivé účinky nezákonné těžby a odlesňování, zvláště o jejich přispění ke skleníkovému efektu.
We need only think of the harmful effects of illegal felling and deforestation, especially their contribution towards the greenhouse effect.
CzechMusíme okamžitě uzavřít jaderné elektrárny, které jsou starší než třicet let, a přestat vůbec pomýšlet na výstavbu nových zařízení.
We need to shut down nuclear power plants over thirty years old immediately and put an end to any thoughts of building new plants.
CzechJak nemáme pomyslet na to, co se děje ve Francii, kde hrozí zákon HADOPI a možné sankce za neutralitu technických zprostředkovatelů?
How can we not think of what is happening in France with the threat of the Hadopi law and potential sanctions against the neutrality of technical intermediaries.
CzechStačí jen pomyslet na částky dlužené hotelům, které ubytovaly lidi, kteří přežili těžké zemětřesení, jež postihlo oblast Abruzzo v dubnu roku 2009.
One need only think of the amounts owed to the hotels that took in the survivors of the severe earthquake that hit the Abruzzo region in April 2009.
CzechStačí pomyslet na skandál s otrávenými rajčaty v Maďarsku, ale můžeme se zmínit i o lednovém skandálu s vepřovým masem kontaminovaným dioxiny v Německu.
It is enough to think of the poisoned tomato scandal in Hungary, but we might mention January's dioxin-contaminated pork scandal in Germany as well.
CzechBojím se jen pomyslet na to, o kolik vzrostou ceny elektřiny po roce 2013, když elektrárny budou muset nakupovat své emisní kvóty na otevřeném trhu.
I dread to think how far electricity prices will rise after 2013, when power stations will have to purchase all their emissions limits on the open market.
CzechŽádný z aktérů v rámci mezinárodního společenství nesmí ani pomyslet na to, že by Evropu nechal odkázanou samu na sebe v naději, že problémy celého světa vyřeší sama.
None of the actors in the international community should ever think of leaving Europe to its own devices, in the hope that it will solve the whole world's problems by itself.
CzechJe strašné pomyslet na to, že dokonce i před problémy, které vyvolala stávající potravinová krize, trpělo po celém světě chronickým hladem a podvýživou okolo miliardy lidí.
It is dreadful to think that, even before the problems posed by the current food crisis, around a billion people worldwide suffered from chronic hunger and malnutrition.

Podobné překlady pro "pomyslet na" anglicky

pomyslet sloveso
English
na předložka
narazit na sloveso
záležet na sloveso
bez ohledu na
upozornit na sloveso