česko-anglicko překlad pro "poloviny"

CS

"poloviny" anglický překlad

volume_up
poloviny {ž mn. č.}
EN
volume_up
polovina dvojdomku {ž}
volume_up
polovina semestru {podstatné jméno}
EN
CS

poloviny {ženský rod množné číslo}

volume_up
poloviny
Mozek je záměrně... mimochodem, obě poloviny našeho mozku jsou spojeny svazkem nervů nazývaným corpus callosum.
The brain is intentionally -- by the way, there's a shaft of nerves that joins the two halves of the brain called the corpus callosum.
Soudržnost nebyla nikdy tak potřebná jako dnes, kdy se spojily obě poloviny Evropy, které byly po válce oddělené železnou oponou.
Cohesion has never been needed as much as it is now, when the two halves of Europe, separated after the war by the iron curtain, have come together.

Příklady použití pro "poloviny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNěkdy se však ptáte, zda je sklenice z poloviny plná nebo z poloviny prázdná.
Nevertheless, you sometimes wonder whether the glass is half full or half empty.
CzechEvropa nevyužívá adekvátním způsobem potenciál celé poloviny svého obyvatelstva.
Europe is not adequately using the potential of the half of its population.
CzechKdyž je let zrušen, protože je obsazen pouze z poloviny, nejedná se o případ vyšší moci.
It is not force majeure when an aircraft is cancelled because it is half-empty.
CzechPřimějme Američany a Indy, aby nás následovali, a máme z poloviny vyhráno.
Take the Americans and the Indians with you, and we will already be half way there.
CzechKdyž se podíváme na spořící úrokové míry tak od poloviny minulého století padají.
We look at the savings rate and it has been declining since the 1950s.
CzechMěli bychom usilovat o to, abychom tato pravidla zavedli do poloviny příštího roku.
We should look to have these rules in place by the middle of next year.
CzechV Sýrii se lidové protesty od poloviny března rozšířily do řady měst.
In Syria, popular protests have spread over a number of cities since mid-March.
CzechTento termín také zaručí, že systém SIS II bude plně v provozu do poloviny roku 2010.
This date will also ensure that SIS II is fully operational by mid-2010.
CzechPublikace bude zveřejněna na internetových stránkách ECB do poloviny prosince 2011.
It is due to be published on the ECB’s website by mid-December 2011.
CzechVe skandinávských zemích jsou vlády tvořeny ženami více než z poloviny.
In the Scandinavian countries more than half the members of their governments are women.
CzechMůžete ukázat na jedinou politiku EU, která by byla alespoň z poloviny tak úspěšná jako internet?
Can you point to a single EU policy which is half as successful as the Internet?
CzechTo, co bylo zamýšleno jako okamžitý signál, bude nyní muset být odloženo do poloviny roku 2009.
What was meant to be an immediate signal will now have to be postponed to mid-2009.
CzechOd poloviny ledna zemřelo ve válečné zóně stovky bezbranných civilistů.
Hundreds of defenceless people have died in the conflict zone since the middle of January.
CzechJsem však i nadále přesvědčená, že sklenice je více než z poloviny plná.
I remain convinced, however, that the glass is more than half full.
CzechPrvně od poloviny 19. století překročila hranici šesti milionů.
It has gone over six million for the first time since the mid-19th century.
CzechOd poloviny ledna bylo propuštěno šest vězňů, již dříve označených za politické.
Since mid-January, five of the six political prisoners previously identified as such have been released.
CzechVětšina lidí si nechce prohlížet tabulku nebo fotku rozdělenou na poloviny mezi dva monitory.
Most people don't want to view a spreadsheet or a photo split in half between two monitors.
CzechŘíkáte, že potřebujeme návrhy do Vánoc, ale vlastně je potřebujeme do poloviny listopadu.
You say that we need proposals before Christmas, but actually we need them before mid-November.
CzechTato nadace pořádá od poloviny 90. let 20. století odborné kurzy pro nezaměstnané hudebníky.
The Foundation has been running training courses for unemployed musicians since the mid-1990s.
CzechSrovnávají to s eugenikou první poloviny minulého století.
They are making comparisons with the eugenics of the first half of the last century.