česko-anglicko překlad pro "pokrývat"

CS

"pokrývat" anglický překlad

CS

pokrývat {sloveso}

volume_up
Přistěhovalecká politika by měla být komplexní a měla by pokrývat celou škálu aspektů:
Immigration policy ought to be comprehensive and should cover a whole range of aspects:
Označení musí pokrývat 30 % balení a 35 %, pokud je ve dvou jazycích.
The label has to cover 30% of the packet; 35% if it is bilingual.
Myslím si, že by měla pokrývat i národnostní menšiny v Rusku.
I think it should also cover national minorities in Russia.

Příklady použití pro "pokrývat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřistěhovalecká politika by měla být komplexní a měla by pokrývat celou škálu aspektů:
Immigration policy ought to be comprehensive and should cover a whole range of aspects:
CzechOznačení musí pokrývat 30 % balení a 35 %, pokud je ve dvou jazycích.
The label has to cover 30% of the packet; 35% if it is bilingual.
CzechDůchodový systém musí být vyvážený, tedy aktuální příjmy musí pokrývat aktuální výdaje.
The pensions system must be balanced in such a way that current revenues can cover current expenditure.
CzechMyslím si, že by měla pokrývat i národnostní menšiny v Rusku.
I think it should also cover national minorities in Russia.
CzechDávky tohoto druhu by měly pokrývat mimořádné náklady spojené s osobní pomocí a lékařskou a sociální péčí.
Benefits of this kind should cover extra costs in connection with personal support, and medical and social care.
CzechEvropská unie proto musí významně investovat do vytvoření zásobovací sítě, která bude účinně pokrývat území Evropy.
The EU must, therefore, invest significantly in creating a supply network that effectively covers Europe's territory.
CzechBylo by nezodpovědné, kdybychom měli zejména v této době pokrývat deficit důchodového fondu z prostředků plynoucích z daní.
It would be irresponsible if we, especially in these times, were to make up the deficit in the pension fund with tax money.
CzechReferenční období by tedy podle mého názoru mělo pokrývat co nejvzdálenější období, jinými sloví období let 2007-2009.
The baseline period should therefore, in my opinion, cover as far-reaching a period as possible, in other words the years 2007-2009.
CzechPotřebujeme politiku, která bude pokrývat:
Czech. - (PT) Skutečně jsem nepochopil, proč by tato rozprava měla pokrývat současně politiku sousedství a Gruzie.
President-in-Office of the Council. - (PT) I really did not understand why this debate should cover both neighbourhood policy and Georgia.
CzechZvýšenou potřebu tohoto druhu energie by měly pokrývat atomové elektrárny nejnovější generace, které neemitují škodlivé plyny.
The increasing demand for this form of energy should be covered by the latest generation of nuclear power stations that do not emit noxious gases.
CzechPolitiky v této oblasti by měly pokrývat aspekty, které mají vztah k sociálním věcem a sociálnímu začleňování, jako je opětovné začlenění obětí do společnosti.
Policies in this field should cover aspects linked to social affairs and social inclusion, such as the social rehabilitation of victims.
CzechNevidím tedy potřebu pokrývat naše střechy a pole potenciálně nebezpečným odpadem a přenechávat problém s jeho odstraňováním budoucím generacím.
I do not see any need, therefore, to cover our roofs and fields with potentially hazardous waste, shifting the disposal challenge to future generations.
CzechV první řadě by měla být zcela nezávislá a transparentní, a měla by pokrývat všechny kategorie legislativního návrhu a používat jasné metodické postupy.
First of all, they should be completely independent and transparent, cover all categories of legislative proposal and employ a clear methodology.
CzechUdržitelná evropská energetická strategie je základním předpokladem pro zabezpečení dodávek energie, a musí proto pokrývat všechna hlediska zásobování energií.
A sustainable European energy strategy is the basic prerequisite for safeguarding energy supplies and must therefore cover all aspects of the provision of energy.
Czech. - (DE) Evropská regionální politika po roce 2013 musí pokrývat všechny regiony a zároveň být dostatečně pružná, aby zohledňovala regionální a územní rozdíly.
European regional policy after 2013 must cover all the regions, while being sufficiently flexible to take into account regional and territorial differences.
CzechPrioritou musí být vytvoření elektrické rozvodné sítě a plynovodu, které budou pokrývat celé území Evropy, protože Evropa je vysoce závislá na dovozu energie.
The existence of an electricity grid and gas pipeline covering the whole of the European territory must be a priority, as Europe is highly dependent on energy imports.
CzechSpolečně s mojí kolegyní Viviane Redingovou navrhnu v blízké budoucnosti kombinovaný systém ochrany údajů, který by měl pokrývat také policejní a soudní spolupráci.
Together with my colleague, Viviane Reding, I will submit in the near future a combined data protection regime that would also cover police and judicial cooperation.
CzechSystém EGNOS (Evropská služba geostacionárního navigačního pokrytí) musí pokrývat celou Evropskou unii a měl by být rozšířen na severní, východní a jihovýchodní Evropu.
The European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) system must cover the entire European Union, and should be extended to northern, eastern and south-eastern Europe.
CzechI když jednotný patent nebude pokrývat celé území EU, nepochybuji o tom, že bude prospěšným nástrojem pro rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků.
Even though the single patent will not cover the entire EU, I do not doubt that it will be a beneficial instrument for development, and for boosting the competitiveness of SMEs.