česko-anglicko překlad pro "pomáhající"

CS

"pomáhající" anglický překlad

CS

pomáhající {přídavné jméno}

volume_up
pomáhající (také: asistující)
Nakonec budou mít pomáhající partneři šanci na stejnou míru sociální ochrany, a to platí také pro úpravu mateřské dovolené.
At long last, assisting partners can enjoy an equal level of social protection, and this also applies to maternity provision.
Ne všude mají pomáhající manželé vlastní statut, takže jejich práce nebývá uznávána a nemají tak nezávislé sociální zabezpečení.
Assisting spouses do not have their own legal statute everywhere, so their work is not always recognised and they do not have independent social security arrangements.

Příklady použití pro "pomáhající" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBěhem zadávání odsouhlasení nebo pověření neuvidí pomáhající osoba vaši plochu.
Your helper won't be able to see your desktop while you provide consent or credentials.
CzechPřed udělením těchto schopností pomáhající osobě budete vyzváni k odsouhlasení nebo k zadání pověření.
You will be asked for consent or credentials before giving your helper these abilities.
CzechS tímto heslem může pomáhající přímo spojit oba počítače.
With this password, the helper can directly connect the two computers.
CzechPomáhající osoba tedy bude moci spustit programy na úrovni správce a nebude k tomu potřebovat vaši účast.
Then your helper can run administrator-level programs without needing your participation.
CzechSpuštění programů na úrovni správce můžete pomáhající osobě povolit pouze v případě, že je sami můžete spouštět.
You can allow your helper to run administrator-level programs only if you can run them yourself.
CzechPokud se rozhodnete sdílet ovládání počítače s pomáhající osobou, oba budete moci ovládat ukazatel myši.
If you decide to share control of your computer with your helper, you will both be able to control the mouse pointer.
CzechSkutečně věříme, že musí pokračovat úsilí pomáhající stabilizovat situaci mnoha milionů postižených lidí.
We really believe work towards helping stabilise the situation of so many millions of affected people must continue.
CzechToto zaškrtávací políčko se zobrazí ve zprávě, kterou uvidíte, když vás pomáhající požádá o sdílení ovládání plochy.
This check box appears on the message that you see when your helper asks to share control of your desktop.
CzechNakonec budou mít pomáhající partneři šanci na stejnou míru sociální ochrany, a to platí také pro úpravu mateřské dovolené.
At long last, assisting partners can enjoy an equal level of social protection, and this also applies to maternity provision.
CzechSledujte, co pomáhající osoba dělá.
CzechS vaším svolením může pomáhající použít svoji myš a klávesnici k ovládání vašeho počítače a ukázat vám, jak problém vyřešit.
With your permission, your helper can use his or her mouse and keyboard to control your computer and show you how to fix a problem.
CzechPodporuji tuto iniciativu pomáhající lidem, které 82 podniků v Galicii propustilo ze zaměstnání, znovu vstoupit na trh práce.
I support this initiative to help people who have been made redundant by the 82 businesses in Galicia to re-enter the labour market.
CzechKromě toho usnesení požaduje, aby bylo 10 % Evropského sociálního fondu vyhrazeno na projekty pomáhající mladým lidem najít práci.
In addition, the resolution calls for 10% of the European Social Fund to be reserved for projects helping young people to find work.
CzechS vaším svolením může pomáhající osoba dokonce použít svoji myš a klávesnici k ovládání vašeho počítače a ukázat vám, jak problém vyřešit.
With your permission, your helper can even use his or her mouse and keyboard to control your computer and show you how to fix a problem.
CzechJe proto nutné, abychom projevili co největší možnou solidaritu, a bránili tak lidi pomáhající těm, kteří si nemohou pomoci sami.
So it is urgent for us to show solidarity in the strongest possible way, in order to defend those people who help those who cannot help themselves.
CzechDříve než někomu povolíte připojení k počítači, zavřete všechny spuštěné programy a otevřené dokumenty, u nichž nechcete, aby je pomáhající osoba viděla.
Before you allow someone to connect to your computer, close any open programs or documents that you don't want your helper to see.
CzechNe všude mají pomáhající manželé vlastní statut, takže jejich práce nebývá uznávána a nemají tak nezávislé sociální zabezpečení.
Assisting spouses do not have their own legal statute everywhere, so their work is not always recognised and they do not have independent social security arrangements.
CzechKlíčová je dobrá kvalita, cenová přijatelnost a dostupnost pro všechny, protože se jedná o nástroj pomáhající vytváření rovných příležitostí a integraci.
Good quality, affordability and accessibility for everyone are essential for this, since it is an instrument for equal opportunities and integration.
CzechŘekla jste nám, že označení země původu není garancí bezpečnosti potravin - v tom máte pravdu - a že se jedná o další nástroj pomáhající spotřebitelům.
You were telling us that labelling country of origin is no guarantee of safe food - you are right - and that it is another instrument to help consumers.
CzechDříve než někomu povolíte připojení k počítači, doporučujeme ukončit všechny spuštěné programy a zavřít dokumenty, u nichž nechcete, aby je pomáhající osoba viděla.
Before you allow someone to connect to your computer, it's a good idea to close any open programs or documents that you don't want your helper to see.