česko-anglicko překlad pro "pokud"

CS

"pokud" anglický překlad

volume_up
pokud {přísl.}
CS

pokud {příslovce}

volume_up
pokud (také: budiž, tak, takhle, takto)
volume_up
so {přísl.}
Pokud ano, může Účetní dvůr zaslat tato prohlášení Parlamentu, a pokud ne, proč ne?
If so, can the Court send those declarations to Parliament, and if not, why not?
Například tedy respektujeme národní tradice, pokud jde o odsouzení revizionismu.
So, for instance, we respect national traditions when it comes to condemning revisionism.
Pokud se nám to nepodaří v Bělorusku, můžeme to provádět v jiných zemích.
If we do not succeed in doing so in Belarus, we might yet do so in other countries.
pokud
Pokud je Komisi známo, předkladatel petice dosud neučinil žádné kroky.
To the Commission's knowledge, no action has been taken by the petitioner so far.
Neoblomně je zastrašuje a útočí na ně, pokud se jim však podařilo přežít.
They have been relentlessly intimidated and attacked but have so far managed to survive.
Dodnes nebylo dosaženo žádné dohody, pokud jde o stanovisko týkající se procesu z Osla.
So far no agreement has been reached on an EU position concerning the Oslo Process.

Příklady použití pro "pokud" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA kolik si toho na sebe můžou naložit, pokud se rozhodnou zasáhnout do problému.
And how much clout could they bring to bear if they chose to engage on the issue?
CzechSkláním se před znalostmi jiných lidí, pokud jde o formální stránku této dohody.
I bow to the knowledge of other people on the technicalities of this agreement.
CzechPokud váš počítač není vybaven kartou televizního tuneru, můžete si ho dokoupit.
If your computer did not come with a TV tuner card, you might be able to add one.
CzechPokud se spouští příliš velké množství těchto programů, mohou zpomalit počítač.
Too many of these programs opening at the same time can slow down your computer.
CzechPokud stále neslyšíte zvuk, přejděte k tématu Zvukové karty: Nejčastější dotazy.
If you still can't hear any sound, see Sound cards: frequently asked questions.
CzechPrvní domněnka: Pokud se Vás volba přímo týká, měli byste být ti, kdo jí dělají.
First assumption: if a choice affects you, then you should be the one to make it.
CzechDostáváte rady s kroky pro vyřešení daného příkladu, pokud si s ním nevíte rady.
You get hints, the actual steps for that problem, if you don't know how to do it.
CzechPokud nechceme spoléhat pouze na přistěhovalectví, musíme zvýšit míru porodnosti.
If we do not want to rely solely on emigration, we need to boost the birth rate.
CzechDomnívám se, že pokud se nebudeme držet faktů, budeme této sněmovně kazit pověst.
If we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
CzechJsem poněkud skeptický, pokud jde o to, čeho se má navrhovaným řešením dosáhnout.
I am a little sceptical about what the proposed solution is supposed to achieve.
CzechBrzdy se rovněž automaticky zapnou, pokud vlak míjí červené signalizační světlo.
If a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
CzechPokud chceme skoncovat s nicneděláním, tak to stejně většina lidí jistě neudělá.
If we can get away with not doing something, most people will indeed not do it.
CzechPokud budeme ve střehu, pokud udržíme správný směr, můžeme obnovit důvěru lidí.
If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
CzechPokud si například uložíte všechny své fotky na SkyDrive, máte je vždy na dosah.
For example, if you save all your photos on SkyDrive, they're always close by.
CzechPokud používáte kabelové připojení, zkontrolujte, zda není síťový kabel vadný.
If you're using a wired connection, make sure the network cable isn't defective.
CzechPokud si k počítači s Windows 8 nebo Windows RT připojíte víc monitorů, můžete:
When you connect additional monitors to your Windows 8 or Windows RT PC, you can:
CzechPokud web není připraven na zvládnutí velkého provozu, může dojít ke zpoždění.
If the website isn't prepared to handle the traffic, you might encounter delays.
CzechTo je možné, pouze pokud jsou počítač a zařízení Extender připojené k domácí síti.
To do this, your computer and your Extender must be connected to a home network.
CzechMusíme se odvážit učinit něco nového, pokud máme v této krizi postoupit kupředu.
We need to dare to try something new if we are to make headway in this crisis.
CzechPokud přijmeme dnes navrhovaná řešení, prohloubíme tím tuto nerovnost ještě více.
Adopting the solutions proposed today will increase the inequality still further.