česko-anglicko překlad pro "polemiky"

CS

"polemiky" anglický překlad

volume_up
polemiky {ž mn. č.}
CS

polemiky {ženský rod množné číslo}

volume_up
polemiky
Vážený pan poslanec připomíná polemiky, které se vedly v určitou dobu na téma cenového režimu "bill and keep" neboli nulové čisté platby.
The honourable Member recalls the polemics which were going on at a certain time about 'bill and keep'.
Neodkladné nejsou ani tak politické polemiky, nýbrž odklizení odpadků, které pro místní obyvatele vytváří nebezpečné podmínky.
What is urgent is not so much political polemics, but the removal of the waste which creates hazardous conditions for local residents.
Z tohoto důvodu nemůže být dnešní debata platformou pro polemiky, ale příležitostí k dialogu s komisařem s cílem podpořit vztah mezi Evropou a členskými státy.
For that reason, today's debate cannot be a platform for polemics, but an opportunity for dialogue with the Commissioner to promote such a relationship between Europe and the Member States.

Příklady použití pro "polemiky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJde pochopitelně o citlivé otázky, které jsou snadnou kořistí pro polemiky a nedorozumění.
Naturally these are sensitive issues, which are easy prey for polemic and misunderstanding.
CzechOdvolávám se na návrh zákona o pracovních smlouvách, který dnes v mé zemi, v Estonsku, vyvolává polemiky.
I am referring to the bill on employment contracts which is currently causing controversy in my home country, Estonia.
CzechNejvětší polemiky vzbuzují právě tyto látky.
It is these which create the most controversy.
Czech(PL) Vážená paní předsedající, přistoupení Turecka k Evropské unii je v některých kruzích příčinou rozsáhlé polemiky.
(PL) Madam President, the accession of Turkey to the European Union is a cause of much controversy in some circles.
CzechTento bod vyvolal znepokojení a polemiky.
CzechVážený pan poslanec připomíná polemiky, které se vedly v určitou dobu na téma cenového režimu "bill and keep" neboli nulové čisté platby.
The honourable Member recalls the polemics which were going on at a certain time about 'bill and keep'.
CzechVe skutečnosti považuji politické polemiky a diskuse za dobré, protože existují různé verze, různé programy atd.
Actually I think that the political controversy and debate are good, because there are different versions, different programmes etc.
CzechPředmětem polemiky je klasifikace atlantického tuňáka obecného, který žije ve Středozemním moři a Atlantickém oceánu.
The source of the controversy is the classification of the Atlantic bluefin tuna, which is found in the Mediterranean and the Atlantic.
CzechV této souvislosti je třeba nad jiné vyzdvihnout jedno opatření, neboť to dozajista nebude trpět nedostatkem polemiky.
Here there is obviously one action that needs to be highlighted above all others, for it will certainly cause no shortage of controversy.
CzechNeodkladné nejsou ani tak politické polemiky, nýbrž odklizení odpadků, které pro místní obyvatele vytváří nebezpečné podmínky.
What is urgent is not so much political polemics, but the removal of the waste which creates hazardous conditions for local residents.
CzechPustil jste se do polemiky s guvernérem Evropské centrální banky a se dvěma komisaři, ale oni zastupují naši Unii a politické zásady, na kterých jsme se dohodli.
You have plunged into a polemic with the President of the ECB and with two Commissioners, but they represent our Union and the policies we have agreed.
CzechZanechme proto sterilní polemiky, držme se holých faktů a pokusme se zaměřit na to, co můžeme udělat pro zlepšení této situace, místo toho, abychom ji ještě více zhoršovali.
Therefore, without sterile polemic, let us stick to the facts and look at what we can do to help and improve the situation, rather than make it worse.
Czech"Aliance civilizací" - už končím, pane předsedající - není pojem, který jsme si vypůjčili z politické polemiky; je to termín korunovaný Radou bezpečnosti OSN.
'Alliance of civilisations' - I am concluding now, Mr President - Is not a term we have borrowed from a political polemic; it is the term coined by the United Nations Security Council.
CzechZ tohoto důvodu nemůže být dnešní debata platformou pro polemiky, ale příležitostí k dialogu s komisařem s cílem podpořit vztah mezi Evropou a členskými státy.
For that reason, today's debate cannot be a platform for polemics, but an opportunity for dialogue with the Commissioner to promote such a relationship between Europe and the Member States.