CS

poměrně {příslovce}

volume_up
Využití vesmíru se poměrně nenápadně stává součástí našeho každodenního života.
The utilisation of space has quite imperceptibly come to be part of daily life.
Problematiku posouzení sucha je - upřímně řečeno - poměrně obtížné zahrnout.
The issue of drought assessment is - quite frankly - relatively difficult to incorporate.
Řekli to poměrně jasně a příslušné prohlášení je stále uvedeno v Římské smlouvě.
They were quite clear and that statement is still in the Treaty of Rome.
Myslím si, že prosincová Evropská rada jednala poměrně uspěchaně.
I think that the December European Council acted rather hastily.
(LT) Pane předsedající, je to opravdu poměrně složitá záležitost.
(LT) Mr President, this really is a rather complex issue.
Bohužel, musím říci, že vaše zpráva je poměrně chladná vůči mým myšlenkám v této oblasti.
However, I must say that your report is rather cool about my ideas in this area.
poměrně (také: relativně)
Výstavba energeticky účinnějších budov je poměrně snadná, poměrně levná a poměrně prospěšná.
Making buildings more energy efficient is relatively simple, relatively low cost and relatively beneficial.
V sociální oblasti bude poměrně náročným problémem zajištění důchodu.
In the social area, it will be a relatively difficult matter to provide pensions.
Proběhlá debata ukázala poměrně širokou shodu napříč politickým spektrem.
The debate has demonstrated relatively broad agreement across the political spectrum.
Zpravodajka svým návrhem zvolila poměrně revoluční přístup ke stávající směrnici.
The rapporteur's proposal adopted a fairly revolutionary approach to the existing Directive.
Jedná se o poměrně technický pozměňovací návrh, nicméně přesto je významný.
It is a fairly technical amendment, but it is still significant.
Poměrně často hovoříme o účinnosti rozvojové spolupráce.
We discuss the effectiveness of development cooperation fairly often.
poměrně (také: celkem, docela)
Pokud je řeč o výzkumné politice, Evropa je ve skutečnosti v poměrně dobrém postavení.
Europe is actually in a pretty good position when it comes to research policy.
Vydávání pojištění pro případ únosu mimozemšťany by pro pojišťovny bylo poměrně bezpečným krokem.
Issuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet.
Zdá se mi, že to bylo provedeno na poměrně svévolném základě.
It seems to me that this has been done on a pretty arbitrary basis.
poměrně (také: celkem, přiměřeně, rozumně)
My jsme na tom ještě poměrně dobře, ve Spojených státech se do mínění vkrádá pesimismus.
We are still doing reasonably well; in the United States, pessimism has set in.
Kromě toho nesmíme zanedbávat zdroje energie, které jsou poměrně šetrné k životnímu prostředí, například biopaliva.
In addition, we must not neglect sources of energy which are reasonably environmentally friendly, such as biofuels.
Po více než 30 let byl trh EU s potravinami poměrně stabilní a tím se do jisté míry otupila naše bdělost.
For more than 30 years the EU's food market was reasonably stable, and that led to a certain dulling of our vigilance.
poměrně
Poměrně chudé Spojené království je druhým největším přispěvatelem do rozpočtu EU.
The comparatively impoverished UK is the second largest contributor to the EU budget.
Paní předsedající, země navržené na členství v EU jsou poměrně chudé.
Madam President, the countries proposed for EU membership are comparatively poor.
Příliš časný vstup do světa práce zvyšuje riziko pozdější nezaměstnanosti a poměrně nízkého životního standardu.
In fact, entering the world of work too early increases the risk of unemployment later on, and of a comparatively low standard of living.

Příklady použití pro "poměrně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVyužití vesmíru se poměrně nenápadně stává součástí našeho každodenního života.
The utilisation of space has quite imperceptibly come to be part of daily life.
CzechCo se týče transparentnosti, v institucích EU jsme prošli poměrně dlouhou cestu.
We have come quite a long way in our EU institutions when it comes to transparency.
CzechMáme poměrně vysokou spotřebu alkoholu na hlavu, ale dochází k méně výstřednostem.
We have a relatively high per capita alcohol consumption but fewer excesses.
CzechS fotbalovým mistrovstvím světa v Německu v roce 2006 máme poměrně dobré zkušenosti.
We had quite a good experience during the 2006 football World Cup in Germany.
CzechPoměrně chudé Spojené království je druhým největším přispěvatelem do rozpočtu EU.
The comparatively impoverished UK is the second largest contributor to the EU budget.
CzechA ráda bych dodala termín "kulturní" dopad, neboť ten je poměrně významný.
And I would like to add the term 'cultural' impact, as this is quite important.
CzechMyšlenka nestability není nová, třebaže mezinárodní diskuse je poměrně čerstvá.
The idea of fragility is not new, though the international debate is relatively recent.
CzechŘekli to poměrně jasně a příslušné prohlášení je stále uvedeno v Římské smlouvě.
They were quite clear and that statement is still in the Treaty of Rome.
CzechPokud je řeč o výzkumné politice, Evropa je ve skutečnosti v poměrně dobrém postavení.
Europe is actually in a pretty good position when it comes to research policy.
CzechRada představila 39 různých návrhů a poměrně dost jich můžeme skutečně přijmout.
The Council presented 39 different proposals, and we can actually accept quite a number.
CzechJe to poměrně obtížné pochopit, považuji však tento jemný rozdíl za velmi významný.
It is sometimes difficult to grasp, but the nuance is, I feel, significant.
CzechKompromis navržený Výborem pro právní záležitosti je v této otázce poměrně jasný.
The compromise proposed by the Committee on Legal Affairs is quite clear on that point.
CzechV této souvislosti je vyhlášení nezávislosti poměrně normálním procesem.
In this connection, the proclamation of independence is quite a normal process.
CzechBohužel, musím říci, že vaše zpráva je poměrně chladná vůči mým myšlenkám v této oblasti.
However, I must say that your report is rather cool about my ideas in this area.
CzechDomnívám se, že mé připomínky ke zprávám a k jejich závěrům mohou být poměrně stručné.
I expect my comments on the reports and their conclusions will be relatively brief.
CzechDo té doby se budeme zabývat těmi záležitostmi, které jsou stále poměrně nevyřešené.
Until then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
Czech(EL) Pane předsedající, pane komisaři, jednání v Cancúnu byla poměrně úspěšná.
(EL) Mr President, Commissioner, the negotiations in Cancún were relatively successful.
CzechMy jsme na tom ještě poměrně dobře, ve Spojených státech se do mínění vkrádá pesimismus.
We are still doing reasonably well; in the United States, pessimism has set in.
CzechTakže je myslím poměrně realizovatelné, aby nás štěstí nestálo planetu.
And so I think it's really quite feasible that happiness does not cost the earth.
CzechNicméně vzhledem ke stárnoucí Evropě se zdá, že bude poměrně těžké toho dosáhnout.
However, due to ageing Europe, it seems that it will be quite difficult to achieve this.