CS pokles
volume_up
{mužský rod }

1. generál

pokles (také: klesání, propad, pád)
volume_up
fall {podstatné jméno}
Neustálý pokles cen ořechů ohrožuje budoucnost našich evropských výrobců.
The continuous fall of nut prices threatens the future of our European producers.
- (SK) Celosvětový dramatický pokles poptávky po automobilech se projevil i v Evropě.
- (SK) The dramatic fall in global demand for cars has also affected Europe.
Hospodářská a finanční krize vyvolala prudký pokles i ve světovém obchodu.
The economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.
pokles (také: odmítnutí, spád, svah, ubývání)
volume_up
decline {podstatné jméno}
Těmito výzvami jsou demografický pokles a stárnutí evropského obyvatelstva.
These challenges are demographic decline and the ageing of Europe's population.
Avšak není tento pokles tou lepší alternativou?
However, is it not the case that decline might be better than the alternative?
V posledním čtvrtletí 2008 by tento pokles mohl dosáhnout 17 % až 20 %.
This decline could reach 17% to 20% for the final quarters of 2008.
pokles (také: kapka, propad, snížení)
volume_up
drop {podstatné jméno}
Jednoprocentní pokles růstu má za následek, že 20 milionů lidí upadne do chudoby.
A 1% drop in growth results in 20 million people falling into poverty.
Pokles je způsoben zejména faktory podněcujícími k migraci v oblastech původu.
The drop is mainly due to push factors in the areas of origin.
To znamená pokles o 90 %, kdy zůstalo pouze 10 % pracovních míst.
This represents a drop of 90%, leaving only 10% of the jobs still in place.
pokles (také: redukce, zmenšení)
volume_up
reduction {podstatné jméno}
Zkrácení lovného období o dva týdny znamená pokles obratů rybářů.
A two-week reduction in the fishing season means a significant drop in turnover for fishermen.
Pokles motivace k účasti na očkovacích programech vede k poklesu míry imunizace.
This reduction in the motivation for taking part in vaccination programmes is leading to falling immunisation rates.
Pokles finančních prostředků, které jsou určeny pro tuto oblast a pro tyto uprchlíky, vzbuzuje velké obavy.
The reduction in funds which are destined for this area and for these refugees is of great concern.
pokles
volume_up
falling {podstatné jméno}
Zároveň způsobili i pokles podílu EU na světovém trhu s mlékárenskými výrobky.
At the same time, they have led to the EU's share of the world dairy market falling.
Jednoprocentní pokles růstu má za následek, že 20 milionů lidí upadne do chudoby.
A 1% drop in growth results in 20 million people falling into poverty.
Pokles motivace k účasti na očkovacích programech vede k poklesu míry imunizace.
This reduction in the motivation for taking part in vaccination programmes is leading to falling immunisation rates.
pokles
volume_up
downturn {podstatné jméno} (in)
Hospodářský pokles způsobil, že socialisté ukázali svou pravou tvář.
The economic downturn has caused the Socialists to show their true colours.
Krácení těchto výdajů v době recese by rovněž zhoršilo hospodářský pokles.
Cutting such spending in times of recession would also worsen an economic downturn.
Finanční a hospodářská krize způsobila drastický pokles prodeje v maloobchodu.
The financial and economic crisis has resulted in a drastic downturn in sales in the retail sector.
pokles (také: hráz, lístek, omyl, proužek)
volume_up
slip {podstatné jméno}
pokles (také: regres, ústup)
volume_up
regress {podstatné jméno}
volume_up
sag {podstatné jméno}
pokles (také: klesání, původ, sestup, sklon)
volume_up
descent {podstatné jméno}
pokles
volume_up
dropdown {podstatné jméno}
pokles
volume_up
subsidence {podstatné jméno}
pokles
volume_up
downtrend {podstatné jméno}
pokles
volume_up
downswing {podstatné jméno}
pokles
volume_up
decrement {podstatné jméno}

2. ekonomika

pokles (také: krize, propad)
volume_up
depression {podstatné jméno}
Takže hodně ekonomů se dívá na klesající počet obyvatel a předpokládá stagnování, případně pokles.
So a lot of economists look at declining population and expect to see stagnation, maybe depression.

Příklady použití pro "pokles" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechRozpočet ministerstva národní obrany činí 6 miliard EUR, což je pokles o 6,63 %.
The Ministry of National Defence has a budget of EUR 6 billion, down 6.63%.
CzechPrudký pokles cen je jednoznačným dokladem nedostatečnosti podpůrných opatření.
The collapse in prices clearly shows the inadequacy of support measures.
CzechCož poté, kvůli slabým tržním mechanismům způsobilo v Etiopii pokles cen kukuřice o 80%.
This made it unprofitable for some farmers to even harvest the grain from the fields.
CzechZnamenalo to pokles ze sedmi dětí na 1,5 dítěte, populační růst klesl z 3,3 na 0,5.
In all this thing, from seven children to 1.5 children, population growth rate of 3.3 to 0.5.
CzechNyní potřebujeme snížit úrokové sazby, abychom zmírnili hospodářský pokles.
Now we need to steer interest rates downwards to alleviate recession.
CzechPokles v poptávce je příznakem nedostatku důvěry ve směr, kterým se hospodářství ubírá.
Thedrop in demand is a symptom of a lack of confidence in the way the economy is heading.
CzechProjekt způsobil pokles hladiny podzemních vod, což má nedozírné následky pro zemědělství.
It led to a lowering of the water table with incalculable consequences for agriculture.
CzechDámy a pánové, je před námi hospodářský pokles a růst nezaměstnanosti.
Ladies and gentlemen, we are facing recession and growing unemployment.
CzechCelosvětový hospodářský pokles na začátku osmdesátých let přinesl vlnu „europesimismu“.
The worldwide economic recession in the early 1980s brought with it a wave of ‘euro-pessimism’.
CzechJsme svědky toho, že nedávný hospodářský pokles se ukazuje být výzvou.
We have seen that the recent recession is proving to be a challenge.
CzechKdyby se tato politika začala realizovat již letos, byl by jejím výsledkem obrovský pokles úrody.
Had this policy been enforced this year, it would have resulted in total crop failures.
CzechHospodářský pokles by nás měl povzbudit k rychlejšímu přechodu na ekologické hospodářství.
The economic recession should give us the courage to move more quickly towards a green economy.
CzechTo bude znamenat nutný neustálý pokles evropských emisí.
This will mean that Europe's emissions will have to be decreasing all the time.
CzechJe důvodem pokles počtu faktorů nutících k migraci, nebo přísnější kontrola migrace v některých zemích?
Is it because of fewer push factors, or tighter migration control in some countries?
CzechTento pokles měl negativní dopad na mnoho projektů, a proto jejich cílů nemohlo být dosaženo.
Many projects were affected and their goals could not be achieved.
CzechOstatní by zase chtěli větší pokles bez větší proporcionality.
Some others would like more digressivity and not more proportionality.
CzechV týdnu končícím 28. listopadu 2008 odpovídal pokles objemu
In the week ending 28 November 2008 the decrease of EUR 115 million in
CzechTento vývoj přinesl prudký pokles nezaměstnanosti ze 33 % na 12 %.
As a result, unemployment has dropped sharply from 33% to 12%.
CzechAutomobilový průmysl dnes čelí vážné krizi: pokles na evropském trhu činí přibližně 15 %.
The automotive industry is today facing a serious crisis: the European market has fallen by around 15%.
CzechNejvětší pokles příjmů na farmáře byl zaznamenán v Bulharsku (- 18,6 %) a v Rumunsku (- 16,1 %).
The largest declines of income per farmer were recorded in Bulgaria (-18.6%) and Romania (-16.1%).