česko-anglicko překlad pro "polevit"

CS

"polevit" anglický překlad

CS polevit
volume_up
{sloveso}

1. generál

polevit (také: ochabnout, přestat)
To znamená, že pokud se železniční společnosti dívají do budoucna, nemohou polevit ve svém úsilí.
This means there can be no let-up in the railways companies' efforts as they look to the future.
Nemůžeme polevit ve své podpoře mezinárodního soudu ve věci vraždy Rafíka Harírího.
We cannot let up in our support for the International Court regarding the murder of Rafik Hariri.
Musíme chránit důstojnost všech lidských bytostí a nesmíme nikdy polevit v našem úsilí.
We must defend the dignity of all the people of this earth and must never let up in our commitment.
polevit (také: klesat, klesnout, spouštět, spustit)
Proto nesmíme ve polevit své pozornosti a já doufám, že přístup Rady bude i během dalších vyjednávání o budoucích otázkách stále stejně vstřícný.
Therefore, we must not drop our guard and I hope that the Council will take the same cooperative attitude in negotiations on future issues.
polevit (také: obměkčit, povolit, zmírnit)
polevit
polevit

2. "o větru"

Ve stávajícím prostředí by však inflační tlaky měly polevit.
In the current environment, however, inflationary pressure should abate.

Příklady použití pro "polevit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechEvropa, a tím svůj příspěvek ukončím, nesmí polevit v ostražitosti ani na této frontě.
Europe - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
CzechI když je bezesporu třeba zaměřit se na byrokracii, neměli bychom polevit v pečlivém dohledu.
While perhaps we need to look at the bureaucracy, let us not diminish the scrutiny.
CzechRada a Komise nesmí polevit v tlaku, ale musí mluvit se všemi stranami.
The Council and the Commission must keep up the pressure, but they must talk to all sides.
CzechA to si skutečně nepřejeme, a proto v této oblasti nesmíme polevit ze svého úsilí.
We surely do not wish this to happen and this is why we must continue to make every effort in this area.
CzechVím, že se bulharské orgány snaží tento problém řešit, ale v tlaku nesmíme polevit.
I know the Bulgarian authorities are trying to address this problem, but we need to keep up the pressure.
CzechVe všech svých podobách určuje boj mezi dobrem a zlem a my nesmíme polevit v ostražitosti.
In all its forms, terrorism defines the fight between good and evil, and we must remain ever vigilant.
CzechTo je pro nás Evropany povzbudivé, ale nesmíme polevit.
This is encouraging for us as Europeans, but we must not slacken off.
CzechPokud jde o nás, nesmíme polevit, dokud se situace nestabilizuje.
For our part, it is imperative that we do not slacken in our efforts until the situation has stabilised.
CzechNeznamená to však, že by EU měla ze svých ambic polevit.
That does not mean that the EU's ambition should be scaled back.
CzechV boji s terorismem nesmíme polevit.
We must not show any weakness when fighting terrorism.
CzechVýsledky výzkumu také ukazují, že ve svých snahách nesmíme polevit; nemůžeme přehlížet nemoc, která již není "nová".
The survey findings also show that we cannot relax our efforts; we cannot overlook what is no longer a 'new' disease.
CzechNesmíme polevit, ale věříme, že dnes večer se nám díky zprávě pana Sterckxe otevřela cesta ke slibné budoucnosti.
We must continue, but we believe that this evening with the Sterckx report we have opened up a promising avenue for progress.
CzechNesmíme polevit v úsilí sledovat finanční pohyb a zjistit zdroje finančních prostředků používaných pro podporu terorismu.
We must not stop in our efforts to track financial movements and establish the source of funds used to support terrorism.
CzechJe tedy důležité, abychom z finančního hlediska učinili podmíněnou nabídku, bylo by však chybné polevit v našich ambicích.
It is therefore important to make a conditional offer in financial terms, but to rein in our ambition would be a mistake.
CzechNemůžeme polevit v této zásadní práci pro mír a prosperitu, jež je v zájmu Evropské unie a jejich občanů.
We cannot take any sabbaticals from this work for peace and prosperity that serves the fundamental interest of the European Union and its citizens.
CzechZ toho samého důvodu odmítám myšlenku, že bychom měli polevit v obezřetnosti, pokud jde o ochranu zájmů evropských zemědělců.
In the same way, I reject the idea that we should lower our guard when it comes to defending the interests of European farmers.
CzechZastávám názor, že nesmíme ani na okamžik polevit ve svém úsilí, které je nutno zaměřit na mírový proces na Středním východě.
I take the view that we must not, even for a moment, relax the efforts which we have to devote to the peace process in the Middle East.
CzechPřestože je celková politická situace v současnosti velmi příznivá, nesmíme nyní ve svém úsilí polevit; naopak, musíme této chvíle využít.
Although the overall political situation is currently very favourable, we must not slacken our efforts now; on the contrary, we must utilise the current momentum.
CzechAčkoliv již nyní víme, že z našich cílů budeme muset ustoupit, či spíše, že je dosáhneme později, nesmíme v aktivitách k nim vedoucím polevit.
Although we now know that we will have to scale back our objectives, or rather that we will achieve them later, we must not slacken in our efforts to achieve them.
CzechVyjádřil se např. i k problematice řeckého dluhu a mimo jiné vyjádřil též názor, že ECB nesmí polevit ve svém úsilí o udržení měnové stability.
He spoke, for example, about the Greek debt, and among other things expressed the opinion that the ECB should not rest in its efforts to maintain currency stability.