česko-anglicko překlad pro "pokoušet"

CS

"pokoušet" anglický překlad

CS

pokoušet {sloveso}

volume_up
V tom musíme být upřímní a pokoušet se zapojit do konstruktivních konzultací.
We must be frank in sharing this and try to engage in constructive consultation.
Mám tím na mysli pokoušet se najít východisko prostřednictvím třístranného jednání.
I have in mind to try to find a way out by means of a trilateral meeting.
Někteří bojovníci LTTE se mohou dokonce pokoušet získat azyl v Evropské unii.
Some LTTE militants may even try to seek asylum within the European Union.
pokoušet (také: svádět)
Pokoušet nás, abychom jednali jinak, svými opatrnými kreativními kousíčky.
To tempt us to act differently with delightful creative scraps.
Doufám, že se po zavedení těchto nových pravidel nebudou členské státy pokoušet obsah internetu filtrovat.
I hope that, when implementing these new rules, the Member States will not be tempted into filtering the content of the Internet.

Příklady použití pro "pokoušet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV tom musíme být upřímní a pokoušet se zapojit do konstruktivních konzultací.
We must be frank in sharing this and try to engage in constructive consultation.
CzechJiž dávno jsem zjistil, že nemá smysl pokoušet se přerušit řeč paní Lullingové.
I long ago learnt it is not worth trying to stop Mrs Lulling from speaking.
CzechTo však samozřejmě neznamená, že bychom se neměli neustále pokoušet o prosazení změn.
That does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur.
CzechNěkteří bojovníci LTTE se mohou dokonce pokoušet získat azyl v Evropské unii.
Some LTTE militants may even try to seek asylum within the European Union.
CzechMám tím na mysli pokoušet se najít východisko prostřednictvím třístranného jednání.
I have in mind to try to find a way out by means of a trilateral meeting.
CzechŘekl, "Jaké si myslíte, že to je, pokoušet se řídit zemi, která má 400 druhů sýra?"
He said, "What do you think it's like trying to run a country with 400 kinds of cheese?"
CzechJsou tu politikové, kteří se budou pokoušet najít nejlepší možné řešení.
There are statesmen and women who are going to try to find the best solution.
CzechNěkteré weby a doplňky se mohou pokoušet změnit vašeho výchozího poskytovatele hledání.
Some websites and add-ons might try to change your default search provider.
CzechVáš prohlížeč se mohl pokoušet o připojení prostřednictvím proxy serveru.
Your browser could be attempting to connect through a proxy server.
CzechPokoušet nás, abychom jednali jinak, svými opatrnými kreativními kousíčky.
To tempt us to act differently with delightful creative scraps.
CzechZ tohoto hlediska by bylo nebezpečné pokoušet se obhajovat staré struktury a staré aktéry.
From that perspective, it would be dangerous to try and defend old structures and old players.
CzechBylo by historickou chybou pokoušet se vybudovat Evropu proti vůli národů.
It would be a mistake of historic proportions to try to build Europe in opposition to the nations.
CzechNeměli bychom se pokoušet právními předpisy zpomalovat určitý vývoj nebo mu dokonce bránit.
We should not attempt to slow down or even prevent certain developments by means of legislation.
CzechNebudeme partnery s nikým, kdo se bude pokoušet odstranit schengenský systém a volný pohyb.
We will not be partners with anyone attempting to dismantle the Schengen system and free movement.
CzechTakže je to koláč, o který se vždycky bude někdo nelegálně pokoušet.
It therefore offers rich pickings, and some people will always try to grab these by illegal means.
CzechPodobně, pokoušet se zasadit nové řešení do starých modelů, by náš úkol jen ztížilo.
Equally, attempting to integrate new solutions in old frameworks would only make our task even more difficult.
CzechMěli bychom pomoci automobilovému průmyslu v jeho obnově, neměli bychom se však pokoušet objevovat Ameriku.
We should help the car industry to recover, but we should not try to reinvent the wheel.
CzechJeště víc krátkozraké ale je požadovat vyloučení Irska nebo se pokoušet Smlouvu protlačit.
It is even more shortsighted, however, to demand Ireland's exclusion or attempt to push the Treaty through.
CzechNesmí vysílat signál, že je přípustné pokoušet se obejít dřívější mezivládní dohody.
It must not send out a signal that it is acceptable to find ways to circumvent previous intergovernmental agreements.
CzechMohl by mu laskavě také sdělit, že není rozumné pokoušet se vymezovat geografické hranice Evropy.
Please could he also tell him that it is not sensible to try to set the geographical frontiers of Europe.