CS

pokračování {střední rod}

volume_up
pokračování
volume_up
continuation {podstatné jméno}
Prezentace programu španělského předsednictví (pokračování rozpravy)
Presentation of the programme of the Spanish Presidency (continuation of debate)
Strategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (pokračování rozpravy)
The Commission's 2007 enlargement strategy paper (continuation of debate)
Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (pokračování rozpravy)
European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (continuation of debate)
pokračování (také: provozování)
volume_up
prosecution {podstatné jméno}
Částka, která by umožnila pokračování soudního jednání proti notorickým zločincům, je necelých 90 milionů USD.
The sum required to allow proceedings against the most notorious criminals to continue is less than USD 90 million.
pokračování (také: dohra, následek)
volume_up
sequel {podstatné jméno}
Přes tuto shodu je však pokračování už o něco horší.
However, despite this consensus, the sequel is less stirring.
Mel Gibson did the sequel.
Ráda bych znovu viděla ten první film, abych se připravila na pokračování, které jde do kin příští týden.
Now I'd love to watch the first movie again as sort of a warm-up to the sequel coming out next week.
pokračování (také: trvání)
volume_up
continuance {podstatné jméno}
Podle našeho názoru, existuje silný argument pro pokračování programu spolupráce, jehož cílem je zlepšování životních podmínek obyvatelstva.
In our view, there is a strong argument for the continuance of a cooperation programme which aims at the improvement of the living conditions of the population.
pokračování (také: navázání, přešetření, vyšetření)
volume_up
follow-up {podstatné jméno}
Pokračování Lamfalussyho postupu - budoucí struktura dohledu (rozprava)
Lamfalussy follow up - Future Structure of Supervision (debate)
Tudíž budete plně zapojeni pokračování tohoto rámcového rozhodnutí.
Consequently, you will be fully involved in the follow-up to this framework decision.
Pokračování Lamfallussyho postupu - budoucí struktura dohledu (
Lamfalussy follow up - Future Structure of Supervision (

Příklady použití pro "pokračování" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVyhlašuji pokračování zasedání Evropského parlamentu přerušené 10. července 2008.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 10 July 2008.
CzechEvropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (pokračování rozpravy)
European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (continuation of debate)
CzechTo by mělo být dostatečnou pobídkou k pokračování a uzavření této problematiky.
This should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
CzechVícerychlostní Evropa rovněž usnadňuje pokračování v jednáních o přistoupení.
A multi-speed Europe also makes it easier to continue accession negotiations.
CzechPokračování v mobilizaci veřejného mínění v Evropě je také součástí našeho poslání.
Continuing to mobilise public opinion in Europe is also part of our mission.
CzechPro případ nutnosti by Evropská unie měla být připravena na pokračování v této mediaci.
If necessary, the European Union ought to be ready to continue this mediation.
CzechPříští vrcholná schůzka EU a Ruska je další příležitostí pro pokračování těchto jednání.
The next EU-Russia summit is another opportunity to continue these discussions.
CzechPřesto bych ráda znovu zdůraznila důležitost pokračování těchto reforem.
Nevertheless, I would like to reiterate the importance of continuing these reforms.
CzechPro pokračování podpory nainstalujte Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
To continue support, make sure you've installed Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
CzechPro pokračování podpory nainstalujte Windows XP Service Pack 3 (SP3).
To continue support, make sure you've installed Windows XP Service Pack 3 (SP3).
CzechNaším úkolem jako regulačních orgánů je umožnit pokračování této dynamiky, těchto inovací.
Our task as regulators is to allow that dynamism, that innovation, to continue.
CzechJinými slovy, jak pokračování, tak i změnu - to první nepopírá to druhé.
In other words, both continuation and change - the one does not preclude the other.
CzechJe jasné, že součástí prioritního projektu není pokračování do jiných cílových míst.
It is clear that a priority project does not exclude continuation to other destinations.
CzechPodobná úroveň financování byla vyčleněna pro pokračování těchto opatření v roce 2008.
A similar level of funding has also been set aside to continue these measures in 2008.
CzechPrezentace programu španělského předsednictví (pokračování rozpravy)
Presentation of the programme of the Spanish Presidency (continuation of debate)
CzechStrategický dokument Komise pro rok 2007 o rozšíření (pokračování rozpravy)
The Commission's 2007 enlargement strategy paper (continuation of debate)
CzechA v Lisabonské smlouvě vidím pokračování tohoto procesu, který sjednocuje Evropu.
I see in the Treaty of Lisbon an extension of this process that is bringing Europe together.
CzechNejsem přesvědčena, že bychom mohli dále akceptovat pokračování tohoto systému.
I do not believe that we can any longer accept the continuation of this transitional system.
CzechPokračování na této cestě je sebevražedné a povede k rozdrobení Evropy.
Pursuing this path is suicidal and will lead to the fragmentation of Europe.
CzechPříprava zasedání Evropské rady (24. června 2011) (pokračování rozpravy)
Preparations for the European Council meeting (24 June 2011) (continuation of debate)