česko-anglicko překlad pro "polovina"

CS

"polovina" anglický překlad

volume_up
poloviny {ž mn. č.}
EN
volume_up
polovina dvojdomku {ž}
volume_up
polovina semestru {podstatné jméno}
EN
CS

polovina {ženský rod}

volume_up
polovina (také: polovice, polovička, půlka)
volume_up
half {podstatné jméno}
Polovina z nich se svěřila se svým cílem ostatním, druhá polovina svůj cíl držela v tajnosti.
Then half of them announced their commitment to this goal to the room, and half didn't.
Polovina litevských poslanců si zjevně myslí, že homosexualita je úchylka.
Apparently, half of Lithuanian MPs think that homosexuality is a perversion.
Polovina členských států - polovina z hlediska velikosti - používá jadernou energii.
Half the Member States, half in terms of scale, use nuclear energy.
polovina
volume_up
one-half {podstatné jméno}
Takže jedna polovina, jedna čtvrtina, pětina -- v tom jsme dobří.
So one half, one quarter, one fifth -- we're good at that.
Zpráva rovněž uvádí, že přibližně jedna polovina, tedy 100 miliard EUR, bude pocházet ze soukromého sektoru.
The report also states that around one half, EUR 100 billion therefore, will come from the private sector.
Pokud Rusko nebo Ukrajina věří, že jedna polovina Evropy je na jejich straně a druhá polovina na straně druhé, pak nejsme silní.
If Russia or Ukraine believes that one half of Europe is on their side and the other half on the other, we are not strong.
polovina
volume_up
moiety {podstatné jméno}

Příklady použití pro "polovina" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZ těch, kdo hlasovali, jich polovina hlasovala proti smlouvě, protože ji nečetla.
Of those who did vote, half voted against the Treaty because they had not read it.
CzechTéměř polovina pracujících lidí ve světě dnes vydělává méně než dva dolary za den.
Today, nearly half of the people working in the world earn less than USD 2 a day.
CzechV letech 2002-2003 více než polovina žáků zvláštních škol na Slovensku byli Romové.
In 2002-2003, more than half the pupils in special schools in Slovakia were Roma.
CzechTo je méně než polovina původního požadavku administrativy na navýšení o 5,2 %.
This is more than half the original administrative request for an increase of 5.2%.
CzechDvacet pět milionů lidí je polovina obyvatelstva mé země, Spojeného království.
Twenty-five million people is half the population of my country, the United Kingdom.
CzechLidé říkají jak polovina všech projektů vodních studen o rok později selhala.
You know, people say how half of all water well projects, a year later, are failed.
CzechŽeny už nemohou být zároveň polovina obyvatelstva a zároveň skupina zvláštního zájmu.
And women can no longer be both half the population and a special interest group.
CzechDnes je více než polovina obyvatelstva od Maroka po Turecko mladší 18 let.
Today, over half of the population from Morocco to Turkey is under 18 years old.
CzechVezměte si například Guineu-Bissau, kde více než polovina dětí není registrována.
Take, for example, Guinea-Bissau, where more than 50% of children are not registered.
CzechV Evropě trpí demencí 10 milionů lidí; polovina z nich má Alzheimerovu chorobu.
10 million people in Europe suffer from dementia; half of them are Alzheimer's patients.
CzechPolovina litevských poslanců si zjevně myslí, že homosexualita je úchylka.
Apparently, half of Lithuanian MPs think that homosexuality is a perversion.
CzechAle naopak, zjistilo se, že když lžou, zamrzne jim horní polovina těla.
Well guess what, they're known to freeze their upper bodies when they're lying.
CzechVíce než polovina členských států EU je postižena zastavením dodávek plynu z Ruska.
More than half the EU's Member States are affected by Russia halting the supply of gas.
CzechMyslím, že se polovina nehod v Evropské unii stane v městských zónách.
I think that half of the accidents in the European Union happen in urban areas.
CzechProtože polovina těch věcí, které byly šokující a světoborné – TED 1998 – ech.
Because half the stuff that's the most mind-boggling and world-altering -- TED 1998 -- eh.
CzechPolovina obyvatelstva buď přežije díky dovozu potravin ze zahraničí nebo bude hladovět.
Half of the population will survive under foreign sustenance or will face starvation.
CzechDruhá polovina má jednoho rodiče, protože druhý rodič zemřel na AIDS.
The other half have one parent because the other parent has died through AIDS.
CzechNa druhé straně, polovina těchto zákazníků vydělává méně jak 2000 amerických dolarů.
But you know what, half of those consumers are earning a salary below 2,000 U.S. dollars.
CzechPolovina těch lidí, kteří vyvinuli tu pyramidu, jsou spjati s agropodniky.
Half the people who developed the food pyramid have ties to agribusiness.
CzechDo dnešního dne zavedlo euro více než polovina členských států Evropské unie.
Today, well over half of the Member States of the European Union have introduced the euro.