česko-anglicko překlad pro "poměry"

CS

"poměry" anglický překlad

volume_up
poměry {m mn. č.}
CS

poměry {mužský rod množné číslo}

volume_up
Nebude to samozřejmě lehké, ale myslím si, že je naší povinností zkusit změnit poměry v Íránu.
It will surely not be easy, but I believe it is our responsibility to try and change the situation in Iran.
Článek byl rozhovor s člověkem, který tam žije a je velmi dobře obeznámen s místními poměry, se skutečným znalcem bosenské situace.
The article was an interview with an insider, a real authority on the Bosnian situation.
Je to země s chronicky křehkými poměry, jejíž existující základní funkce a kapacity byly vážně narušeny.
It is a country in a chronically fragile situation whose existing basic functions and capacities have been very seriously disrupted.
poměry (také: okolnosti, situace)
Problémem nejsou peníze, nýbrž nestabilní politické poměry.
It is not money that is the problem, however, but the unstable political circumstances.
To vše je umocňováno aktuálními poměry, skutečnou výkonností evropských vysokých škol.
This is being exacerbated by actual circumstances, by the actual performance of European universities.
Naším šestým bodem je skutečnost, že existuje přímá vazba mezi sociálními poměry rodin a vývojem dětí.
Our sixth point is that there is a direct link between families' social circumstances and children's growth.
poměry
Řecko si stále žije nad poměry a hlavní je, že musí začít vydělávat více, než spotřebuje, a musí být také schopné zaplatit úrokové sazby ze svého zadlužení.
Greece is still living beyond its means, and the key is that Greece has to start earning more than it consumes and also be able to pay the interest rates on its debt burden.
poměry
Jsou to v podstatě dva poměry mezi hodnotami HDP na obyvatele, tedy hodnotami hrubého domácího produktu na obyvatele, takže mezi průměrnými příjmy.
It's basically two ratios of per capita GDP, per capita gross domestic product, so average income.
V zemích s vysokými poměry deficitu nebo dluhu k HDP by mělo strukturální přizpůsobení dosáhnout v meziročním srovnání nejméně 1 % HDP.
In countries with high deficits and/or debt ratios, the annual structural adjustment should reach at least 1% of GDP.

Příklady použití pro "poměry" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBohužel, právě takové jsou poměry, za kterých se bude odehrávat tato rozprava.
This is precisely the setting in which this debate unfortunately has to take place.
CzechHospodářské poměry se ovšem změnily a politika soudržnosti se jim musí přizpůsobit.
However, the economic times have changed and cohesion policy needs to adapt to them.
CzechChceme se znovu ubezpečit, že rozhodně vylučujete americké poměry v Evropě.
We want to be reassured that you are definitely ruling out US conditions in Europe.
CzechZnamená to, že se Komise víceméně přestává zabývat nejistými pracovními poměry?
Does this mean that the Commission is more or less giving up on precarious employment relations?
CzechSkutečnost je taková, že členské státy žily nad své poměry.
The fact of the matter is that the Member States have lived beyond their means.
CzechNemá to smysl - ani stát si nemůže donekonečna žít nad poměry.
It is pointless - even the state cannot live beyond its means indefinitely.
CzechDomnívám se však, že u tohoto tématu musíme mít na zřeteli příslušné poměry.
However, I believe we have to keep the issue in proportion.
CzechTo vše je umocňováno aktuálními poměry, skutečnou výkonností evropských vysokých škol.
This is being exacerbated by actual circumstances, by the actual performance of European universities.
CzechProblémem nejsou peníze, nýbrž nestabilní politické poměry.
It is not money that is the problem, however, but the unstable political circumstances.
CzechTento návrh nařízení upravující poměry v rybolovném průmyslu je však srozumitelný a nezbytný.
This proposal for a regulation on the fishing industry is nevertheless a clear and necessary one.
CzechSankce budou efektivní jen tehdy, když pomohou změnit poměry a následně vyřešit daný konflikt.
Sanctions will only be effective when they help to change relationships and consequently resolve conflicts.
CzechNebude to samozřejmě lehké, ale myslím si, že je naší povinností zkusit změnit poměry v Íránu.
It will surely not be easy, but I believe it is our responsibility to try and change the situation in Iran.
CzechV některých zemích se poměry ve společnosti dokonce zhoršují.
In some countries, society is even taking backward steps.
CzechJe nepřijatelné, aby si některé členské státy žily nad poměry na úkor ostatních členských států.
It is unacceptable for some Member States to live beyond their means at the cost of the other Member States.
CzechJe mnoho lidí, kteří si myslí o všech těchto chudých lidech: "To jsou hrozné poměry.
And that's how they work. ~~~ There is a lot of people who think about all these poor people, "Oh there's terrible things.
CzechNebo jinak: jsou připravovány směrnice, které by zavedly normy pro zaměstnanecké poměry na dobu určitou?
Or to put it another way: Are directives being planned which will introduce standards for temporary jobs?
CzechNaším šestým bodem je skutečnost, že existuje přímá vazba mezi sociálními poměry rodin a vývojem dětí.
Our sixth point is that there is a direct link between families' social circumstances and children's growth.
CzechZa druhé, trestní stíhání v této oblasti je stále v plenkách, i když poměry jsou zcela katastrofální.
Secondly, criminal prosecution in this field is still in its infancy even though the state of affairs is disastrous.
Czech. - Paní předsedající, poměry v Zimbabwe se zlepšily, ale bohužel ne dostatečně.
on behalf of the S&D Group. - Madam President, things have improved in Zimbabwe but sadly they have not improved enough.
CzechČlánek byl rozhovor s člověkem, který tam žije a je velmi dobře obeznámen s místními poměry, se skutečným znalcem bosenské situace.
The article was an interview with an insider, a real authority on the Bosnian situation.