česko-anglicko překlad pro "pokud ne"

CS

"pokud ne" anglický překlad

EN
CS

pokud ne {spojka}

volume_up

Příklady použití pro "pokud ne" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud ano, může Účetní dvůr zaslat tato prohlášení Parlamentu, a pokud ne, proč ne?
If so, can the Court send those declarations to Parliament, and if not, why not?
CzechPokud ne, pak pokračujme v naší diskusi a přijměme své demokratické rozhodnutí.
If not, then let us get on with our debate and take our democratic decision.
CzechPokud ne, stále budeme mít, jako Parlament, možnost zachránit se v roce 2009.
If not, we would still have the opportunity as Parliament to save ourselves in 2009.
CzechPokud ne, musíte ho přidat, než budete moci tiskárnu připojit k bezdrátové síti.
If not, you need to add one before you can connect the printer to your wireless network.
CzechPokud ne, jaké plány jsou k dispozici, aby v nejvíce ohrožených zemích došlo k nápravě?
If not, what plans are there to put things right in the countries most at risk?
CzechO co jde v zítřejších usneseních, pokud ne o politickou instrumentalizaci?
What is the point of the resolutions tomorrow, if not political instrumentalisation?
CzechMy bychom hlasovali pro, avšak ne, pokud dostanou ke zprávě široký konsensus.
We would have voted in favour of it, but not if they get a big consensus for the report.
CzechPokud ne, nainstalujte aktualizaci znovu a projděte si a přijměte licenční podmínky.
If not, install the update again and review and accept the license terms.
CzechJestli je to cílem Evropy, pak je to výborný dokument; pokud ne, je strašný.
If that is Europe's aim then this is an excellent document; if not then it is terrible.
CzechPokud ne, ti zranitelní zaplatí za nepořádek, za který nenesou odpovědnost.
If not, the vulnerable will pay the price for a mess that they are not responsible for.
CzechPokud Irové opět řeknou "ne”, jak často budou muset ještě chodit hlasovat?
If the Irish say 'no' again, how often must they keep going to the polls?
CzechStovky tisíc, pokud ne miliony osob se přesunou do zemí, jako je Británie.
Hundreds of thousands, if not millions, of people will migrate to countries like Britain.
CzechPokud kliknete na možnost Ne, budou se e-mailové odkazy otevírat i nadále stejně jako dříve.
Click No and your computer will continue to open email links the same way as before.
CzechPokud ne, tak bezpochyby na jejich jikry a larvy bude, domnívám se.
If it's not, it's certainly affecting their eggs and larvae, I would certainly think.
CzechSamozřejmě všichni víme, že zahraniční politika EU existuje de facto, pokud ne de jure.
Of course, we all know the reality that an EU foreign policy exists de facto if not de jure.
CzechPokud ne, zvažte, zda alternativní název neodpovídá lépe dotazu.
If not, consider whether the alternate title is a better fit for the query.
CzechPokud ne, zkuste tyto kroky opakovat a vyberte starší bod obnovení (pokud je k dispozici).
If not, try repeating the steps and selecting an older restore point (if one is available).
CzechPokud ne, můžete vysvětlit, proč Řecko takovou žádost nepodalo?
If it has not, can you explain why no such request has been filed by Greece?
CzechPokud ne, musíte si o tom promluvit s příslušným členem vaší skupiny.
If not, you will have to speak to those responsible within your group.
CzechNE - Pokud však nejsou základní jazykové znalosti požadovány pro vykonávání konkrétních úkolů.
NO - Unless a basic knowledge is specifically required for the tasks that need to be done.

Podobné překlady pro "pokud ne" anglicky

ne
English
ne příslovce
English
ne částice
English
pokud spojka
pokud příslovce
pokud
English
pokud jde o
ještě ne příslovce
dokud ne spojka
English
vůbec ne příslovce
English