česko-anglicko překlad pro "politici"

CS

"politici" anglický překlad

volume_up
politici {m mn. č.}
volume_up
politiky {ž mn. č.}
CS

politici {mužský rod množné číslo}

volume_up
1. politika
politici (také: politikové)
Trestními otázkami se mají zabývat soudci, nikoli politici nebo občané.
Criminal issues are for the judges to deal with, not for politicians or civilians.
Občané, stejně jako jejich politici, chtějí mít možnost volně cestovat.
The citizens, like their politicians, want to be able to travel freely.
Politici mají různá očekávání: někteří chtějí Evropu silnější, jiní slabší.
Politicians have different expectations: some want more Europe, some less.

Příklady použití pro "politici" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA jsou také politici, kteří vykonávají seriózní přípravy a provádějí iniciativy.
There are also politicians who make sound preparations and implement initiatives.
CzechNejsem přesvědčen, že politici v EU měli stanovovat ceny v rámci volného trhu.
I do not believe that politicians in the EU should set prices on the free market.
CzechPotom komiksy samozřejmě využily extrémisti a politici na druhé straně barikády.
And then, of course, they were used by extremists and politicians on the other side.
CzechNa druhé straně, politici sami se mohou distancovat od zahajovacích slavností.
On the other hand, politicians can distance themselves from the opening festivities.
CzechChtějí-li politici Evropské unie novou Smlouvu, musejí dát nejprve lidem referendum.
If EU politicians want a new treaty, they must first give the people a referendum.
CzechKdyž dojde k hospodářské krizi, politici se šikují, aby odsoudili protekcionismus.
Whenever there is an economic crisis, politicians line up to denounce protectionism.
CzechNenaznačoval jsem nijak, že by moji politici byli méně hloupí, než kdokoli v jiný.
I was not suggesting my politicians were any less stupid than anybody else.
CzechJe nechutné, že pravicoví politici v Litvě si dělají z homosexuálů obětního beránka.
It is revolting to see right-wing politicians scapegoating gay people in Lithuania.
CzechJak můžeme jako politici rozhodnout, když se vědci sami mezi sebou neshodnou?
As politicians, how can we decide when scientists disagree with each other?
CzechNečinnější nežli nyní by politici už ani nemohli být, dokonce ani kdyby odešel.
The politicians could not be more inactive than they are now, even after his departure.
CzechPaní předsedající, toto drama nám připomíná zodpovědnost, kterou jako politici máme.
Madam President, this drama reminds us of our responsibility as politicians.
CzechNebo možná to jsou právě politici, kteří ztratili kontakt s obyčejnými lidmi?
Or perhaps it is the politicians who have lost touch with ordinary people?
CzechPolitici v Kosovu musí nyní svůj stát utvářet se zdravým úsudkem a odhodláním.
Politicians in Kosovo must now create their state with sound judgment and determination.
CzechTento společenský model chceme my pravicoví a středoví politici nadále rozvíjet.
It is this societal model that we in the political centre right want to continue to build.
CzechPolitici a ekonomové se snaží podrobit tuto situaci analýze a zjistit příčiny.
Politicians and economists are trying to analyse this situation and identify the causes.
CzechJak jsme dnes slyšeli, politici nejsou v otázce obchodu s banány zajedno.
As we have seen tonight, the politics of the trade in bananas is contentious.
CzechTrestními otázkami se mají zabývat soudci, nikoli politici nebo občané.
Criminal issues are for the judges to deal with, not for politicians or civilians.
CzechPolitici mají různá očekávání: někteří chtějí Evropu silnější, jiní slabší.
Politicians have different expectations: some want more Europe, some less.
CzechPolitici se musí být schopni rozhodovat i v případě, že vědecké důkazy neexistují.
The politicians must be able to decide, even when the scientific evidence is unavailable.
CzechAle co můžeme my, jako tvůrci politik, jako politici, udělat, abychom inovace urychlili?
Yet what can we, as policy makers, as politicians, do to accelerate that innovation?