česko-anglicko překlad pro "pokročit"

CS

"pokročit" anglický překlad

CS

pokročit {sloveso}

volume_up
Omlazení vnitřního trhu by nám také mělo umožnit rychleji a účinněji s ambiciózními cíli pokročit.
Rejuvenating the internal market should also enable us to advance the ambitious aims more quickly and more effectively.
Myslím si, že tato zpráva dává celé Unii dobrou příležitost na této cestě dále pokročit.
I believe that this report gives us a good chance of advancing the whole Union along this path.
Tyto ambice by měly dát evropskému lidu větší hlas, Evropské unii více demokracie a tak pokročit v evropské integraci.
These ambitions are to give the European people more say, to make the European Union more democratic and also, in this way, to advance European integration.
Jsou členské státy připraveny pokročit dál?
Are Member States ready to go forward?
Je velmi důležité pokročit, pokud jde o Haagskou úmluvu a jednání o různých otázkách soukromého práva.
It is very important to go forward with the Hague Convention and with the negotiations on different private law issues.
Měla by ve svých vyjádřeních věnovat více prostoru deregulaci, ne tomu, jak můžeme pokročit v oblasti společné přistěhovalecké politiky.
It should be talking much more about deregulation, not about how we can go forward with a common immigration policy.
Evropská rada rovněž musí pokročit v oblasti aktivního politického programu.
At the same time, the European Council must take forward an active policy agenda.
To by byl způsob, jak pokročit v otázkách, které jsou pro občany důležité.
That would be a way for us to take forward matters which are important to people.
Měli bychom pokročit s těmito opatřeními, protože řekli, že budou přímo čelit možným následkům, pokud se změna klimatu nezastaví.
We should take forward these measures, for they said that they were facing very directly what the consequences would be, in so far as climate change will not stop.

Příklady použití pro "pokročit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJestliže chceme reagovat odpovídajícím způsobem, musíme pokročit v integraci.
If we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.
CzechEvropská rada rovněž musí pokročit v oblasti aktivního politického programu.
At the same time, the European Council must take forward an active policy agenda.
CzechTo by byl způsob, jak pokročit v otázkách, které jsou pro občany důležité.
That would be a way for us to take forward matters which are important to people.
CzechSZP nám musí poskytnout příležitost pokročit směrem k zelenějším postupům.
Our CAP must be an opportunity to take a step towards adopting greener practices.
CzechDomnívám se, že se jedná o jasné signály, které nám umožní pokročit pozitivním směrem.
I think these are clear signals which enable us to move forward in a positive way.
CzechMusíme pokročit ve svém úsilí o harmonizaci světového trhu stavebních prací.
We need to make progress in our actions to harmonise the global construction market.
CzechJestliže se situace bude i nadále vyvíjet tímto směrem, můžeme pokročit dále.
If things continue to develop in this direction, we can go a step further.
CzechPři trvalém soustředění na tento cíl tedy dnes musíme pokročit kupředu.
With steady focus on this goal, we are thus called upon today to move forward.
CzechAle je nutno se shodnout na tom, že musíme pokročit kupředu, jakkoli nedostatečně.
But it must be agreed: however inadequate, we have got to move forward.
CzechMusíme však pokročit dále, pokud jde o poskytování informací a komunikaci.
We need to go further, however, in terms of information and communication.
CzechDoufám, že parlamentní volby konané 28. listopadu umožní Moldávii pokročit vpřed.
I hope that the parliamentary elections on 28 November will enable Moldova to move forward.
CzechZa druhé potřebujeme pokročit ve sdružování a sdílení vojenské kapacity.
Secondly, we need to make progress in pooling and sharing military capacity.
CzechProto se musíme zvláště zamyslet nad tím, jak můžeme pokročit na cílené cestě.
We need, therefore, to give specific thought to how we can move forwards in a targeted way.
CzechNyní nastal čas pokročit od slov k činům a poskytnout tomuto projektu finanční podporu.
Now is the time to go beyond mere words and provide financial support for that project.
CzechVe všech členských státech je třeba v této oblasti ještě pokročit.
There is still a lot of progress to be made in this area, in all Member States.
CzechMusíme konečně pokročit s přeškolením afghánské policie a soudnictví.
We must at last make progress with retraining the Afghan police force and judiciary.
CzechTo je mimořádně důležité, chceme-li v této oblasti skutečně pokročit.
This is extremely important if we really want to make progress in this area.
CzechSkutečně musíme v otázce environmentálních hospodářských účtů pokročit kupředu.
We really do need to proceed with environmental economic accounts.
CzechVidíme tedy, že v průměru se nám v Evropské unii podařilo v této věci poněkud pokročit.
So we see that, on average, in the European Union we have made progress.
CzechVláda Kosova musí také pokročit ve svém decentralizačním programu.
The government of Kosovo must also push ahead with its decentralisation programme.