CS

pokrytecky {příslovce}

volume_up
pokrytecky
Současně jsou pokrytecky přehlíženy zátěže těchto zemí.
At the same time, the burdens on these countries continue to be hypocritically ignored.
Pokrytecky také jmenuje sociální nepokoje jako jeden z aspektů nové generace výzev a rizik pro bezpečnost.
This report hypocritically names social unrest as one element of a new generation of security challenges and risks.
Lituji, že socialisté zde pokrytecky bojují dál proti vyjasnění práv pacientů v Evropské unii pod falešnými záminkami.
I am sorry that socialists here are continuing to fight hypocritically and under false pretences against a clarification of patients' rights in the EU.
pokrytecky (také: neupřímně)
pokrytecky

Příklady použití pro "pokrytecky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropská unie s nimi často zachází pokrytecky ve snaze skrýt velmi odlišné cíle.
The EU often acts in a hypocritical way towards them in order to hide very different objectives.
CzechPokud tak však budeme pokračovat, budeme se i nadále chovat pokrytecky.
However, if we continue like this, we shall continue to be hypocrites.
CzechJe to pokrytecký systém, který hlásá tyto hodnoty, ale v praxi se jimi neřídí.
It is a hypocritical system that proclaims these values but does not comply with them in practice.
CzechZápadní vlády a nadnárodní společnosti jednají v této věci jako obvykle velmi pokrytecky.
Western governments and multinational corporations act, as usual, with great hypocrisy in this regard.
CzechSoučasně jsou pokrytecky přehlíženy zátěže těchto zemí.
At the same time, the burdens on these countries continue to be hypocritically ignored.
CzechPan Verhofstadt řekl, že v jistém smyslu se chováme pokrytecky.
Mr Verhofstadt said that, to a certain extent, we are hypocrites.
CzechTento pokrytecký přístup nesmí v této sněmovně získat většinu.
This hypocritical approach must not gain a majority in this House.
CzechOdmítám podporovat tento pokrytecký text, který pod záminkou odsouzení jedněch omlouvá druhé.
I refuse to support this hypocritical text which, on the pretext of condemning some, pardons the others.
CzechTakže se chováme velmi pokrytecky, když schvalujeme tuto zprávu a nejednáme ohledně těchto druhů opatření.
So we are being very two-faced in passing this report and not acting on those sorts of measures.
CzechStejně jako předchozí řečníci si uvědomuji, jak pokrytecky zastánci evropského projektu často jednají.
Like the previous speakers, I note the duplicity with which those who support the European project often operate.
Czech(NL) Vážený pane předsedající, mnozí poslanci zde ve svých prohlášeních o rozpočtu zaujímají pokrytecký přístup.
(NL) Mr President, many Members here are taking a hypocritical approach in their statements on the budget.
CzechPokrytecky také jmenuje sociální nepokoje jako jeden z aspektů nové generace výzev a rizik pro bezpečnost.
This report hypocritically names social unrest as one element of a new generation of security challenges and risks.
CzechPane předsedající, paní komisařko Ashtonová, neřekl bych, že člověk je pokrytecký, ale spíše, že jedná rozporuplně.
Mr President, Commissioner Ashton, I will not say that man is hypocritical, but I will say that he is contradictory.
CzechTento pokrytecký text hlásá, že hlavním problémem ratingových agentur je to, že jsou překážkou pro hospodářskou soutěž.
This hypocritical text claims that the main problem with credit rating agencies is that they hamper competition.
CzechTyto argumenty znějí skutečně pokrytecky.
CzechNikdo se pokrytecky nepohoršoval.
CzechLituji, že socialisté zde pokrytecky bojují dál proti vyjasnění práv pacientů v Evropské unii pod falešnými záminkami.
I am sorry that socialists here are continuing to fight hypocritically and under false pretences against a clarification of patients' rights in the EU.
CzechTento pokrytecký pseudoargument se v této sněmovně objevuje vždy, když hlasujeme o textech týkajících se přistěhovalectví nebo o azylu.
This hypocritical pseudo-argument resurfaces time and again when votes are held in this House on texts concerning immigration or asylum.
CzechPo celá léta Evropská unie veřejně odsuzovala nezákonnou těžbu dřeva, avšak současně mu pokrytecky poskytovala jeden z vůbec největších trhů.
For years, the EU has preached against illegal timber, though at the same time hypocritically providing it with it one of the biggest markets there is.
CzechHluboce lituji, že bylo pokrytecky podpořeno hanebné a neomezené používání neurotoxinů ve shodě s velkými chemicko-průmyslovými skupinami.
I deplore the fact that the shameful and unrestrained use of neurotoxins has been hypocritically supported in agreement with the large industrial chemical giants.