CS

pokladny {ženský rod množné číslo}

volume_up
pokladny
Držel jsem dlaždice, staral jsem se o podlahu, držel jsem kabelovod, dostal jsem recyklované ledničky, recyklované pokladny, vozíky.
I've kept the tiles; I've kept the floors; I've kept the trunking; I've got in some recycled fridges; I've got some recycled tills; I've got some recycled trolleys.

Příklady použití pro "pokladny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNa každé dvě libry, které dostaneme zpět, nejdříve musíme vložit do společné pokladny pět liber.
For every GBP 2 we get back, we have put GBP 5 into this pot in the first place.
CzechKdyž jsem byl poprvé zvolen v roce 1979, předsedové skupin vedli v utrácení peněz z pokladny.
When I was first elected in 1979, the group chairmen led the way in taking from the till.
CzechNezvěstní obchodníci pak neodvedou DPH do vnitrostátnímí pokladny.
Missing traders then fail to remit the VAT to the national exchequer.
CzechMěli bychom také mít na paměti, že zavedení snížené sazby DPH také sníží příjmy do státní pokladny.
We should also bear in mind implementing VAT reductions will also reduce treasury revenue.
CzechZřízení společné evropské pokladny je politickým rozhodnutím.
The creation of a European common treasury is a political decision.
CzechInteligentní řešení, jakými jsou například digitální pokladny, mohou být v tomto případě velmi užitečné.
Intelligent solutions such as digital counters can be very useful here.
CzechVe svém projevu se chci zaměřit na zřízení společné evropské pokladny pro země eurozóny.
I want to focus my intervention on the creation of a European common treasury for the eurozone countries.
CzechMůžete si to představit jako cinknutí pokladny v prodejně.
There are two ways to count conversions with Conversion Tracking: 1-per-click and many-per-click.
CzechProto je navrhováno, že subjekt B by měl do státní pokladny platit DPH z cenového rozdílu.
Therefore, it is being proposed that subject B should pay VAT on the price difference to the state's treasury.
CzechZmáčkněte pokladny těchto vlád, dokud neprokáží, že pro křesťany vytvořily bezpečné podmínky.
Squeeze those governments' wallets until they demonstrate that they have made conditions safer for Christians.
CzechStanovisko ke změnám v systému státní pokladny (CON/2005/55)Slovensko, 12. 12. 2005, pdf 22 kB, en . sk
Opinion on changes to the state treasury system (CON/2005/55)Slovakia, 12.12.2005, pdf 22 kB, en . sk
CzechTato sněmovna ví, že pokladny irského státu jsou prázdné.
This House is aware that the Irish state coffers are bare.
CzechZisk, který by měl plynout do britské státní pokladny, se namísto toho přesouvá do pokladen na kontinentu.
Revenue that ought to be coming to the British Exchequer is instead going to Continental treasuries.
CzechNa jedné straně zatěžujete veřejné pokladny a na straně druhé chráníte soukromé majetky.
You are placing a burden on the public coffers and budgets on the one hand and protecting private assets on the other.
CzechNejde jen o převod peněz z Německa, Francie, Itálie nebo dalších zemí do řecké pokladny.
It is not about transferring money from taxpayers in Germany, France, Italy or any other country into Greece's coffers.
CzechTa plní pokladny energetických společností, ale když dojde k neštěstí, platí za ně lidé.
Nuclear energy lines the pockets of the power companies, but when an accident occurs it is the people who pay the price.
CzechDaň 0,005 % podle francouzských odhadů ochudí pokladny francouzských bank o více než 20 miliard eur.
According to French estimates, the 0.005% tax will remove more than EUR 20 billion from the coffers of French banks.
CzechTyto peníze by se také z rozpočtu EU nevracely zpátky do britské pokladny, kdyby zůstaly nevyužité.
It would also result in these moneys not being returned to the British exchequer from the EU budget when they are unused.
CzechMěli bychom se chovat jako strážci veřejné pokladny.
We should act as guardians of the public purse.
CzechVelmi se obáváte o britské daňové pokladny.
You are so concerned about the British tax coffers.