česko-anglicko překlad pro "politika"

CS

"politika" anglický překlad

volume_up
politici {m mn. č.}
volume_up
politiky {ž mn. č.}
CS

politika {ženský rod}

volume_up
1. politika
politika
volume_up
policy {podstatné jméno}
Je to dále proinvestiční politika a politika podporující rozvoj.
Furthermore, it is a pro-investment policy and a pro-development policy.
Patří k nim klimatická politika, pracovní místa a růst a zahraniční a rozvojová politika.
These include climate policy; jobs and growth; and foreign and development policy.
Je to odlišená politika, politika, která musí mít soudržný politický rámec.
It is a differentiated policy, a policy that must have a coherent political framework.
politika
volume_up
politics {podstatné jméno} (used with sng. and pl. verb)
Ano, je to všechno politika: politika Nord Streamu a jeho vlastníka, Kremlu.
Yes, it is all politics: the politics of Nord Stream and its owner, the Kremlin.
Politika není koncert, politika je kontext a kontext máme.
Politics is not a concert. Politics is a context and we have the context.
Evropská politika je jakoby rozšířením belgické politiky, s vyššími cíli.
European politics is, as it were, an extension of Belgian politics, with a greater purpose.

Příklady použití pro "politika" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVe skutečnosti je to velmi omezená politika, ale přesto se vyplatí ji uplatňovat.
In fact, it is a very limited policy, but for all that, it is worth applying it.
CzechTakže to je první důvod: politika nulové tolerance a způsob, jakým se projevuje.
So that's the first reason: zero tolerance policies and the way they're lived out.
CzechBylo to proto, že se strukturální fondy a politika soudržnosti nevyrovnají SZP?
Was it that the structural funds and cohesion policy were no match for the CAP?
Czech(PL) To, co makroregion potřebuje, je koordinovaná politika udržitelného rozvoje.
(PL) What a macroregion needs is a coordinated policy of sustainable development.
CzechDalším způsobem, jak změnit výzvy na příležitosti, je účinná regionální politika.
Another way to turn challenges into opportunities is effective regional policy.
CzechRegionální politika je hlavním zdrojem evropských investic do reálné ekonomiky.
Regional policy is the primary source of European investment in the real economy.
CzechJedním z faktorů, jež tento stav způsobily je ... společná zemědělská politika.
One factor causing of this state of affairs is ... the common agricultural policy.
CzechProto jsem přesvědčena, že politika soudržnosti musí být podpořena a posílena.
Therefore I believe that the cohesion policy must be reinforced and strengthened.
CzechTímto způsobem se může evropská vesmírná politika stát součástí evropské identity.
In this way, the European space policy will come to be part of Europe's identity.
CzechPolitika soudržnosti tvoří rovněž velmi důležitou součást strategie Evropa 2020.
Cohesion policy also forms a very important part of the Europe 2020 strategy.
CzechVhodná politika hospodářské soutěže je správným nástrojem k dosažení tohoto cíle.
Appropriate competition policy is the right tool for achieving this objective.
CzechTo je pravda, ale nynější politika obrovské sumy peněz daňových poplatníků stojí.
That is true, but the existing policy costs huge amounts of taxpayers' money.
CzechEvropská politika sousedství může být účinná, pokud je uskutečňována společně.
A European Neighbourhood Policy can be effective if it is carried out jointly.
CzechJe příliš brzy na zjištění toho, jak dlouho by současná politika měla pokračovat.
It is too early to ascertain how long the current policy should be continued.
CzechMinsk si musí uvědomit, že naše politika má jediný cíl - demokracii v Bělorusku.
Minsk must realise that our policy has one objective - democracy in Belarus.
CzechAno, je to všechno politika: politika Nord Streamu a jeho vlastníka, Kremlu.
Yes, it is all politics: the politics of Nord Stream and its owner, the Kremlin.
CzechSpolečná zemědělská politika a potravinové zabezpečení světa (krátké přednesení)
The common agricultural policy and global food security (short presentation)
CzechRovněž jednotná zemědělská politika pro všech 27 členských států je nevhodná.
A single agricultural policy is equally inappropriate for all 27 Member States.
CzechTo by byla skutečná politika rovnosti, která by ženám umožnila vrátit se do práce.
That would be a real equality policy that gives women a chance to go back to work.
CzechJak přesvědčíme členské státy, že je společná politika znovuusídlování lepší?
How do we convince the Member States that a common resettlement policy is better?