česko-anglicko překlad pro "pojmout"

CS

"pojmout" anglický překlad

volume_up
pojmout {tranz. sl.}
EN
CS

pojmout {tranzitivní sloveso}

volume_up
Nastal však problém jak zapojit naše sedmáky a osmáky do diskuse o genocidě a jak pojmout ten předmět s odpovědností a respektem, aby děti věděly, co s tím.
The problem then becomes how do you take seventh- and eighth-graders to a talk about genocide and deal with the subject in a way that is responsible and respectful, and they know what to do with it.

Příklady použití pro "pojmout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV první řadě musíme pojmout zprávu evropským způsobem a nikoli nacionalistickým.
First of all, we must approach the report in a European manner, not a nationalistic one.
CzechZavedli jsme zákaz na našem největším stadionu, který dokáže pojmout 82 500 lidí.
We introduced a ban in our biggest stadium, which can hold 82 500 people.
CzechKaždý prašník je schopen pojmout 100 000 pylových zrnek, takže to je celkem plodná věc.
Each anther can carry up to 100,000 grains of pollen, so, it's quite prolific stuff.
CzechMyslím, že je nesmírně důležité pojmout tento záměr na takové úrovni.
I think it is extremely important to have this idea at that level.
CzechOvšem jen za výjimečných podmínek tak mohl pojmout 9 nových členských států.
The incorporation of the nine new Member States was possible only under exceptional conditions, of course.
CzechJediným způsobem, jak pojmout politiku soudržnosti, je použít ji jako nástroj provádění Lisabonské strategie.
The only way to deal with a cohesion policy is as a tool for the implementation of the Lisbon Strategy.
CzechMusíme nalézt způsob, jak celou věc pojmout.
We need to develop a way of approaching the situation.
CzechChápu jejich pohnutky, rád bych však ukázal, že v současné situaci problém nelze pojmout jako případ porušování lidských práv.
I understand their motives, but as I shall demonstrate, this is not, at present, a human rights case.
CzechJsme nuceni pojmout podezření, že tyto rozhovory probíhaly pouze v době olympijských her, aby odvedly naši pozornost.
We are forced to suspect then that these talks were only conducted during the Olympic Games to divert our attention.
CzechTakže jsem se rozhodl pojmout své vystoupení spíše moderně, a v duchu TEDu jsem si připravil nějaké diapozitivy.
But since I'm here at TED, I decided to hold my talk here in a more modern way, in the spirit of TED here, and I managed to do some slides here for you.
CzechVelmi mě znepokojuje, když se v novinách dočítám, že se na jihu Anglie staví zařízení, která jsou schopna pojmout až 8 000 krav.
I feel very concerned when I read in the paper that units which will accommodate as many as 8 000 cows are being built in the south of England.
CzechTato místnost může pojmout kolem 600 lidí, ale ve skutečnosti nás tu je mnohem víc, protože v každém z nás se nachází více osobností.
This room may appear to be holding 600 people, but there's actually so many more, because in each one of us there is a multitude of personalities.
CzechNynější znění hlavních směrů tvoří dostatečně široký a stále platný rámec schopný pojmout aktuální hospodářský a politický vývoj.
The current formulation of the guidelines constitutes a sufficiently broad and still valid framework to accommodate recent economic and political developments.
CzechO to důležitější je pojmout toto výročí nejen jako výzvu k reflexi současnosti, ale především jako výzvu k úvahám o budoucnosti.
It is all the more important to embrace this anniversary not only as an appeal to reflect on the present but, first and foremost, as an appeal to think about the future.
CzechV důsledku toho se domnívám, že tato hlediska je nezbytné pojmout mnohem jasněji sloučením hlavy I - Rozvojové strategie - v části 3 dohody.
Consequently, I think that it is vital to deal with these aspects with greater clarity by consolidating title I - Development strategies - in Part 3 of the agreement.
CzechPaní předsedající, dámy a pánové, Lampedusa byla zaplavena desítkami tisíc lidí ze severní Afriky, což tento ostrov není v žádném případě schopen pojmout.
Madam President, ladies and gentlemen, Lampedusa has been invaded by tens of thousands of North Africans that the island will never ever be able to accept.
CzechKdo mluví o solidaritě se zeměmi Afriky, které musí v současné době pojmout stovky tisíc uprchlíků a budou v tom pokračovat - bez velké diskuse?
Who is talking about solidarity with the countries of Africa who are currently having to accommodate hundreds of thousands of refugees and will continue to do so - without great debate?
CzechDokud Evropská unie nepřizná, že nemůže pojmout všechny ekonomické migranty ze všech představitelných míst na světě, budou sem směřovat další statisíce.
As long as the European Union refuses to admit that it cannot accommodate all economic migrants from every conceivable quarter, hundreds of thousands more will make their way here.
CzechJelikož pevné disky mohou pojmout obrovské množství informací, obvykle slouží jako hlavní prostředek ukládání informací a obsahují téměř všechny vaše programy a soubory.
Because hard disks can hold massive amounts of information, they usually serve as your computer's primary means of storage, holding almost all of your programs and files.
CzechPrůměrný pracovní týden v délce 48 hodin, počítáno za rok, nabízí více než dostatečný prostor, který je schopen pojmout špičky a zároveň respektovat nezbytné doby odpočinku.
An average working week of 48 hours, calculated over a year, offers more than ample scope for absorbing peak times and for respecting the necessary resting times at the same time.