česko-anglicko překlad pro "politiky"

CS

"politiky" anglický překlad

volume_up
politiky {ž mn. č.}
volume_up
politici {m mn. č.}
CS

politiky {ženský rod množné číslo}

volume_up
1. politika
politiky
Potřebujeme politiky, které také podporují růst, jinak řečeno, zodpovědné politiky.
We need policies that also promote growth, in other words responsible policies.
Je třeba, abychom lépe koordinovali ekonomické politiky, nikoli pouze politiky rozpočtové.
We need better coordination of economic policies, not only budgetary policies.
Zpráva se týká antimonopolní politiky a politiky státní podpory.
The report covers both antitrust policies and State aid control policies.

Příklady použití pro "politiky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme podporovat integrační politiky, které respektují práva a vyžadují závazky.
We must favour integration policies that respect rights and require obligations.
CzechMusíme se postavit novým výzvám vznikajícím v souvislostech politiky soudržnosti.
We must face up to the new challenges arising in the context of cohesion policy.
CzechOdmítám tvrzení, že organizace Greenpeace je metrem evropské klimatické politiky.
I reject the claim that Greenpeace is the yardstick for European climate policy.
CzechJe to jeden z hlavních bodů evropské politiky sousedství a politiky rozšiřování.
This is one of the key points of Europe's neighbourhood and enlargement policies.
CzechA konečně, neobejdeme se bez společného přehodnocení naší energetické politiky.
Finally, we cannot pass by without a collective reflection on our energy policy.
CzechKomisaři Kallasi, v oblasti vnější politiky budeme mít i nadále určité problémy.
Commissioner Kallas, we will continue to have difficulties in external policy.
CzechÚčelem bylo zjistit, jaké by měly být priority politiky soudržnosti po roce 2013.
The purpose was to know what the cohesion policy priorities should be after 2013.
CzechToto je významná zkouška zahraniční politiky v novém světě Lisabonské smlouvy.
This is a major test of EU foreign policy in the new world of the Lisbon Treaty.
Czech(SK) Cílem regionální politiky je odstraňování hospodářských a sociálních rozdílů.
(SK) The aim of regional policy is to eliminate economic and social differences.
CzechNemůže se odehrávat, pokud budou aktéři politiky ve vězení nebo v domácím vězení.
It cannot take place with political stakeholders in jail or under house arrest.
CzechTo je základní problém a netýká se to jen politiky v oblasti životního prostředí.
This is a fundamental issue, and it does not only concern environmental policy.
CzechProto Komise zásadně odmítá pokusy o vrácení této politiky na vnitrostátní úroveň.
Therefore, the Commission firmly rejects attempts to renationalise this policy.
CzechOd agentury očekáváme, že bude užitečným nástrojem společné energetické politiky.
We are expecting the Agency to be a useful instrument of the common energy policy.
CzechStrategie je zásadně důležitá pro zajištění soudržné a dobré politiky sousedství.
The strategy is vitally important for ensuring a consistent good neighbour policy.
CzechJak se našim rybám a našim rybářům daří v rámci společné rybářské politiky (SRP)?
How have our fish and our fishermen fared under the common fisheries policy (CFP)?
CzechNaše aktivity v Libyi odhalí skutečný stav naší bezpečnostní a obranné politiky.
Our actions in Libya will show the actual state of our security and defence policy.
CzechMáme před sebou ještě dlouhý kus cesty, než dosáhneme společné azylové politiky.
There is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
CzechTento boj bude nutno potvrdit jako prioritu politiky soudržnosti po roce 2013.
The latter will have to be confirmed as a priority of cohesion policy after 2013.
CzechKonflikt v Dárfúru zůstává jednou z největších priorit zahraniční politiky EU.
The Darfur conflict remains one of the main priorities of the EU's foreign policy.
CzechParlament stojí před akčním plánem na zavedení energetické politiky v Evropě.
Parliament is looking at an action plan on implementing energy policy for Europe.