CS

pokrokový {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Jedna je trvat na něčem, o čem víme, že to nepůjde, druhá je pokusit se v Kodani o co nejvíce pokrokový a ambiciózní výsledek.
One is to insist on something that we know is not going to work, another is to try to have the most advanced and ambitious outcome at Copenhagen.
Tato samotná úvaha musí přinutit pokrokové demokracie, aby podrobněji přezkoumaly záležitost a přijaly rozhodnutí.
That consideration alone must force advanced democracies to study the matter in more depth and take a decision.
Pokrokové a rychle se rozvíjející země (konkrétně Čína, Indie, Brazílie, Mexiko a Jihoafrická republika) na tento návrh nicméně zřejmě nereagují.
However, the advanced, rapidly developing countries (namely China, India, Brazil, Mexico and South Africa) do not seem to be responding to this proposal.
V letech 2010 až 2014 chceme zrealizovat ambiciózní a pokrokový program, který nahradí Haagský program.
We want to pursue an ambitious and forward-looking programme for 2010-2014 that will replace the Hague Programme.
Pokud jde o předmět životního prostředí, děkuji Komisi za její návrhy, které jsou velmi pokrokové.
On the subject of the environment, I thank the Commission for its proposals, which are very forward-looking.
Tyto právní předpisy jsou bezpochyby pokrokové, vyplňují díru a nemají ve světě obdoby.
Undoubtedly, this legislation is forward-looking, fills a gap and is unparalleled anywhere in the world.
Budeme tedy bojovat za pokrokový stockholmský program a pokrokové právní předpisy.
We will then fight for a progressive Stockholm Programme and progressive legislation.
Nyní je třeba, aby Rada vyvinula stejné úsilí a přijala pokrokový mandát.
Now what we need is for the Council to make the same effort and adopt a progressive mandate.
Hájíme naši pokrokovou pozici a, co se týče naší skupiny, budeme bojovat za naše pokrokové politiky.
We fight our progressive corner and, for our group, we will fight for our progressive policies.
pokrokový (také: přední)
V letech 2010 až 2014 chceme zrealizovat ambiciózní a pokrokový program, který nahradí Haagský program.
We want to pursue an ambitious and forward-looking programme for 2010-2014 that will replace the Hague Programme.
Tyto právní předpisy jsou bezpochyby pokrokové, vyplňují díru a nemají ve světě obdoby.
Undoubtedly, this legislation is forward-looking, fills a gap and is unparalleled anywhere in the world.
Pokud jde o předmět životního prostředí, děkuji Komisi za její návrhy, které jsou velmi pokrokové.
On the subject of the environment, I thank the Commission for its proposals, which are very forward-looking.

Příklady použití pro "pokrokový" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBudeme tedy bojovat za pokrokový stockholmský program a pokrokové právní předpisy.
We will then fight for a progressive Stockholm Programme and progressive legislation.
CzechNyní je třeba, aby Rada vyvinula stejné úsilí a přijala pokrokový mandát.
Now what we need is for the Council to make the same effort and adopt a progressive mandate.
CzechV letech 2010 až 2014 chceme zrealizovat ambiciózní a pokrokový program, který nahradí Haagský program.
We want to pursue an ambitious and forward-looking programme for 2010-2014 that will replace the Hague Programme.
CzechJedna je trvat na něčem, o čem víme, že to nepůjde, druhá je pokusit se v Kodani o co nejvíce pokrokový a ambiciózní výsledek.
One is to insist on something that we know is not going to work, another is to try to have the most advanced and ambitious outcome at Copenhagen.
CzechAvšak hlavní věc je, že umožňuje poslancům EP vyjádřit docela pokrokový názor na stěžejní program strategie EU 2020 věnovaný průmyslu.
However, the main thing is that it enables MEPs to express a rather progressive opinion on the EU 2020 strategy's flagship programme dedicated to industry.