česko-anglicko překlad pro "pomoci"

CS

"pomoci" anglický překlad

volume_up
pomoci {ž mn. č.}
EN
CS

pomoci {sloveso}

volume_up
pomoci (také: pomoct, pomáhat)
Může pomoci zlepšit vzdělávání a může pomoci odstranit negramotnost.
It can help improve education and it can help eliminate illiteracy.
Proto mi vaše požadavky mohou pomoci a mohou pomoci Komisi k lepšímu výkonu.
Therefore, your demands can help me and can help the Commission to do better.
Tam, kde mají lidé hlad, musíme lidem pomoci, aby si dokázali pomoci sami.
Where people go hungry, we must help people to help themselves.
pomoci (také: pomoct, pomáhat)
Není nezbytné znovu objevovat Ameriku, abychom zabezpečili účinnost pomoci.
It is not necessary to reinvent the wheel to guarantee aid effectiveness.
Strana Junilistan je proti pomoci na úrovni EU, a proto hlasuje proti zprávě.
Junilistan is opposed to aid at EU level and is therefore voting against the report.
Zpráva také nadále podporuje současný model rozdělování pomoci.
The report also continues to support the current model for distributing aid.
Mezinárodní společenství musí lidu Východního Timoru při těchto krocích pomoci.
The international community must assist the East Timorese people in these steps.
Z tohoto důvodu říkám za svou skupinu, že v této krizové situaci musíme pomoci.
For that reason, I say on behalf of my group that we must assist in this emergency.
Jsme připraveni pomoci Itálii, Tunisku a dalším zemím, kterých se zmíněný vývoj dotýká.
We are ready to assist Italy, Tunisia and other countries affected by this.

Příklady použití pro "pomoci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDnes se snažíme pomoci rozvojovým zemím, aby vstoupily do globalizovaného světa.
Today we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
CzechTouto směrnicí můžeme zajistit, aby toho trh dosáhl pomocí toho správného klíče.
With this directive we can provide the market with the right key to achieve this.
CzechMezinárodní společenství musí lidu Východního Timoru při těchto krocích pomoci.
The international community must assist the East Timorese people in these steps.
CzechJakmile se přihlásíte pomocí účtu Microsoft, připojí se váš počítač ke cloudu a:
When you sign in with a Microsoft account, your PC is connected to the cloud and:
CzechNastavte kontrast pomocí některého z následujících postupů, podle typu monitoru:
Set the contrast by doing one of the following, depending on the type of monitor:
CzechApeluji proto na ekologické jednání, s jehož pomocí bude možné problém vyřešit.
I therefore appeal for environmentally conscious action to resolve this problem.
CzechTento fond nám umožňuje podniknout rychlé a účinné kroky pomocí pružného rámce.
This Fund allows us to take swift, effective action within a flexible framework.
CzechJe však vhodné, abyste pomocí silného hesla zajistili lepší zabezpečení počítače.
However, it's a good idea to keep your PC more secure by using a strong password.
CzechPomocí odkazu Nahlásit zneužití lze oznámit porušování těchto Pravidel chování.
You may use the Report Abuse link to report violations of this Code of Conduct.
CzechPomocí dynamických definic lze zjistit, zda je podezřelý program škodlivý, či ne.
Dynamic signature is a way to check whether a suspicious program is bad or not.
CzechNěkolik rad, které vám mohou pomoci najít zařízení, jež chcete přidat do počítače:
Here are some tips to help you find the device you want to add to your computer:
CzechNásledující prostředky vám mohou pomoci se zařízeními, která správně nefungují:
The following resources can help you with devices that aren't working properly:
CzechPomocí adresního řádku můžete prohledávat web, své záložky i historii prohlížení.
Use the address bar to search the web, your bookmarks, and your browsing history.
CzechMůže to také pomoci při překonávání obtíží při provádění programů soudržnosti.
This may help also to overcome difficulties in implementing cohesion programmes.
CzechMnoho žen v důsledku nezákonných potratů prováděných bez lékařské pomoci zemřelo.
Many women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
CzechTo je tedy naším cílem, pomocí kterého můžeme dosáhnout bezpečnosti našich dětí.
This is therefore an objective which can be used to achieve security for children.
CzechNyní se musíme zapojit do pomoci Spojeným státům, abychom lidská práva bránili.
Now we need to be involved in helping the United States to defend human rights.
CzechCelý svět si uvědomuje a uznává klíčovou roli EU v oblasti humanitární pomoci.
The whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
CzechMusíme jim pomoci, abychom mohli být loajální k sobě i k našim společným hodnotám.
We must help them so that we can be loyal to ourselves and to our common values.
CzechIrsko, má země, je šestým největším poskytovatelem pomoci ve světě na obyvatele.
Ireland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world.