česko-anglicko překlad pro "polní"

CS

"polní" anglický překlad

volume_up
polní {příd. jm.}
EN
CS

polní {přídavné jméno}

volume_up
1. vojenství
polní
volume_up
field {příd. jm.}
Polní mise OBSE a mise pro sledování míru představují důležitou součást rozšiřování svobodného světa.
The OSCE monitoring and field missions are an important part of the expansion of the free world.
Doufám, že budeme mít větší přístup k prováděcím protokolům a že se nám podaří zavést elektronický polní pas.
I hope that we will have more access to the application protocols and be able to introduce an electronic field pass.
Byl jsem proto rád, že byly ve výboru přijaty pozměňovací návrhy zmiňující "vlhkostní rovnováhu v půdě" a "dny polní kapacity".
Therefore, I was glad to see that amendments that mention 'soil moisture balance' and 'field capacity days' were passed at committee level.

Příklady použití pro "polní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPolní mise OBSE a mise pro sledování míru představují důležitou součást rozšiřování svobodného světa.
The OSCE monitoring and field missions are an important part of the expansion of the free world.
CzechDoufám, že budeme mít větší přístup k prováděcím protokolům a že se nám podaří zavést elektronický polní pas.
I hope that we will have more access to the application protocols and be able to introduce an electronic field pass.
CzechByl jsem proto rád, že byly ve výboru přijaty pozměňovací návrhy zmiňující "vlhkostní rovnováhu v půdě" a "dny polní kapacity".
Therefore, I was glad to see that amendments that mention 'soil moisture balance' and 'field capacity days' were passed at committee level.
CzechRovněž vítám zmínku o "dnech polní kapacity", která napomáhá k zohledňování vzájemného působení mezi druhem půdy a podnebím.
I also welcome the reference to 'field capacity days', which helps to take into consideration the interaction between the type of soil and the climate.
CzechA tak se otázka, že bychom nemuseli mít ptactvo, stala dost podstatnou pro ty z nás, kdo se potulovali kolem a hledali polní skřivany, kteří zdánlivě vymizeli.
And so the question that we might not have birds became kind of fundamental to those of us wandering around looking for the meadowlarks that seemed to have all disappeared.
CzechPolní mise OBSE v zemích jako Gruzie a Moldavsko významně přispívají ke stabilizaci společností traumatizovaných nedávnými spory a přetrvávajícími, tzv. zamrzlými konflikty.
The OSCE's field missions in countries like Georgia and Moldova are contributing significantly to stabilising societies traumatised by recent disputes and frozen conflicts.