česko-anglicko překlad pro "pokaždé"

CS

"pokaždé" anglický překlad

CS

pokaždé {příslovce}

volume_up
pokaždé
Parlament však pokaždé předstírá, že vidí pokrok, a uděluje absolutorium.
Every time, however, Parliament pretends to see progress, and grants discharge.
Pokaždé, když se naskytne příležitost mít politickou Evropu, promarníme ji!
Every time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!
Chceme tak činit pokaždé, kdy dojde ke změně oblasti spolupráce?
Do we mean to do that every time there is a change in the area of cooperation?
pokaždé
Po instalaci se kód sledování spouští pokaždé, když si návštěvník prohlíží stránku.
Onceinstalled, the tracking code is triggered each time a visitor views the page.
Pokud chcete, aby se určitý program pokaždé automaticky otevřel, vyberte zde tento program.
To have a program open automatically each time, select the program.
A pokaždé, kdy jste blíže, dostanete větší hodnotu, tak jak zabíháte do těch malých detailů.
Each time you're closer, it gets bigger, down to very, very small distances.
pokaždé

Příklady použití pro "pokaždé" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA já jsem to v tomto oboru dělal, takže pokaždé, když to sleduji, myslím na něj.
And I was doing that in the field, so every time I would watch it and think of him.
CzechPo instalaci se kód sledování spouští pokaždé, když si návštěvník prohlíží stránku.
Onceinstalled, the tracking code is triggered each time a visitor views the page.
CzechAsi tak po dvanácti zápasech řekne "pokaždé prohrajete, nikdy z vás nic nebude.
After a dozen or so matches he says 'you lose every time, you'll never be any good.
CzechPravice pokaždé dávala přednost obviňování druhých, zvlášť těch zranitelných.
The right has always preferred to put the blame on others, mainly the vulnerable.
CzechPokaždé, když se Didara pohádá na zasvěceném místě, vleze do ní džin a ona onemocní.
Every time Didara has a fight on holy ground a genie enters her, and she falls ill.
CzechJe pravda, že svět se změnil pokaždé, když jsem představil novou technologii.
I realized that my technologies had to make sense when I finished a project.
CzechParlament však pokaždé předstírá, že vidí pokrok, a uděluje absolutorium.
Every time, however, Parliament pretends to see progress, and grants discharge.
CzechKdyž lidé zestárnou, ne pokaždé se rozhodnou následovat tento druh operace.
When people get older, they don't necessarily choose to follow this kind of surgery.
CzechA pokud by Deep Blue hrál proti komukoliv v této místnosti, vyhrál by podle mne pokaždé.
And I think if IBM's Deep Blue played anyone in this room, it would win every time.
CzechDále, dávejte spolehlivé věci nakonec, věci, které budou pokaždé fungovat.
So also, put reliable stuff last, the stuff that's going to run every time.
CzechProtože pokaždé, když dám, naruší to moje sevření materialismem v mém životě.
Because every time I give, it breaks the grip of materialism in my life.
CzechFacebook: Pokaždé když si někoho přidáte nebo šťouchnete, pomůžete digitalizovat knihu.
Facebook: Every time you add a friend or poke somebody, you help to digitize a book.
CzechJako herec jsem pokaždé hrál tu samou roli, byl jsem pokaždé exotický Afričan.
And I felt I was being typecast as an actor. ~~~ I was always playing the exotic African.
CzechTedy pokaždé pět centů, krát 3000 aut denně, to je 51000 dolarů za rok.
That's five cents each, and times 3,000 cars per day, that's $51,000 per year.
CzechPokaždé, když mě srovnáváte s vaším ideálním kandidátem, samozřejmě prohrávám.
Every time you compare me with your ideal candidate, I lose, obviously.
CzechVe skutečnosti, pokaždé když otevřeme noviny, můžeme vidět příklady lidí, kteří podvádí.
In fact, every day when we open the news we see examples of people cheating.
CzechPokaždé žasnu, jak se vám do každého příspěvku podaří zařadit zmínku o referendu.
I always wonder how you manage to fit in a reference to a referendum.
CzechA pokaždé, když jste se vydali na misi, dostali jste zaplaceno v bodech za zabití draka.
And every time you turned up to go on a mission, you got paid in dragon kill points.
CzechPokaždé když se nadechnu, tak vdechnu miliardy a miliardy atomů kyslíku.
Every time I breathe in, I'm breathing in a million-billion-billion atoms of oxygen.
CzechPokaždé, když se naskytne příležitost mít politickou Evropu, promarníme ji!
Every time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!