česko-anglicko překlad pro "položky"

CS

"položky" anglický překlad

volume_up
položky {ž mn. č.}
CS

položky {ženský rod množné číslo}

volume_up
položky
Smazáním seznamu naposledy otevřených položek neodstraníte položky z počítače.
Clearing the Recent Items list does not delete the items from your computer.
V poli ENERGIE klepněte na položky energie, které se mají ve hře objevit.
Under POWER ITEMS, tap the power items you want to appear in the game.
Položky zobrazené v knihovně Obrázky můžete změnit zařazením požadovaných složek.
You can change the items that appear in your Pictures library by including folders.
položky (také: vstupy, zápisy)
Jedním ze způsobů, jak to udělat, je vytvořit dvě položky VirtualHost.
One way to do this is to create two VirtualHost entries.
Položky, které nesplňují tento požadavek, nebo jsou neúplné nebo nekonzistentní, nebudou zveřejněny online.
Entries that do not meet this requirement or are incomplete or inconsistent will not be posted online.
Přejděte na stránku Lidé, vyhledejte a vyberte všechny kontaktní položky příslušného uživatele a klikněte na tlačítko Propojit.
Go to the People page, search and select all of the contact entries for the person, and click link.

Příklady použití pro "položky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechIkony jsou malé obrázky představující soubory, složky programy a další položky.
Icons are small pictures that represent files, folders, programs, and other items.
CzechPoložky zobrazené v knihovně Obrázky můžete změnit zařazením požadovaných složek.
You can change the items that appear in your Pictures library by including folders.
CzechPřetáhněte položky, které chcete přehrát, z knihovny přehrávače do podokna seznamu.
Drag the items that you want to play from the Player Library to the list pane.
CzechPři aktualizaci oblasti Web Slice se odkaz na panelu Oblíbené položky zobrazí tučně.
When the Web Slice is updated, the link will appear in bold on the Favorites bar.
CzechNalezené položky na stránce snadno rozpoznáte, protože jsou zvýrazněny žlutou barvou.
Matches are highlighted in yellow on the page so that they're easy to identify.
CzechSmazáním seznamu naposledy otevřených položek neodstraníte položky z počítače.
Clearing the Recent Items list does not delete the items from your computer.
CzechDo jedné položky můžete zahrnout více řádků Disallow a více řádků robotů User-agent.
You can include multiple Disallow lines and multiple user-agents in one entry.
CzechZástupce je ikona představující propojení na položku, namísto položky samotné.
A shortcut is an icon that represents a link to an item, rather than the item itself.
CzechV tuto chvíli nelze žádné položky v seznamu transakcí upravovat ani mazat.
At this time, it isn't possible to edit or delete items from your transactions.
Czechvytvoření rozpočtové položky 10 04 04 02 (reaktor s vysokým tokem neutronů);
The creation of budget item 10 04 04 02 (Operation of the high-flux reactor (HFR));
CzechPoložky v zařízení můžete synchronizovat dvěma způsoby: automaticky nebo ručně.
There are two ways to sync items to a device: one is automatic, and the other is manual.
CzechProgramy a různé stažené položky jsou také někdy uloženy do složky Stažené položky.
Programs and miscellaneous downloads are also sometimes saved to the Downloads folder.
CzechChcete-li vybrat nesousedící položky, stiskněte a přidržte při výběru klávesu CTRL.
To select non-adjacent items, press and hold the Ctrl key while selecting.
CzechKlikněte na odkaz Upravit vedle položky E-mailové adresy a změňte svou e-mailovou adresu.
Click Edit for Email addresses to swap out your old email address for a new one.
CzechKlikněte na kartu Obecné a potom zaškrtněte políčko Načíst položky Po spuštění.
Click the General tab, and then select the Load startup items check box.
CzechTaky vaše e-maily, kontakty, soubory, položky kalendáře a nastavení jsou pořád stejné.
Also, your email, contacts, files, calendar items, and settings are all still there.
CzechVyberte položky Programy, Výchozí programy a potom Nastavení výchozích programů.
Select Programs, Default Programs, and then Set your default programs.
CzechMůžete také zvolit, které položky budou skryty nebo zobrazeny v pravém podokně.
You can also choose to hide or display certain items in the right pane.
CzechV navigačním podokně klikněte na šipku vedle položky Seznamy stop a rozbalte zobrazení.
In the navigation pane, click the arrow next to Playlists to expand the view.
CzechV části Nastavení plateb klikněte na odkaz Upravit vedle položky Daňové údaje.
Look for the Payment settings section and click the "edit" link next to Tax information.