CS

pokračovat {sloveso}

volume_up
1. generál
pokračovat (také: vytrvat)
Musíme to dál sledovat, protože vědecké objevy budou stále pokračovat.
We must continue to monitor this, as scientific discoveries will always continue.
Jinými slovy, diskuse bude pokračovat, musí pokračovat.
In other words, the debate will continue, it has to continue.
Pokud je zobrazena výzva k potvrzení oprávnění, klikněte na tlačítko Pokračovat.
If you're prompted for permission to continue the process, click Continue.
Je nutné, abychom pokročili a napravili situaci, abychom mohli pokračovat.
It is imperative to proceed and improve the situation so as to go further.
Dnes vdané nejsou a chtějí pokračovat ve studiu, budovat kariéru.
Now they're not married, and they want to go on to study further, to have a career.
Výbor pro mezinárodní obchod se totiž i tak rozhodl pokračovat.
In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
Maďarské předsednictví bude pokračovat v práci svého belgického předchůdce.
The Hungarian Presidency will carry on the work of its Belgian predecessor.
Pokračovat tak, jako předtím, je katastrofa, řekl filosof Walter Benjamin.
To carry on as before is disastrous, said the philosopher, Walter Benjamin.
V oblasti veřejných financí nemůžeme pokračovat způsobem, kterým jsme začali.
In respect of public finances, we cannot carry on the way we have started.
pokračovat
Výbor pro mezinárodní obchod se totiž i tak rozhodl pokračovat.
In fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
Je tedy naléhavě zapotřebí pokračovat v diskuzi o nových vlastních zdrojích.
There is, therefore, a pressing need to go ahead with the debate on the new own resources.
Všechno ostatní na programu bude ve čtvrtek normálně pokračovat.
The rest will go ahead as normal on Thursday.
pokračovat (také: razit si cestu)
Ve Výboru jsme myšlenku pokračovat v prosazování těchto návrhů podpořili.
In committee, we strongly supported the idea of continuing to push for these proposals.
Proto doufám, že Rada bude v tomto dokumentu pokračovat a že se nám podaří dosáhnout dohody.
That is why I hope the Council will push on with this dossier and we can reach agreement.
Budeme pokračovat ve snaze o ambiciózní cíle.
We will continue to push for an ambitious result.
2. "i přes odpor"
pokračovat (také: vytrvat)

Příklady použití pro "pokračovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak jsem řekl, hlasoval jsem proti a budu v tom zde pokračovat, dokud budu moci.
As I say, I voted against and I shall continue to do so in my time in this place.
CzechNamísto toho musíme dále pokračovat v práci na základě dosud dosažených výsledků.
Instead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
CzechNepřišel jsem ani na jedno dobré vysvětlení, proč by tyto půtky měly pokračovat.
I have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
CzechSamozřejmě souhlasím s tím, že kandidátské země musí pokračovat v procesu reforem.
Of course, I agree that candidate countries must continue the process of reform.
CzechEU si musí ponechat vedoucí úlohu a musí jasně projevit své odhodlání pokračovat.
The EU must retain its leading role and clearly show determination to proceed.
CzechVýzkum však musí pokračovat a musí se zaměřit zejména na rozdíly mezi pohlavími.
However, research must continue and must refer in particular to gender differences.
CzechRumunsko bude pokračovat v rozvoji svého jaderného programu pro výrobu elektřiny.
Romania will continue to develop its nuclear programme for generating electricity.
CzechJe příliš brzy na zjištění toho, jak dlouho by současná politika měla pokračovat.
It is too early to ascertain how long the current policy should be continued.
CzechTy budou pravděpodobně pokračovat i v případě částečného zmrazení spolupráce.
These would probably be continued in the case of a partial freeze of cooperation.
CzechJe mi líto, že jsme prohráli bitvu, ale válka a náš boj budou pokračovat.
I am sorry that we have lost a battle, but the war and our fight will continue.
CzechJak dlouho ještě budeme pokračovat v transformaci soukromého dluhu ve veřejný dluh?
How much longer are we going to go on transforming private debt into public debt?
CzechPravidla znáte, dámy a pánové: budeme pokračovat dle postupu zvednuté ruky.
You know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
CzechVývoj bude pokračovat, protože v této situaci existuje více než jedna fáze.
Processes will continue, because there is more than one stage in this situation.
CzechBudeme rovněž pokračovat v podporování rychlého rozvoje biopaliv druhé generace.
We will also continue to promote the rapid development of second-generation biofuels.
CzechPři dalším spuštění hry se zobrazí dotaz, zda chcete pokračovat v poslední hře.
The next time you play, you'll be asked whether you want to continue your last game.
CzechPokud budeme pokračovat tak, jako v minulosti, výsledkem bude ještě vážnější krize.
Continuing as we have done in the past will result in an even more serious crisis.
CzechPředtím, než jsme mohli pokračovat, čekali jsme na stanovisko Evropského parlamentu.
We were waiting for the European Parliament's opinion before we could continue.
CzechI nadále budeme pokračovat ve vyjadřování upřímné solidarity s obyvateli Haiti.
We will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.
CzechObávám s proto, že v příštím roce už tento pozitivní trend nebude pokračovat.
Therefore, I am concerned that the positive trend will not continue next year.
CzechZa těchto okolností lze očekávat, že nepříznivý dopad na ekonomiku bude pokračovat.
In these circumstances, the adverse impact on the economy is expected to continue.