česko-anglicko překlad pro "politická strana"

CS

"politická strana" anglický překlad

EN
EN
CS

politická strana {ženský rod}

volume_up
politická strana
volume_up
political party {podstatné jméno}
Tam, kde dominuje jediná politická strana, hlasy ostatních slábnou.
Where a single political party dominates, other voices grow silent.
Britská národní strana je politická strana, jejíž kořeny spadají do neonacismu.
The BNP is a political party with its roots in neo-Nazism.
Politická strana však není pouhý stranický aparát; je mnohem víc než to.
However, a political party is not merely the party apparatus; it is much more than that.

Příklady použití pro "politická strana" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV Belgii byla kromě toho zakázána politická strana bez jakéhokoliv napojení na násilí.
Moreover, a political party without any violent connections has been banned in Belgium.
CzechPolitická strana však není pouhý stranický aparát; je mnohem víc než to.
However, a political party is not merely the party apparatus; it is much more than that.
CzechBritská národní strana je politická strana, jejíž kořeny spadají do neonacismu.
The BNP is a political party with its roots in neo-Nazism.
CzechTam, kde dominuje jediná politická strana, hlasy ostatních slábnou.
Where a single political party dominates, other voices grow silent.
CzechNizozemská Reformovaná politická strana v Evropském parlamentu se rozhodla zdržet hlasování.
The Dutch Reformed Political Party in the European Parliament has decided to refrain from voting.
CzechText podporuje jediná politická strana a největší ústavní znalci se k ní vyjadřují kriticky.
The text is only supported by one political party and it is opposed by major constitutional experts.
CzechNizozemská politická strana - Partij voor de Vrijheid, za niž tu hovořím, je důrazně proti této politice.
The Dutch Party for Freedom, on whose behalf I am speaking, is vehemently opposed to this policy.
CzechPortugalská politická strana Demokratický a sociální střed je zpravidla proti vytváření evropských daní.
The Portuguese Democratic and Social Centre Party is, as a rule, against the creation of European taxes.
CzechKoneckonců je to i podmínka pro to, aby evropská politická strana mohla být financována Evropským parlamentem.
In the end, that is also a condition for a European political party to qualify for funding from the European Parliament.
CzechPolitická strana musí, ze své podstaty, být schopna fungovat bez subvencí a to platí i pro evropské politické strany.
A political party must, by definition, be able to function without subsidies, and that includes European political parties.
CzechJediným autentickým způsobem zastupování názorů a postojů voličů členských států je vnitrostátní politická strana.
The only authentic way of representing the opinion and views of the electors of the Member States is a national political party.
Czech(BG) Dámy a pánové, politická strana Útok (Ataka) hlasuje proti zprávě o pokroku Turecka, protože nevidíme žádný pokrok.
(BG) Ladies and gentlemen, the Attack Group is voting against the Turkey progress report because we do not see any progress.
CzechKromě toho by každá evropská politická strana měla mít alespoň jednoho zástupce mezi poslanci Evropského parlamentu.
In addition to this, every European political party should have at least one representative who is a Member of the European Parliament.
CzechJá a moje politická strana odsuzujeme nedávné násilnosti v Itálii, které byly páchány na lidech z důvodu jejich etnického původu.
I and my party totally condemn the violence recently seen in Italy perpetrated against groups of people because of their ethnic origin.
CzechTyto strany nejsou potřebné, autentickým způsobem zastupování názorů občanů členských států je i nadále vnitrostátní politická strana.
There is no need for them, and the authentic way of representing the opinion of the peoples of the Member States remains the national political party.
CzechJe to typ právních předpisů, kvůli němuž byla v Belgii největší vlámská politická strana odsuzována, neboť kritizovala imigrační politiku.
It is the kind of legislation that got the largest Flemish party condemned in Belgium, because this party had criticised adopted immigration policy.
CzechTo skýtá politicky angažovaným silám příležitost brzdit projekty místních orgánů, kde není jejich politická strana zastoupena.
This gives politically committed forces the opportunity to 'put a brake on' projects in those local authorities where their political parties are not represented.
Czech(ET) Moje politická strana obvykle navštěvuje školky zhruba v době Mezinárodního dne žen a setkává se s lidmi, kteří v nich pracují.
(ET) My political party has the custom of visiting kindergartens at roughly the time of International Women's Day and acknowledging the people who work there.
CzechKromě toho potvrzuje, že politická strana na úrovni EU může obdržet finanční prostředky, pouze pokud je zastoupena v Evropském parlamentu alespoň jedním svým členem.
In addition, it confirms that a political party at EU level may receive funding only if it is represented in the European Parliament by at least one of its members.

Podobné překlady pro "politická strana" anglicky

strana podstatné jméno
přední strana podstatné jméno
English
lícní strana podstatné jméno
třetí strana podstatné jméno
zadní strana podstatné jméno
English
vnější strana podstatné jméno
English
vnější strana
English
politická frakce podstatné jméno
English
rubová strana podstatné jméno
English
forhendová strana podstatné jméno
English
Dělnická strana
druhá strana podstatné jméno
English