česko-anglicko překlad pro "policejní"

CS

"policejní" anglický překlad

volume_up
policejní {příd. jm.}
EN
CS

policejní {přídavné jméno}

volume_up
policejní
volume_up
police {příd. jm.}
Špatné řízení, korupce, nepotismus, policejní režimy - toto je jádro pudla.
Mismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.
Pane předsedající, hlasoval jsem proti uzavření účtů Evropské policejní akademie.
Mr President, I voted against closing the accounts of the European Police College.
Existuje obecnější otázka, zda vůbec evropskou policejní agenturu potřebujeme.
There is a wider issue of why we need a European police agency at all.

Příklady použití pro "policejní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPane předsedající, hlasoval jsem proti uzavření účtů Evropské policejní akademie.
Mr President, I voted against closing the accounts of the European Police College.
CzechMobilizovaly značné ozbrojené a policejní síly, aby se s demonstranty vypořádaly.
They have mobilised considerable army and police forces to deal with demonstrators.
CzechŠpatné řízení, korupce, nepotismus, policejní režimy - toto je jádro pudla.
Mismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.
CzechNeměli bychom také budovat místní policejní složky a jádro vojenských sil?
Should we not also build the local police, as well as a core of military forces?
CzechZároveň však také musí být jasné, že se policejní práce řídí určitými pravidly.
It must be equally clear, however, that there are certain ground rules in police work.
CzechAbych to velmi stručně shrnul, co je to Evropský policejní úřad, nový úřad?
To summarise very briefly, what is the European Police Office, the new Office?
CzechNaším prvním krokem proto bylo rozpustit KGB a propustit všechny policejní síly...
Our first step was therefore to dissolve the KGB and fire the entire police force ...
CzechAbsolutorium ale nebylo schváleno pro Policejní akademii se sídlem v Británii.
However, no discharge was approved for the Police College based in Britain.
CzechSilné policejní síly potřebují silný a spravedlivý právní stát a nezávislou justici.
Strong police forces need a strong and honest Rule of Law and judicial independence.
CzechVšechna tato opatření jsou politická, nikoli policejní nebo bezpečnostní.
All of these are political measures; they are not police or security measures.
CzechSmysl nedává ani to, že policejní spolupráce nepodléhá žádné parlamentní kontrole.
Nor does it make sense that there are no parliamentary controls over police cooperation.
CzechMyslím si, věřím, že evropské policejní složky mají víceméně stejnou odbornou přípravu.
I think, I believe that European police forces have more or less the same training.
CzechPouze stanoví široký policejní dohled nad činností uživatelů internetu.
It merely provides for widespread policing of the activities of Internet users.
CzechVedeme záznamy o občanech, rozvíjíme policejní služby a někdy i služby tajné policie.
We put citizens on file, develop the police services, and sometimes the secret police.
CzechPolicejní sbory národních států spolu velmi účinně spolupracují již desítky let.
The police forces of the nation states have for decades been collaborating to great effect.
CzechKonečná účetní závěrka Evropské policejní akademie za finanční rok 2008
Closure of the accounts of the European Police College for the financial year 2008
CzechDosud podléhaly tyto oblasti týkající se soudní a policejní spolupráce jednohlasné shodě.
Until now, these fields of judicial and police cooperation have required unanimity.
CzechLidé odpovědní za válečné zločiny musí být propuštěni a vyloučeni z policejní služby.
Those responsible for war crimes must be removed and barred from working in the police.
CzechExistuje obecnější otázka, zda vůbec evropskou policejní agenturu potřebujeme.
There is a wider issue of why we need a European police agency at all.
CzechV Evropě již máme vynikající policejní spolupráci a CEPOL nepotřebujeme.
We already have excellent police cooperation in Europe and we do not need CEPOL here.