česko-anglicko překlad pro "pokusit se"

CS

"pokusit se" anglický překlad

CS

pokusit se {reflexivní sloveso}

volume_up
pokusit se (také: pokoušet se, zkusit)
Bude těžké pokusit se o sladění všech povinností veřejných služeb na úrovni EU.
It will be difficult to attempt to harmonise all public service obligations at EU level.
Popírám, že má Evropský parlament právo pokusit se ukrást mé zemi toto oprávnění.
Indeed, I would refute the right of this European Parliament to attempt to rob my country of that entitlement.
Chcete-li provést důkladnou kontrolu, zaškrtněte políčko Vyhledat a pokusit se obnovit chybné sektory.
To perform a thorough check, select Scan for and attempt recovery of bad sectors.

Příklady použití pro "pokusit se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPodobné věci se můžeme pokusit vyvíjet také s Čínou, Brazílií nebo jinými zeměmi.
We can also try to develop similar things with China, Brazil or other countries.
CzechTo je jistě pravda, ale můžeme se přesto pokusit o to, aby byl občanům užitečný.
That is certainly true, but we can nevertheless try to make it useful for citizens.
CzechMůžete se pokusit přiřadit albu v knihovně nějakou položku v online databázi.
You can try to match an album in your library with an entry in the online database.
CzechMísto této velmi rozhořčené debaty bychom se měli pokusit vyjasnit tyto otázky.
Instead of having this very acrimonious debate, we should try and clarify the issues.
CzechMusíme se tedy pokusit soustředit na priority a věnovat se přesměrování zdrojů.
As such, there is a need to try to focus priorities and to aim to redeploy resources.
CzechMěli bychom si tuto skutečnost uvědomit a pokusit se podniknout protiopatření.
We should be aware of this and try to do things to counteract that as well.
CzechKdyž zjistíte, co je příčinou chyby synchronizace, můžete se pokusit ji odstranit.
Once you understand what is causing the sync error, you can try to fix it.
CzechBude těžké pokusit se o sladění všech povinností veřejných služeb na úrovni EU.
It will be difficult to attempt to harmonise all public service obligations at EU level.
CzechZnovu bych se chtěl pokusit ukázat, že tato problematika má řadu rozměrů.
I would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
CzechMusíme se pokusit najít odpověď na otázku, jaká ponaučení si vezmeme z finanční krize.
We need to face the question of what the lessons of the financial crisis are.
CzechMůžete se také pokusit najít další informace o vašem konkrétním problému ve fóru Windows.
You can also check the Windows forum for more info about your specific problem.
CzechOpravdová výzva pak je pokusit se vymyslet, jak můžeme tato pravidla změnit.
The real challenge then, is to try to figure out how we can change rules.
CzechObsahem těchto jednání bude pokusit se dosáhnout obojího v rovnováze.
Trying to achieve both in equilibrium will be the content of those negotiations.
CzechMůžete si také vyzkoušet své znalosti a pokusit se určit jednotlivé inflační scénáře.
You can also test your knowledge and try to identify the different inflation scenarios.
CzechMohu se pokusit odpovědět na celou řadu otázek, na jiné skutečně odpovědět nemohu.
There are a number of questions which I can try to answer and others which I truly cannot.
CzechNyní máme pondělní strukturu od Evropské rady a musíme se ji pokusit zrealizovat.
We now have a structure from the European Council on Monday and we must try to implement it.
CzechZkrátka se musíme pokusit určit, jaké maximum můžeme v Mexiku získat.
We simply need to try to define what the maximum is that we can get out of Mexico.
CzechAlbum v knihovně přehrávače se můžete pokusit porovnat s položkou v online databázi.
You can try to match an album in your Player Library with an entry in the online database.
CzechMohli byste se pokusit zvětšit kapacitu přistavováním k existujícím bytům.
You could try and expand the capacity by doing additions on all the existing apartments.
CzechTo je správný přístup, jak se pokusit vyřešit tento problém konstruktivně.
That is the right approach to trying to solve this issue constructively.

Podobné překlady pro "pokusit se" anglicky

se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso
týkat se sloveso
English