česko-anglicko překlad pro "pomoc"

CS

"pomoc" anglický překlad

CS

pomoc {ženský rod}

volume_up
1. generál
pomoc (také: asistence, podpora)
volume_up
assistance {podstatné jméno}
Použití programu Vzdálená pomoc ke vzdálenému poskytnutí nebo přijetí pomoci.
Use Remote Assistance to give or receive assistance remotely.
Další informace naleznete v části Program Vzdálená pomoc: nejčastější dotazy
For more information, see Windows Remote Assistance: frequently asked questions.
EU musí tomuto stabilizačnímu procesu poskytnout značnou podporu a pomoc.
The EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
EU musí tomuto stabilizačnímu procesu poskytnout značnou podporu a pomoc.
The EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
Tímto způsobem budeme poskytovat pomoc nejohroženějším oblastem.
In that way, we will be offering support for the most vulnerable areas.
Finanční pomoc členským státům (předložené návrhy usnesení): viz zápis
Financial support to Member States (motions for resolutions tabled): see Minutes
pomoc
volume_up
aid {podstatné jméno}
Restrukturalizační fond a restrukturalizační pomoc v podstatě představují ukončení.
The restructuring fund and restructuring aid are essentially discontinuations.
V roce 2009 vznikla na půdě Rady pracovní skupina pro humanitární pomoc a potravinovou pomoc.
In 2009, the Working Party on Humanitarian Aid and Food Aid was established within the Council.
Je nezbytné poskytnout inteligentní, cílenou hospodářskou a rozvojovou pomoc.
It is essential to provide intelligent, targeted economic and development aid.
Humanitární pomoc při mimořádných událostech je ze své podstaty krátkodobá.
Disaster relief and emergency assistance are almost by definition short-term.
Bělorusko potřebuje pomoc - pomoc nejen z hlediska hospodářské a politické nestability, ale pomoc pro lidi.
Belarus needs relief - relief not only from economic and political instability but relief for the people.
To by jen odvedlo pozornost a rozptýlilo nedostatečné zdroje potřebné pro pomoc.
That would only have diverted attention and scarce resources away from the relief effort.
pomoc
volume_up
bailout {podstatné jméno}
Může se stát, že pomoc ve prospěch jednoho členského státu nepřečká odvolání k ústavnímu soudu, k němuž pravděpodobně dojde v Německu.
The bailout of a Member State may not survive a probable constitutional appeal in Germany.
Náklady na pomoc bankám představují 70 miliard EUR, a to nemluvím o 200 miliardách krizového financování ze strany ECB.
The cost of the bank bailout is EUR 70 billion, not to mention the EUR 200 billion in emergency funding from the ECB.
Vezměte si například celou tu nouzovou pomoc Řecku.
Take, for example, the whole bail-out of Greece.
pomoc
volume_up
succor {podstatné jméno}
pomoc (také: pomocník, výpomoc)
volume_up
help {podstatné jméno}
Lidé tam volají o pomoc a naší povinností je tuto pomoc jim poskytnout.
People there are calling for help and it is our duty to provide that help.
Tato pomoc musí zahrnovat i pomoc, o kterou požádal Parlament bývalý předseda vlády.
This must include the help that the former Prime Minister asked our Parliament for.
Podpora rozvoje někdy vyžaduje i přímou pomoc prostřednictvím mírových operací.
Creating development sometimes also requires direct help through peacekeeping operations.
pomoc
volume_up
succour {podstatné jméno}
Naštěstí mezi těmito různými spolky můžeme vytvořit podmínky pro to, aby bylo možné doručit pomoc a podporu.
Hopefully among these different alliances we can create conditions whereby the aid and succour can be delivered.
2. "lékařská"
pomoc
volume_up
adjuvant {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pomoc" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechLisabonská smlouva rovněž zavádí konkrétní právní základ pro humanitární pomoc.
The Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
CzechMohli bychom takto nabídnout další pomoc, například výměnou osvědčených postupů?
In what way could we provide further support, perhaps by sharing best practice?
CzechBudování státu je zdlouhavý proces, musíme však být připraveni nabídnout pomoc.
State-building takes time - but we must be prepared to be there and offer help.
CzechMusíme nyní poskytnout Tchajwancům veškerou pomoc, která je v lidských silách.
We now have to provide the Taiwanese with all the help that is humanly possible.
CzechToto oddělení je speciálně navrženo pro pomoc malým podnikům v otázkách obrany.
It is specifically designed to help small businesses address issues of defence.
CzechDnes je to Itálie, která potřebuje konkrétní pomoc; zítra to může být jiná země.
It is Italy that needs concrete help today; tomorrow, it might be another country.
CzechVeškerá mezinárodní pomoc by měla být podmíněna demokratickou změnou v Bělorusku.
All international aid should be made dependent on democratic change in Belarus.
CzechPomoc, kterou směřujete do zdravotnictví, nemůže být udržitelná bez infrastruktury.
That health that you're working on cannot be sustainable without infrastructure.
CzechJsme připraveni i nadále poskytovat pomoc v tomto nevyhnutelně dlouhém procesu.
We are prepared to continue providing assistance in this unavoidably long process.
CzechDalší termín je v roce 2010, kdy by naše pomoc měla společně dosáhnout 0,56 % HDP.
The next deadline is 2010, when our aid should collectively reach 0.56% of GDP.
Czech(Vlastně, nevztahuje se toto ke všem rozvojovým zemím, které přijímají naši pomoc?)
(In fact, does this not apply to all developing countries that receive our aid?)
CzechMusíme požadovat okamžité propuštění Dawita Isaaka výměnou za finanční pomoc.
We have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
CzechUkázalo se však, že "pomoc" Evropské unie má se solidaritou jen málo společného.
However, EU 'assistance' has demonstrated that it has little to do with solidarity.
CzechCo se tedy týče humanitární stránky, nedáváme peníze; poskytujeme přímou pomoc.
Now, on the humanitarian side, we do not give money; we provide direct assistance.
CzechTi všichni přežili, protože jim členové amerických odborů posílali finanční pomoc.
They all survived because American trade union members sent financial assistance.
CzechObchod, nikoli pomoc, je klíčem k udržitelnému hospodářskému růstu a rozvoji.
Trade, and not aid, is the key for sustainable economic growth and development.
CzechRozvojová pomoc poskytovaná ze strany ERF je součástí širšího evropského rámce.
The development aid provided by the EDF forms part of a broader European framework.
CzechDalší informace naleznete v části Program Vzdálená pomoc: nejčastější dotazy
For more information, see Windows Remote Assistance: frequently asked questions.
CzechPotravinová pomoc přichází každý rok, když lidé hladovějí v průběhu období neúrody.
Food aid coming in every year when people are starving during the lean seasons.
CzechPodle OSN potřebuje v současnosti humanitární pomoc téměř 5 milionů Súdánců.
According to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.