česko-anglicko překlad pro "pokusy na zvířatech"

CS

"pokusy na zvířatech" anglický překlad

CS

pokusy na zvířatech {mužský rod množné číslo}

volume_up
pokusy na zvířatech
Cílem Komise je zlepšit právní předpisy Evropské unie, které upravují pokusy na zvířatech.
The Commission's aim is to improve the legislation of the European Union governing animal experiments.
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici alternativní postupy pro vývoj všech léků a očkovacích látek, je nutné provádět pokusy na zvířatech.
As there are no alternative procedures for developing all drugs and vaccines, animal experiments have to be conducted.

Příklady použití pro "pokusy na zvířatech" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokusy na zvířatech jsou velice kontroverzní oblastí a představují morální dilema.
Animal testing is a highly controversial area and involves a moral dilemma.
CzechJe vůbec správné provádět pokusy na zvířatech kvůli možné záchraně lidských životů?
Is it ever right to test on animals in order to potentially save the lives of humans?
CzechZachovejme si proto svůj výzkum, a zejména také zachovejme pokusy na zvířatech.
Therefore, let us keep our research and, in particular, let us also keep animal experimentation.
CzechJe správné, že zdokonalujeme, omezujeme a nahrazujeme pokusy na zvířatech tam, kde je to možné.
It is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
CzechStále se provádí zbytečné pokusy na zvířatech i na lidech.
Unnecessary trials are still taking place, both on animals and on human beings.
CzechCílem Komise je zlepšit právní předpisy Evropské unie, které upravují pokusy na zvířatech.
The Commission's aim is to improve the legislation of the European Union governing animal experiments.
CzechDalší pokusy na zvířatech budou rovněž zakázány.
Further experiments on animals will be banned outright.
CzechTaké si přejeme, aby pokusy na zvířatech byly omezeny.
CzechI když však toto zůstává konečným cílem, nejsme zatím v situaci, abychom mohli pokusy na zvířatech zcela ukončit.
However, whilst this remains the end goal, we are not yet in a position to end animal experimentation altogether.
CzechVzhledem k tomu, že nejsou k dispozici alternativní postupy pro vývoj všech léků a očkovacích látek, je nutné provádět pokusy na zvířatech.
As there are no alternative procedures for developing all drugs and vaccines, animal experiments have to be conducted.
CzechTato směrnice vymezí rámec, který nám umožní postupně omezovat pokusy na zvířatech, jakmile budou k dispozici alternativní metody.
This directive will set out the framework to ensure that we can phase out animal testing as soon as alternative methods are available.
CzechPodle nové směrnice bude povinné posuzovat etické otázky a pro pokusy na zvířatech bude vyžadováno povolení.
The new directive will make it compulsory to carry out ethical reviews and will require that experiments where animals are used be subject to authorisation.
CzechNegativní obraz, který v současnosti mohou pokusy na zvířatech vyvolávat v široké veřejnosti, potvrzuje nespornou důležitost této otázky.
Nowadays, the negative image that animal experimentation can have among the general public confirms the indisputable importance of this issue.
CzechZároveň ti, kteří provádějí pokusy na zvířatech, jsou povinni s pokusnými zvířaty dobře zacházet a působit jim pokud možno co nejmenší bolest.
At the same time, those who conduct animal tests are under an obligation to treat experimental animals well and cause them as little pain as possible.
CzechJsem pevně přesvědčen o tom, že žádného skutečného vědce pokusy na zvířatech netěší nebo že je neprovádí, když jsou k dispozici alternativní možnosti výzkumu.
It is my firm belief that no true scientist enjoys experimenting on animals or does so when alternative means of research are available.
CzechBohužel však víme, že v některých případech tato řešení neexistují a že pokusy na zvířatech, zejména na subhumánních primátech, stále potřebujeme.
However, unfortunately, we know that, in some cases, these solutions do not exist and we still need to use animal experimentation, particularly on non-human primates.
CzechTo byl důvod, proč Parlament naléhavě potřeboval návrh změnit, nikoli aby jej oslabil, ale aby přesně vymezil, kdy a za jakých okolností je možné pokusy na zvířatech povolit.
For this reason, Parliament urgently needed to amend the proposal: not to weaken it but to make it clear exactly when testing on animals should be allowed and under what circumstances.
CzechTaké víme, že pokusy na zvířatech potřebujeme a že provádění těchto pokusů bylo v posledních letech naštěstí omezeno, protože jsme si stanovili cíl hledat alternativní řešení.
We also know that we need animal experimentation and that this animal experimentation has fortunately reduced in recent years because we have set ourselves the goal of finding alternative solutions.

Podobné překlady pro "pokusy na zvířatech" anglicky

pokusy podstatné jméno
na předložka