česko-anglicko překlad pro "pojmenovat"

CS

"pojmenovat" anglický překlad

CS pojmenovat
volume_up
{sloveso}

pojmenovat (také: jmenovat, nazvat, nazývat, označit)
Vyberte skupinu dlaždic, kterou chcete pojmenovat, a poté klepněte nebo klikněte na položku Pojmenovat skupinu.
Select the group of tiles you want to name, and then tap or click Name Group.
Podáváte o něm sdělení, nebo máte v úmyslu pojmenovat a zostudit země, které jsou proti?
Are you announcing that, or are you going to name and shame the countries that are resisting it?
Po seskupení dlaždic můžete skupinu pojmenovat.
After you’ve grouped your tiles together, you can name the group.
pojmenovat (také: jmenovat, navštívit, nazvat, nazývat)
Nikdo ještě neměl ten skvělý nápad pojmenovat svůj lék Havidol.
Nobody's had the brilliant idea of calling their drug Havidol quite yet.
pojmenovat (také: jmenovat, sjednat, stanovit, určit)
pojmenovat (také: nazvat)
Děje se to před očima nás všech, ale jako by zde byla neochota pojmenovat problém pravým jménem.
This is something that takes place right under our noses, but it seems there is a certain reluctance to talk about the problem using the correct terms.
Naopak je důležité pojmenovat selhání a nedostatky při výstavbě a provozu elektráren, které by mohly zavinit nehody v jiných elektrárnách.
Instead, it is important to diagnose failings and shortfalls in design and operational terms, which could lead to accidents at other facilities.
pojmenovat (také: označit)

Příklady použití pro "pojmenovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechDruhou a související podmínkou je pochopit a pojmenovat mírový potenciál.
A second and related imperative is to understand and articulate the potential of peace.
CzechV kontextu této politiky musíme pojmenovat místo a roli Evropské unie ve světě.
In the context of this policy, we must address the European Union's place and role in the world.
CzechNikdo ještě neměl ten skvělý nápad pojmenovat svůj lék Havidol.
Nobody's had the brilliant idea of calling their drug Havidol quite yet.
CzechNaléhavě potřebujeme pojmenovat a řešit problém boje proti chudobě a vyloučení novým způsobem.
There is an urgent need to address the issue of combating poverty and exclusion in a new way.
CzechPodle mého mínění tu pro tento návrh není žádný prostor, ale situaci je třeba pojmenovat.
My understanding is that there is no room for this proposal, but the situation has to be qualified.
CzechTato katastrofa určitě vyžaduje utišující prostředky, ale především je třeba pojmenovat příčiny.
Palliatives are indeed needed for the disaster, but the causes need to be addressed first of all.
CzechPrvním krokem vyřešení jakéhokoliv problému je pojmenovat realitu situace, ve které se nacházíte.
Now the first step in solving any problem is acknowledging the reality of the situation you're in.
Czech(Hudba) Někdo by to mohl vnímat a pojmenovat jako chybu.
(Music) So someone could conceptually perceive that as a mistake.
CzechObjevují se nové výzvy, a to zejména v současném hospodářském klimatu, které je třeba pojmenovat a řešit.
New challenges arise, particularly in this economic climate, which need to be identified and solved.
CzechVšechny zločiny je třeba pojmenovat a odsoudit.
CzechDěje se to před očima nás všech, ale jako by zde byla neochota pojmenovat problém pravým jménem.
This is something that takes place right under our noses, but it seems there is a certain reluctance to talk about the problem using the correct terms.
CzechKdybychom měli pojmenovat výsledky této iniciativy po zjištění výsledků hlasování, byla by to palácová vzpoura.
If we had to give a title to the results of this initiative having found out the results of the vote, it would be Rebellion in the halls.
CzechVaší povinností je tuto situaci pojmenovat, stanovit směr, přesvědčit Evropskou radu, že Evropa není problémem, ale řešením.
Your duty is to give meaning to it, to set the course, to convince the European Council that Europe is not a problem, but a solution.
CzechTyto problémy je také potřeba pojmenovat.
I do not want to draw a veil over the many problems which exist and which have to be resolved; these have to be addressed as well.
Czech. - Pane předsedo, na pozadí této rozpravy se skrývá jeden opomíjený problém, který se, jak se zdá, zdráháme pojmenovat.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, an elephant lurks in the wings of this debate that we seem reluctant to identify.
CzechPokud se má najít trvalé řešení, spíše než jen ukončit nepřátelství, musí se tyto strukturální problémy pojmenovat a vyřešit.
These structural problems must be exposed and resolved, if a lasting solution is to be found, rather than just bringing an end to hostilities.
CzechNaopak je důležité pojmenovat selhání a nedostatky při výstavbě a provozu elektráren, které by mohly zavinit nehody v jiných elektrárnách.
Instead, it is important to diagnose failings and shortfalls in design and operational terms, which could lead to accidents at other facilities.
CzechV pátek nám Evropská rada dá další možnost ukázat, že se Evropská unie snaží pojmenovat svou pozici ve vztahu ke globalizaci.
On Friday, the European Council will give us another opportunity to show a European Union that is seeking to define its position in the light of globalisation.
CzechA rád bych také využil této příležitosti a uvítal rozhodnutí kanceláře Evropského parlamentu pojmenovat sál, kde se konají tiskové konference, po Anně Politkovské.
Let me also take this opportunity to welcome the decision by the European Parliament's Bureau to dedicate Parliament's press room to Anna Politkovskaya.
CzechLze otevřeně pojmenovat překážky pro vznik funkčních bloků nad územím Evropy a objasnit, jaká je politická vůle členských zemí splnit své závazky?
Can obstacles to the creation of functional blocks over European territory be identified openly? Is it possible to shed light on the political will of Member States to fulfil their obligations?