česko-anglicko překlad pro "polský"

CS

"polský" anglický překlad

volume_up
polský {příd. jm. m.}
EN
EN
volume_up
polsky {přísl.}
EN
CS

polský {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
1. geografie
polský
volume_up
Polish {příd. jm.}
Nejedná se o polsko - běloruský nebo bělorusko - polský konflikt.
This is not a Polish-Belarusian or a Belarusian-Polish conflict.
Postoj prezidenta kritizoval polský parlament.
The President's opinion was criticised in the Polish Parliament.
Polský poslanec Jerzy Buzek je zvolen předsedou Evropského parlamentu.
Polish MEP Jerzy Buzek is elected president of the European Parliament.

Příklady použití pro "polský" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVážená paní předsedající, před čtyřmi měsíci byl v Pákistánu unesen polský inženýr.
- Madam President, four months ago a Polish engineer was kidnapped in Pakistan.
CzechMáme záruky nebo přísliby, že polský prezident podepíše během několika dnů.
We have guarantees or promises that the Polish President will sign within a few days.
CzechTo vše se ale změnilo v říjnu 1978, kdy byl polský kardinál zvolen papežem.
However, all of this changed in October 1978 with the election of a Polish cardinal as Pope.
CzechPolský poslanec Jerzy Buzek je zvolen předsedou Evropského parlamentu.
Polish MEP Jerzy Buzek is elected president of the European Parliament.
CzechJsem rád, že polský prezident Kaczyński podepíše velmi brzy.
I am pleased to see that President Kaczyński of Poland will be signing very soon.
CzechDie Welt nedávno napsal, že Majdanek byl polský koncentrační tábor.
Recently, Die Welt wrote that Majdanek was a Polish concentration camp.
CzechPolský systém vzdělávání prochází během posledního desetiletí sérií změn.
The Polish educational system has been going through a series of changes within the last decade.
CzechČiním tak, pane předsedo, jak velmi dobře víte, jako polský politik, ale také jako člověk.
I do this, as you very well know, Mr President, as a Polish politician, but also as a person.
CzechKromě toho, pokud je mi známo, pan Kaczyński hovoří pouze polsky.
In addition, so far as I am aware, Mr Kaczyński can only speak Polish.
CzechDostatečně věřím v polský význam v Evropě, aby to bylo řečeno bez námitek.
I believe strongly enough in Poland's importance in Europe to say so without anyone taking offence.
CzechNejedná se o polsko - běloruský nebo bělorusko - polský konflikt.
This is not a Polish-Belarusian or a Belarusian-Polish conflict.
CzechTo znamená, že 43 šéfů společností je přinejmenším stejně mocných jako polský premiér.
That means that there are 43 heads of companies that are at least as powerful as the Polish Prime Minister.
CzechPane předsedající, pane komisaři, chci zdůraznit jeden konkrétní aspekt a budu hovořit Polsky:
(ES) Mr President, Commissioner, I want to highlight one particular aspect and I will speak in Polish:
CzechNaneštěstí ani polský ústavní soud toto vždy nechápe.
Unfortunately, even the Constitutional Tribunal in Poland does not always understand this.
CzechTato situace je nepřijatelná a jasně ukazuje, jak je polský volební zákon nespravedlivý a neférový.
That situation is unacceptable and shows clearly how unjust and unfair the Polish electoral law is.
CzechPolský prezident slavnostně prohlásil, že Lisabonskou smlouvu podepíše po irském referendu.
The Polish President has solemnly declared that he will sign the Treaty of Lisbon after the Irish referendum.
CzechTo by bezpochyby přivedlo polský rybářský průmysl ke krachu.
That would certainly bankrupt the Polish fishing industry.
CzechMyslím tím například polsky hovořící Portugalce, španělsky hovořící Estonců a slovinsky hovořící Švédy.
I mean for example, Polish-speaking Portuguese, Spanish-speaking Estonians and Slovenian-speaking Swedes.
CzechVyzývám nicméně polský lid, aby se zachoval moudře a co nejrychleji zbavil tuto vládu moci!
I do, however, implore the Polish people to be so wise as to put this government out of office as quickly as possible!
CzechPostoj prezidenta kritizoval polský parlament.
The President's opinion was criticised in the Polish Parliament.