česko-anglicko překlad pro "pokoušet se"

CS

"pokoušet se" anglický překlad

CS

pokoušet se {reflexivní sloveso}

volume_up
pokoušet se (také: pokusit se, zkusit)
Podobně, pokoušet se zasadit nové řešení do starých modelů, by náš úkol jen ztížilo.
Equally, attempting to integrate new solutions in old frameworks would only make our task even more difficult.
Z toho důvodu je absolutně nevhodné pokoušet se regulovat pracovní čas na úrovni celé Evropské unie, ani proto neexistuje žádný důvod.
It is therefore entirely inappropriate to attempt to regulate the working hours of the whole of the EU, nor is there any reason to do so.
Považuji za kontraproduktivní pokoušet se uměle omezit jeden konkrétní způsob dopravy, v tomto případě letectví, ve prospěch jiného.
I consider it counterproductive to attempt to artificially diminish one particular mode of transport, in this case aviation, in favour of another.

Příklady použití pro "pokoušet se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV tom musíme být upřímní a pokoušet se zapojit do konstruktivních konzultací.
We must be frank in sharing this and try to engage in constructive consultation.
CzechJiž dávno jsem zjistil, že nemá smysl pokoušet se přerušit řeč paní Lullingové.
I long ago learnt it is not worth trying to stop Mrs Lulling from speaking.
CzechMám tím na mysli pokoušet se najít východisko prostřednictvím třístranného jednání.
I have in mind to try to find a way out by means of a trilateral meeting.
CzechŘekl, "Jaké si myslíte, že to je, pokoušet se řídit zemi, která má 400 druhů sýra?"
He said, "What do you think it's like trying to run a country with 400 kinds of cheese?"
CzechJsou tu politikové, kteří se budou pokoušet najít nejlepší možné řešení.
There are statesmen and women who are going to try to find the best solution.
CzechNěkteré weby a doplňky se mohou pokoušet změnit vašeho výchozího poskytovatele hledání.
Some websites and add-ons might try to change your default search provider.
CzechVáš prohlížeč se mohl pokoušet o připojení prostřednictvím proxy serveru.
Your browser could be attempting to connect through a proxy server.
CzechZ tohoto hlediska by bylo nebezpečné pokoušet se obhajovat staré struktury a staré aktéry.
From that perspective, it would be dangerous to try and defend old structures and old players.
CzechBylo by historickou chybou pokoušet se vybudovat Evropu proti vůli národů.
It would be a mistake of historic proportions to try to build Europe in opposition to the nations.
CzechNeměli bychom se pokoušet právními předpisy zpomalovat určitý vývoj nebo mu dokonce bránit.
We should not attempt to slow down or even prevent certain developments by means of legislation.
CzechNebudeme partnery s nikým, kdo se bude pokoušet odstranit schengenský systém a volný pohyb.
We will not be partners with anyone attempting to dismantle the Schengen system and free movement.
CzechPodobně, pokoušet se zasadit nové řešení do starých modelů, by náš úkol jen ztížilo.
Equally, attempting to integrate new solutions in old frameworks would only make our task even more difficult.
CzechMěli bychom pomoci automobilovému průmyslu v jeho obnově, neměli bychom se však pokoušet objevovat Ameriku.
We should help the car industry to recover, but we should not try to reinvent the wheel.
CzechJeště víc krátkozraké ale je požadovat vyloučení Irska nebo se pokoušet Smlouvu protlačit.
It is even more shortsighted, however, to demand Ireland's exclusion or attempt to push the Treaty through.
CzechNesmí vysílat signál, že je přípustné pokoušet se obejít dřívější mezivládní dohody.
It must not send out a signal that it is acceptable to find ways to circumvent previous intergovernmental agreements.
CzechMohl by mu laskavě také sdělit, že není rozumné pokoušet se vymezovat geografické hranice Evropy.
Please could he also tell him that it is not sensible to try to set the geographical frontiers of Europe.
CzechA asi tušíte, jak únavné může být pokoušet se být perfektní, když nejste, nebo být někým, kým nejste?
And you know how exhausting it can be to try to be perfect when you're not, or to be somebody that you aren't?
CzechMyslím si také, že budeme-li se pokoušet konzultovat občany, povede to mimo jiné ke zvýšení zájmu o EU.
I also think that these experiments with things like the citizens' consultations lead to greater interest in the EU.
CzechPokud je v počítači více jednotek CD nebo DVD, počítač se může pokoušet najít soubory v nesprávné jednotce.
If your computer has multiple CD or DVD drives, your computer might be trying to locate files on the wrong drive.
CzechEU nemá provádět operace pomoci a neměla by se pokoušet ovlivňovat činnost členských států v této oblasti.
The EU must not carry out aid operations, nor should it try to influence the Member States' activity in this area.

Podobné překlady pro "pokoušet se" anglicky

pokoušet sloveso
se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso