česko-anglicko překlad pro "pololetí"

CS

"pololetí" anglický překlad

CS

pololetí {střední rod}

volume_up
pololetí (také: semestr)
volume_up
semester {podstatné jméno}
Jak ukázala diskuse, na toto pololetí jsou kladeny velké požadavky.
As the debate made clear, there is a tall order for this semester.
Tzv. národní semestr probíhá ve druhém pololetí.
The so-called “national semester” takes place in the second half of the year.
Jsem si jistý, že během prvního pololetí roku 2009 dosáhneme výrazného pokroku v jednáních.
I am sure that during the first semester of 2009 we will advance the negotiations considerably.
volume_up
term {podstatné jméno}
pololetí (také: konference, porada, schůze, sezení, zasedání)
volume_up
session {podstatné jméno}
pololetí (také: polovina roku)
volume_up
midyear {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pololetí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDo prvního pololetí roku 2008 se pokusíme zavést přístup založený na výkonu.
We are going to try and introduce a performance-based approach by the first half of 2008.
CzechV prvním pololetí to byl pan Böge, ve druhém pan Lamassoure.
In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
CzechJsem si jistý, že během prvního pololetí roku 2009 dosáhneme výrazného pokroku v jednáních.
I am sure that during the first semester of 2009 we will advance the negotiations considerably.
CzechJak ukázala diskuse, na toto pololetí jsou kladeny velké požadavky.
As the debate made clear, there is a tall order for this semester.
CzechHospodářský růst během prvního pololetí 2007 odpovídal celkově potenciálnímu růstu.
Accordingly, economic growth during the first half of 2007, as a whole, was in line with potential growth.
CzechTzv. národní semestr probíhá ve druhém pololetí.
The so-called “national semester” takes place in the second half of the year.
CzechMaďarské předsednictví vstoupilo do tohoto pololetí s velkými ambicemi v oblasti energetické politiky.
The Hungarian Presidency began this half-year with great ambitions in the area of energy policy.
CzechV tomto pololetí jednoznačně musíme dosáhnout velmi podstatného pokroku v našich nejdůležitějších prioritách.
We clearly need to make very substantive progress on our top priorities in this semester.
CzechCAS bude funkční během prvního pololetí roku 2011.
The CAS will become operational during the first semester of 2011.
CzechProto, jak je zdůrazněno ve vašem usnesení, toto pololetí bude pro vyjednávací proces Chorvatska rozhodující.
Therefore, as highlighted in your resolution, this semester will be crucial for Croatia's negotiating process.
CzechBylo dohodnuto, že se o této otázce bude znovu diskutovat někdy v roce 2008, a to ne nutně v prvním pololetí.
It was agreed that this question would be debated again at some point during 2008, not necessarily in the first half of the year.
Czechbankovek během prvního pololetí 2011) zůstává podíl padělků stále velmi nízký.
The most "popular" counterfeits were €50 and €20 banknotes.
CzechSoučasně poslední informace nadále naznačují, že ve druhém pololetí letošního roku dochází ke zlepšení hospodářské aktivity.
At the same time, the latest information continues to signal an improvement in economic activity in the second half of this year.
CzechNevím, co nás čeká v druhém pololetí, ale alespoň tu dnes diskutujeme o politikách a to my velice oceňujeme.
I do not know what awaits us in the second half of the year, but we have at least discussed policy today and that is something we very much appreciate.
CzechJe nezbytné, abychom udrželi pracovní nasazení, a pokročili tak co nejvíc v jednáních, a to ještě v tomto pololetí.
It is essential that we maintain the impetus of the work and thereby move the negotiations forward as much as possible while still in this half-year.
CzechV prvním pololetí tohoto roku se 60 % operací na americkém ropném trhu týkalo virtuální ropy, která se prodávala opakovaně po sobě.
During the first six months of this year 60% of the deals being done on the American oil market were for virtual oil that was repeatedly sold and re-sold.
CzechZa tímto účelem bude v prvním pololetí tohoto roku předložen komplexní program činností EU na posílení stability finančních trhů.
To that end, a comprehensive programme of EU activities to strengthen the stability of financial markets will be laid down during the first half of the year.
CzechRádi bychom přijali směrnici, pokud možno již v prvním pololetí španělského předsednictví, nejpozději však do konce roku 2010.
We would like the Directives to be adopted, even, if possible, in the first semester of the Spanish Presidency, but in any case, up and running by the end of 2010.
CzechDoufáme, že diskuze o legislativních návrzích, jejichž předložení je naplánováno na druhé pololetí roku 2011, povedou ke konkrétnímu pokroku.
We hope that the discussions concerning the legislative proposals scheduled to come out in the second semester of 2011 will lead to concrete progress.
CzechVidíme, že maďarské orgány se na tento úkol řádně připravují s cílem vést velmi energické předsednictví v tomto důležitém pololetí.
We have seen the solid preparation made by the Hungarian authorities for this task, with a view to being a very energetic Presidency in this important semester.