CS

pokročilý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Úrovně obtížnosti: Začátečník, středně pokročilý, pokročilý
Difficulty levels: Beginner, intermediate, advanced
Vyberte úroveň obtížnosti: Začátečník, Pokročilý nebo Expert.
Select a difficulty level: Beginner, Intermediate, or Advanced.
Některé funkce mohou vyžadovat pokročilý nebo další hardware.
Some features may require advanced or additional hardware.
Žádám proto Radu, aby v těchto oblastech co nejdříve pokročila.
Therefore, I am asking the Council to move forward as soon as possible in these areas.
EU musí předat jasné a důsledné poselství, aby jednání pokročila.
The EU needs to convey a clear and consistent message in order to move the negotiations forward.
Nyní je pro Ukrajinu zásadní, aby pokročila vpřed.
It is now vital for Ukraine to move forward.
pokročilý
Hospodářské reformy pokročily a umožňují trvalý růst tuniského hospodářství stejně jako objemu obchodu s EU.
Economic reforms have progressed, allowing for a steady growth of the Tunisian economy as well as of trade volume with the EU.
Ve skutečnosti v tomto ohledu pokročily dále než Srbsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie v době, kdy byly osvobozeny od vízové povinnosti.
In fact, they have progressed further in that respect than Serbia and FYROM had at the time when they were granted visa waivers.
Tento návrh jde přesně podle časového plánu: jednání o volném obchodu byla zahájena v květnu roku 2007 a do dnešní doby pokročila velmi rychle.
The motion is timely: free trade negotiations with South Korea were launched in May 2007, and have progressed rapidly so far.
pokročilý (také: ožralý)

Příklady použití pro "pokročilý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto vyzývám Radu a členské státy, aby v této otázce pokročily.
This is why I am appealing to the Council and the Member States to move on this.
CzechNa úrovni Pokročilý a Expert musí jít také o karty příslušné sady (barvy).
At intermediate and advanced levels, the cards must also match suit.
CzechKomise a Rado, měly jste mnoho let na to, abyste s touto politickou iniciativou pokročily.
Commission and Council, you have had many years to make progress on this political initiative.
CzechPokročilý uživatel může chtít zobrazit na kartě Procesy další podrobnosti o využití paměti.
If you are an advanced user, you might want to view other advanced memory values on the Processes tab.
CzechVyberte úroveň obtížnosti: Začátečník, Pokročilý nebo Expert.
Select a difficulty level: Beginner, Intermediate, or Advanced.
CzechNěkteré funkce mohou vyžadovat pokročilý nebo další hardware.
Some features may require advanced or additional hardware.
CzechÚrovně obtížnosti: Začátečník, středně pokročilý, pokročilý
Difficulty levels: Beginner, intermediate, advanced
CzechÚrovně obtížnosti: Začátečník, středně pokročilý, pokročilý
Difficulty levels: Beginner, intermediate, expert
CzechNěkteré funkce produktů můžou vyžadovat pokročilý nebo další hardware nebo instalaci jiného softwaru.
Some product features and functionality may require advanced or additional hardware, or installation of other software.
CzechDopravní odvětví je velmi dynamický hospodářský sektor; je technologicky pokročilý a stále víc konkurenceschopný.
The transport sector is a dynamic economic sector; it is technologically advanced and ever more competitive.
CzechJako pokročilý počítačový uživatel, Dimitrij přesunul gangsterský kapitalismus svého města na Internet.
As an accomplished computer user, what Dimitry did was to transfer the gangster capitalism of his hometown onto the Worldwide Web.
CzechHospodářské reformy pokročily a umožňují trvalý růst tuniského hospodářství stejně jako objemu obchodu s EU.
Economic reforms have progressed, allowing for a steady growth of the Tunisian economy as well as of trade volume with the EU.
CzechA to je vskutku pokročilý úklid.
CzechJsem pokročilý uživatel programů jako...
CzechTento rok by měl být také zaveden pokročilý systém osvědčených postupů, srovnávací kritéria vynikajících výsledků (Benchmarks of Excellence).
An advanced system of good practice, the Benchmarks of Excellence, is also intended to be implemented this year.
CzechA nejúspěšnější z rozvojových zemí odsud také pokročily. A teď jsou z nich nově industrializované země, tak jim říkáme.
And the most successful of the developing countries, they have moved on, you know, and they have become emerging economies, we call them.
CzechPokročilý: 256 kamenů, 40 min
CzechPokud chcete v přehledech zobrazit názvy domén, můžete pro příslušný profil vytvořit pokročilý filtr s následujícím nastavením:
If you'd like to see the domain names in your reports, you can create an Advanced filter for your profile with the following settings:
CzechPokročilý student ekonomie - i v těchto časech znehodnoceného vzdělávání - by to neudělal.
It was an error so basic that the average A-level economics student - even in these educationally devalued times - would not have done this.
CzechPokud se vám nepodaří pomocí těchto programů potíže odstranit, zkuste použít pokročilý program pro odstraňování problémů, jako je program HijackThis.
If these programs don't resolve the problem, you might want to try an advanced troubleshooting program such as HijackThis.