česko-anglicko překlad pro "pokračující"

CS

"pokračující" anglický překlad

CS

pokračující {přídavné jméno}

volume_up
1. generál
pokračující (také: obnovený)
Pokračující nejistota nad jeho nástupnictvím naznačuje, že nestabilita přetrvá.
Continued uncertainties over his succession suggest that this instability will persist.
Neměli bychom akceptovat pokračující zpoždění, když technologická řešení už existují.
We should not accept continued procrastination: the technological solutions already exist.
Pokračující ratifikace nevyžaduje žádnou další reflexi a je třeba v tomto procesu pokračovat.
Continued ratification requires no further reflection, and the process needs to be continued.
Pokračující milostná aféra se Smlouvou je aktem politické nekrofilie.
The EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
Udělali jsme to, a tak chráníme pokračující oživení reálné ekonomiky v Evropě.
We have done that and thus protected the ongoing recovery in the real economy in Europe.
To je předmětem pokračující práce a Politický a bezpečnostního výbor o tom diskutuje například právě dnes.
This is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.
pokračující
Vítáme pokračující výměnu názorů v oblasti lidských práv v Rusku.
We welcome the continuing exchange of points of view on human rights in Russia.
Pokračující politická krize představuje velmi vážné nebezpečí pro stabilitu země.
The continuing political crisis harbours very serious dangers to the stability of the country.
Nicméně tento trend nepřijímání usnesení má pokračující tendenci.
This trend of not adopting resolutions is still continuing, though.
pokračující (také: postupující, případný, výhledový)
Jejich efektivní fungování a stabilní rozvoj mají zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropské unie a pro Evropu, ve světě pokračující globalizace.
Their effective functioning and continuing development are of fundamental importance for the competitiveness of the European Union, and for Europe, in a world where globalisation is proceeding.
2. "trvající"
pokračující

Příklady použití pro "pokračující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechEvropská unie je připravena podpořit Rusko v jeho pokračující reformě soudnictví.
The EU stands ready to support Russia in its continuing reform of the judicial system.
CzechPokračující subvencování nemůže být odpovědí na výzvy v oblasti konkurenceschopnosti.
Continuous subsidisation cannot be an answer to challenges to competitiveness.
CzechPokračující nejistota nad jeho nástupnictvím naznačuje, že nestabilita přetrvá.
Continued uncertainties over his succession suggest that this instability will persist.
CzechKde je obrat, který ospravedlňuje pokračující financování ve výši 90 milionů EUR za rok?
Where is the turnover which justifies ongoing funding of EUR 90 million per year?
CzechUdělali jsme to, a tak chráníme pokračující oživení reálné ekonomiky v Evropě.
We have done that and thus protected the ongoing recovery in the real economy in Europe.
CzechPokračující milostná aféra se Smlouvou je aktem politické nekrofilie.
The EU's ongoing love affair with the Treaty is an act of political necrophilia.
CzechVaše pokračující podpora bude nesmírně důležitá i během realizace této iniciativy.
Your continued support will also be essential during the implementation of the initiative.
CzechNeměli bychom akceptovat pokračující zpoždění, když technologická řešení už existují.
We should not accept continued procrastination: the technological solutions already exist.
CzechJinak ohrožujeme náš postup směrem k dosažení cíle, tedy pokračující evropské integrace.
Otherwise we jeopardise our progress towards our aim of continued European integration.
CzechPokračující politická krize představuje velmi vážné nebezpečí pro stabilitu země.
The continuing political crisis harbours very serious dangers to the stability of the country.
CzechVítáme pokračující výměnu názorů v oblasti lidských práv v Rusku.
We welcome the continuing exchange of points of view on human rights in Russia.
CzechNicméně skrytě v ní nacházíme důkaz pokračující snahy o pronásledování automobilistů.
Yet, threaded throughout the text we find evidence of the ongoing urge to persecute drivers.
CzechTěším se na tuto diskusi, ale především na vaši pokračující podporu.
I look forward to the debate but in particular to continuous support in this direction.
CzechNavíc máme pokračující projekty na místní úrovni, které podporují dodržování lidských práv.
Furthermore, we have ongoing projects at local level to promote respect for human rights.
CzechHlasování jsem se proto zdržela a budu bedlivě sledovat pokračující vyšetřování.
I have therefore chosen to abstain from the vote and will monitor the ongoing investigation closely.
CzechPrvním je náš pokračující odklon od závislosti na ropě.
There are three important objectives: firstly, our continuing escape from dependence on oil.
CzechS vaší pokračující podporou se budu snažit stavět na úspěších dosažených v minulém roce.
With your continued support, I will endeavour to build on the achievements of this past year.
CzechNaší klíčovou prioritou zůstává pokračující podpora provádění iniciativy Arabské ligy.
Continued support for the implementation of the Arab League Initiative remains our key priority.
CzechSe zhoršujícími se hospodářskými podmínkami se očekává pokračující tlak na bankovní bilance.
As economic conditions deteriorate, the pressure on bank balance sheets is set to continue.
CzechNový protokol po 1. srpnu 2012 zohlední pokračující reformu CAS.
The new protocol after 1 August 2012 will take into account the forthcoming CAS reform.