česko-anglicko překlad pro "pokus"

CS

"pokus" anglický překlad

CS

pokus {mužský rod }

volume_up
pokus
volume_up
attempt {podstatné jméno}
Je to první pokus, ale jsem přesvědčen, že tento pokus může být úspěšný.
It is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
Tento nezodpovědný pokus byl zmařen díky prozíravosti italských poslanců EP.
This irresponsible attempt was foiled due to the acumen of the Italian MEPs.
Neproběhl žádný pokus věci ovlivnit, žádné povzbuzení evropské solidarity.
There has been no leverage attempt, no encouraging of European solidarity.
pokus (také: experiment)
volume_up
experiment {podstatné jméno}
Komunistický experiment tam nebyl řešením, stejně tak jako pokus neo-liberální.
The communist experiment was not the answer there, but neither was the neo-liberal experiment.
Tenhle pokus jsme dělali se skupinou pacientů, která trpí anterográdní amnézií.
We did this experiment with a group of patients who had anterograde amnesia.
Ale myslel jsem si, ne, ne, pokus s pryskyřicemi, pokus s polymery.
But I thought, no, no, experiment with resins, experiment with polymers.
Miliony let změny a výběru, změny a výběru – pokus a omyl, pokus a omyl.
Over millions of years, variation and selection, variation and selection -- trial and error, trial and error.
Toto je jeden pokus, který provedl mnoho let po druhé světové válce.
There's this one trial he ran many years after World War II.
Z tohoto hlediska je pokus se společnými schůzemi dvou výborů novým úsilím vymyslet něco lepšího.
In this respect, the trial with joint sittings by two committees is a new attempt to devise something better.
pokus (také: průběh, událost)
volume_up
go {podstatné jméno}
The first attempt didn't go so well.
Ve vší úctě, pane komisaři, na vaší internetové stránce byl učiněn pokus, ale k dokonalosti má ještě daleko.
With all due respect, Commissioner, attempts are being made on your website but there is a long way to go.
Vědci jsou první, kteří uznají, že pokus se nepodařil tak, jak doufali.
Scientists are the first to acknowledge it when an experiment has not gone as they had hoped.
pokus
volume_up
fling {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pokus" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNemohu souhlasit s planými tvrzeními, že se jedná o pokus o přepisování historie.
I cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
CzechTenhle pokus jsme dělali se skupinou pacientů, která trpí anterográdní amnézií.
We did this experiment with a group of patients who had anterograde amnesia.
CzechJe správné, abychom učinili nový pokus o další rozšíření ekoznačky Společenství.
It is right that we should make a new attempt to spread the Community Ecolabel further.
CzechTento nezodpovědný pokus byl zmařen díky prozíravosti italských poslanců EP.
This irresponsible attempt was foiled due to the acumen of the Italian MEPs.
CzechPokud mi stále nevěříte, provedli jsme tento pokus také na Korejském poloostrově.
If you still don't believe me, we conducted the experiment also in the Korean Peninsula.
CzechJe to první pokus, ale jsem přesvědčen, že tento pokus může být úspěšný.
It is a first attempt, but I am convinced that this attempt may be successful.
CzechToto je očividně pokus oklamat naše občany, a proto jsem zprávu odmítl.
This is a blatant attempt to mislead our citizens and so I rejected the report.
CzechPokus Evropské unie omezit spotřebu uhlí je naprosto správný a řádný.
The European Union's attempt to reduce the use of coal is only right and proper.
CzechTento pokus se opakuje se stejným výsledkem znovu a znovu už skoro 40 let.
This has been replicated over and over and over again, for nearly 40 years.
CzechZdá se, že se pokus zajistit v období let 2000 a 2010 toto potrestání, nezdaří.
It looks like the attempt to organise this punishment between 2000 and 2010 is set to fail.
CzechNeproběhl žádný pokus věci ovlivnit, žádné povzbuzení evropské solidarity.
There has been no leverage attempt, no encouraging of European solidarity.
CzechTo je v rozporu s právem na soukromí a vypadá to jako pokus o cenzuru.
This contravenes the right to privacy and looks like an attempt at censorship.
CzechTakže když teď - víte, tohle je věda, takže uděláme kontrolovaný pokus.
So, I'll show -- well, this is science, so we'll do a controlled experiment.
CzechJe jasné, že každý pokus o vyvíjení nátlaku na ně se může ukázat jako kontraproduktivní.
It is obvious that any attempt to put pressure on them might prove counterproductive.
CzechByl to jasný a záměrný pokus znovu destabilizovat oblast, odkud pocházím.
It was a clear and deliberate attempt to once again destabilise my region.
CzechJsem si velmi dobře vědom toho, že sdílení zátěže nerozjedeme na první pokus.
I am very well aware that we cannot get burden-sharing up and running at the first attempt.
CzechToto je další pokus prosadit liberalizaci v zadávání veřejných zakázek.
This is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement.
CzechVloží stacionární elektrické pole před vaši branku a může zastavit jeden pokus o zásah.
Puts a stationary electrical field in front of your goal that can stop one goal attempt.
CzechMusíme proto přivítat každý pokus o zjednodušení dosažení tohoto cíle.
We must therefore welcome all attempts to simplify the achievement of this objective.
CzechKomunistický experiment tam nebyl řešením, stejně tak jako pokus neo-liberální.
The communist experiment was not the answer there, but neither was the neo-liberal experiment.