česko-anglicko překlad pro "pokud vím"

CS

"pokud vím" anglický překlad

EN
CS

pokud vím

volume_up
pokud vím
volume_up
AFAIAA [zkr.] (As Far As I Am Aware)

Příklady použití pro "pokud vím" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(FR) Pane předsedající, paní komisařko, pokud vím, k tanci jsou potřeba dva.
(FR) Mr President, Commissioner, as far as I am concerned, it takes two to tango.
CzechPokud vím, nevytváří se tak pravomoci Společenství v rámci trhu s obranným vybavením.
As far as I can see, it does not create Community competence in the defence trade.
CzechPokud vím, dodnes nebyla na černé listině jediná evropská letecká společnost.
As far as I know, to date we have not had a European airline on a blacklist.
CzechPaní baronko Ludfordová, pokud vím, jste občankou Spojeného království.
Baroness Ludford, as far as I am aware, you are a citizen of the United Kingdom.
CzechPokud vím, nebí žádný důvod proč je to tak, ale zdá se že je to tak.
Now, there's no real reason I'm aware of for that, but that seems to be the case.
CzechPokud vím, jednou ze základních náplní poslaneckého mandátu je kontrola výkonné moci.
As far as I am aware, control over the executive is one of the fundamental tasks of MEPs.
CzechJsou zde vyčleněny prostředky, jejichž výše činí, pokud vím, něco přes jednu miliardu EUR.
There are the resources which, as far as I know, come to over EUR 1 billion.
CzechVážený pane předsedo, pokud vím, je poslanec Böge členem CDU v Německu.
Mr President, as far as I know, Mr Böge is a member of the CDU in Germany.
CzechHovořila o tom kancléřka Merkelová v roce 2007, pokud vím, a zřejmě to nezanechalo žádnou stopu.
It was Chancellor Merkel's - from 2007, I think - and I can find no trace of it.
CzechPokud vím, tento právní spor byl vyřešen a strany dospěly k mimosoudní dohodě.
As far as I know, the legal dispute has been resolved and the parties have settled out of court.
CzechPokud však vím, paní komisařko, Komise je nezávislá na členských státech.
As far as I know, though, Commissioner, the Commission is independent of the Member States.
CzechPokud vím, tak v roce 2011 bude sedm měsíců, které mají 31 dní.
As far as I can see, there are seven months in 2011 which have 31 days in them.
CzechPokud vím, nepodporují byrokracii ani diktaturu na internetu.
As far as I am aware, they do not support bureaucracy or Internet dictatorship.
CzechPokud vím, paní Jordan Cizeljová chtěla o této záležitosti promluvit.
As far as I know, Mrs Jordan Cizelj wanted to say something about this.
CzechPokud vím, zabýváme se těmi nároky, které nebyly náležitě posouzeny.
As far as I know, we deal with those claims that have not been treated particularly well.
CzechPokud vím, pane Groote, Komise v této otázce nezměnila názor.
To my knowledge, Mr Groote, the Commission has not changed its view on this matter.
CzechPokud vím, žádná země neparafovala jedinou stránku dohody ACTA.
As far as I know, no country has put its initials on a single page of ACTA.
CzechPokud vím, francouzský prezident by byl ochoten přijet a promluvit k nám.
I understand that the President of the French Republic would be willing to come and address us.
CzechPokud vím, v žádném národním parlamentu takové omezení neexistuje.
To my knowledge, no such restriction exists in any national parliament.
CzechPokud vím, právo budoucích generací nestanoví žádná ústava.
As far as I am aware, no constitution defines the law for future generations.

Podobné překlady pro "pokud vím" anglicky

vím sloveso
English
pokud spojka
pokud příslovce
pokud
English
pokud jde o
pokud jde o příslovce
pokud jde o předložka
English
pokud ne spojka
English
pokud jde o mne
English
pokud dobře rozumím