CS

pokrok {mužský rod }

volume_up
Tyto zdroje dokonce stouply díky výhodám, které nabízí vědecký a technický pokrok.
These are even increased by the benefits of scientific and technological development.
Pokud bude tento pokrok pokračovat, pomůže to urychlit čínský rozvoj.
If this can be maintained in the future it will only help boost China's development.
. - (PL) Ženy představují velký přínos pro vědecký pokrok.
. - (PL) Women make a major contribution to the development of science.
pokrok (také: záloha)
volume_up
advance {podstatné jméno}
Celkově se jedná o významný pokrok v ochraně spotřebitele.
Overall, this is a major advance in consumer protection.
Myslím, že tento projekt představuje značný pokrok.
I think that this project represents a considerable advance.
Podle mého názoru byl ve srovnání s prvním a druhým balíčkem učiněn značný pokrok.
In my opinion, compared with the first and second packages a significant advance has been made.
volume_up
momentum {podstatné jméno}
Tento rychlý pokrok je velmi důležitý, chceme-li udržet tempo, s jakým jsme vstoupili do prováděcí fáze strategie.
This rapid progress is important if we are to maintain momentum as we enter the implementation phase of the strategy.
Pokud dojde v této oblasti ke zlepšení, pokrok Turecka směrem k Evropě se uvede opět do pohybu, samozřejmě se všemi ostatními závazky, které musí ctít.
If there are improvements on this, its progress towards Europe will regain momentum, together, of course, with all the other commitments which it must honour.
Doposud dosažený pokrok je působivý, ráda bych však zdůraznila, že tato pozitivní dynamika by se nyní měla přivést do dalších oblastí, kde toho ještě zbývá mnoho udělat.
The progress so far has been impressive, but I want to emphasise that this positive momentum should now feed into other areas where much remains to be done.
Přes určitý pokrok v této oblasti přetrvává nedostatek dodnes.
Although some headway has been made in this area, the shortages remain to this day.
Učinili jsme pokrok u celních nabídek a připravujeme výměnu nabídek služeb.
We are making headway on the tariff offers and are preparing the exchange of offers on services.
Abych byla pozitivní, Spojené království činí skutečný pokrok při odstraňování mzdových rozdílů mezi ženami a muži.
On a positive note, the UK is making real headway in the elimination of the gender pay gap.
Pokrok v této oblasti má rozhodující význam pro celkový posun v přístupových jednání.
Progress in this area is of paramount importance for the general advancement of the accession negotiations.
Pokrok čisté technologie využití uhlí je nezbytný pro splnění našich cílů v oblasti změny klimatu, a to velmi naléhavě.
The advancement of clean coal technology is essential to our fulfilling our climate change targets, and there is such an urgency with this.
Posílení těchto základních práv každého občana může znamenat jen pokrok v tom, co pokládáme za skutečné hodnoty naší Evropy.
To reinforce those fundamental rights for each single citizen can only be an advancement of what we think as being the real values of our Europe.

Příklady použití pro "pokrok" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSledovali jsme pokrok ve volbách -- všechno tohle s tou takzvanou malou účastí.
We had progress in elections -- all of this with the so-called light footprint.
CzechPokrok je v tom, že se Turecko a Arménie dohodly na zlepšení vzájemných vztahů.
It is progress that Turkey and Armenia have agreed to improve mutual relations.
CzechRozumí se samo sebou, že Parlament musel za tento pokrok zaplatit svoji cenu.
It goes without saying that Parliament has had to pay a price for this progress.
CzechNebudu je opakovat, ale stačí říci, že pro spotřebitele to znamená velký pokrok.
I will not repeat these, but suffice to say, this is a major advance for consumers.
CzechPokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (rozprava)
Progress made in equal opportunities and non-discrimination in the EU (debate)
CzechPotřebujeme konkrétní pokrok v důležitých oblastech, z nichž uvedu jen několik.
We need concrete progress in important areas, of which I will cite just a few.
CzechTam teď sociální výhody, sociální pokrok, jde napřed před hospodářským pokrokem.
There now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.
CzechEvropa potřebuje sociální pokrok, Evropa obecně, se svými starými i novými členy.
Europe needs social progress, Europe in general, with its old or new members.
CzechPan Füle se zmínil o ochridské rámcové dohodě, která představovala velký pokrok.
Mr Füle referred to the Ohrid Framework Agreement, which represented major progress.
CzechJak hodnotí Komise pokrok, jehož bylo zatím dosaženo při plnění těchto dvou cílů?
How does the Commission evaluate progress so far in attaining these two objectives?
CzechJe to dlouhodobý úkol, který vyžaduje pečlivé sledování a měřitelný pokrok.
This is a long-term task that requires close monitoring and measurable progress.
CzechHospodářský pokrok v rozvojových zemích nemůže zajistit samotná finanční pomoc.
Financial aid alone cannot ensure economic progress in developing countries.
CzechVaše zpráva oprávněně uvádí, že Chorvatsko za uplynulý rok učinilo významný pokrok.
Your report rightly states that Croatia made good progress over the past year.
CzechNevíme, jak tento pokrok měřit, zda již bylo nějakého pokroku skutečně dosaženo.
We do not know how to measure this progress, if indeed there has been any.
CzechZeje zde propast, která ničí veškerý pokrok dosažený tímto novým právním předpisem.
This is a gaping hole which destroys all the progress made by this new legislation.
CzechPostupujeme vpřed, ale pokrok v oblasti rovného postavení mužů a žen je pomalý.
We are moving forward, but progress in the area of gender equality is slow.
CzechPokrok v zavádění systémů SIS II a VIS (předložené návrhy usnesení): viz zápis
State of play as regards SIS II and VIS (motions for resolutions tabled): see Minutes
CzechJestliže v Cancúnu nenastane žádný pokrok, celý vyjednávací proces bude v nebezpečí.
If no progress is made in Cancún, the entire negotiating process will be in danger.
CzechTyto zdroje dokonce stouply díky výhodám, které nabízí vědecký a technický pokrok.
These are even increased by the benefits of scientific and technological development.
CzechUrčitý pokrok v této oblasti signalizuje návrh úmluvy IMO o recyklaci lodí.
The IMO draft Convention on ship recycling signals some progress in this area.