česko-anglicko překlad pro "pokleslý"

CS

"pokleslý" anglický překlad

volume_up
pokleslý {příd. jm. m.}
CS

pokleslý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
pokleslý (také: shozený, upuštěný)
Když přišla zima, teploty poklesly pod bod mrazu.
When winter weather set in, the temperatures dropped below freezing.
Hlasy proti také poklesly, a to o 6 procent na 33 %.
The 'no' vote has also dropped six points to 33%.
pokleslý
pokleslý
volume_up
abject {příd. jm.}
pokleslý (také: zvrácený)
pokleslý (také: prohnutý)
volume_up
saggy {příd. jm.}

Příklady použití pro "pokleslý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAkcie AIG poklesly o více než 90 %, ze 72 dolarů v loňském roce na 2,05 dolarů.
The stock of AIG has plunged more than 90 %, from USD 72 last year to USD 2.05.
CzechJe jasné, že ceny poklesly, a že z toho měly prospěch letecké společnosti.
It is clear that prices have fallen and that airlines have benefited from that.
CzechStavy evropského úhoře, společné stavy, poklesly od roku 2007 o 40 %.
The European eel stock, one common stock, has declined by 40% since 2007.
CzechTo by oslabilo naše hospodářství a emise by vzrostly, nikoli poklesly.
Our economy will become weaker, and emissions will not fall, but rise.
CzechV roce 2008 výrazně poklesly ceny, zejména díky dobré úrodě.
We saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
CzechOdborové organizace nám hlásí, že mzdy poklesly v průměru o 20 %.
Trade unions report to us that wages have fallen by an average of 20%.
CzechKdyž přišla zima, teploty poklesly pod bod mrazu.
When winter weather set in, the temperatures dropped below freezing.
CzechBěhem recese prudce poklesly platy v odvětvích, kde dominují ženy, nebo ženy ztratily práci vůbec.
During the recession, salaries fell dramatically in sectors dominated by women or women lost their jobs altogether.
CzechBěhem krize dramaticky poklesly platy v odvětvích, kde převažují ženy, nebo ženy ztratily práci vůbec.
During the recession, salaries fell dramatically in sectors dominated by women or women lost their jobs altogether.
CzechHlasy proti také poklesly, a to o 6 procent na 33 %.
The 'no' vote has also dropped six points to 33%.
CzechA výdaje členských států na aktivní politiku zaměstnanosti, podporu a odbornou přípravu spíše poklesly, než by se zvýšily.
And Member States' spending on active employment policy, support and training has fallen rather than risen.
CzechPřestože spotřebitelské ceny vzrostly v posledních letech o 14 %, výkupní ceny mléka poklesly téměř o 40 %.
Despite the fact that consumer prices have risen by 14% over recent years, the purchase price of milk has fallen by almost 40%.
CzechVývoz i dovoz dramaticky poklesly.
Exports and imports have fallen dramatically.
CzechPopulace ryb v Evropě v posledních letech dramaticky poklesly a pro změnu této situace toho bylo učiněno jen velmi málo.
Fish stocks in Europe have declined dramatically in recent years, and very little is being done to change this situation.
CzechProtože se Barrosova Komise této otázky energicky chopila, domácí ceny za komunikaci mobilními telefony poklesly zhruba o 35 %.
Since the Barroso Commission took things in hand, domestic prices for mobile communication have decreased by roughly 35%.
CzechPlnění portugalského rozpočtu zaznamenalo v lednu a únoru přebytek, výdaje poklesly o 3 % a příjmy se zvýšily o 11 %.
Portugal's budgetary implementation in the months of January and February recorded a surplus, with a 3% spending cut and income up 11%.
CzechRealizované zisky z finančních operací poklesly z úrovně 1 103 mil. EUR v roce 2009 na 474 mil.
Realised gains arising from financial operations decreased from €1,103 million (in 2009) to €474 million, as no gold sales took place in 2010.
CzechPodíváme-li se však na zbytek zprávy, zejména na otázku cenových stropů, domnívám se, že bychom měli uznat, že by ceny poklesly i bez této regulace.
However, if we look at the rest of the report, and particularly the issue of price caps, I think we should recognise that, without this regulation, prices have been falling anyway.
CzechPane předsedající, jak víte, příspěvky z nouzového fondu poklesly o 4,8 milardy EUR v oblasti určené na řešení humanitárních krizí v nejchudších zemích.
Mr President, emergency fund contributions, as you know, recorded a decrease of EUR 4.8 billion in the amount intended for the regulation of humanitarian crises in the poorest countries.
CzechJe třeba omezit výdaje a obranu, stejně jako vše, co v posledních dvou letech vykazovalo růst, a zejména je třeba zaměřit se na příjmy, které také výrazně poklesly.
Spending and arms need to be controlled, as does everything that has increased significantly over the last two years, but especially incomes, which have decreased equally significantly.