CS

pojištění {střední rod}

volume_up
pojištění (také: pojistka)
volume_up
insurance {podstatné jméno}
Pojištění exportu nabízí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).
Export insurance is offered by the Export Guarantee and Insurance Company (EGAP).
Na pojištění soudních výloh budete možná muset uzavřít samostatné pojištění.
You may need to take out separate insurance to cover legal expenses.
Příslušné orgány by měly akceptovat pojištění od kterékoli pojišťovny,
The authorities should accept insurance cover from any insurance company:
pojištění (také: jistota, ujištění, zajištění, záruka)
volume_up
assurance {podstatné jméno}
Životní pojištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) (hlasování)
Life assurance (implementing powers conferred on the Commission) (vote)
Týká se to také lidí, jako jsme my - prostřednictvím našich penzijních fondů a životního pojištění.
It will hit people like us too - via our pension funds and life assurance.
Je to moje životní pojištění u pojišťovny Allianz?
Is it my life assurance with Allianz?
Z nedávných rozhovorů s porodními asistentkami jsme se dozvěděli, jak je obtížné získat pojištění profesní odpovědnosti.
We know from talking to midwives recently about the difficulty of getting professional indemnity insurance.

Příklady použití pro "pojištění" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZpravidla byste si měli pojištění sjednat v zemi, kde je automobil zaregistrován.
Normally you should buy insurance in the country where the car is registered.
CzechMáme pojištění vkladů pro malé spořitele a dokonce i pro celkem velké spořitele.
We have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
CzechZde se dočtete, jak vám vyřizování usnadní evropský průkaz zdravotního pojištění.
Find out here how the European Health Insurance Card is making this simpler.
CzechPojištění exportu nabízí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).
Export insurance is offered by the Export Guarantee and Insurance Company (EGAP).
CzechSystémy pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (rozprava)
Deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (debate)
CzechANO – Vaše dočasná práce v zahraničí nemá vliv na zdravotní pojištění vaší rodiny.
YES - Your being posted abroad to work does not affect your family's health insurance.
CzechJedná se o tři evropské orgány pro bankovnictví, pojištění a kapitálový trh.
These are the three European authorities on banking, insurance and the stock market.
CzechStanovisko ECB ke změnám právní úpravy týkající se fondu pojištění vkladů v Rumunsku
ECB Opinion on amendments to the legislation on the deposit guarantee fund in Romania
CzechTo, co se letos v létě stalo, vyvolává otázky o systémech pojištění vkladů.
What happened this summer raises questions about deposit-guarantee schemes.
CzechEvropský průkaz zdravotního pojištění prokazuje váš nárok na zdravotní péči.
The European Health Insurance Card proves your entitlement to health care.
CzechTyto podniky by měly nadále spadat do oblasti působnosti systému pojištění vkladů.
These companies should continue to fall within the scope of the deposit guarantee scheme.
CzechAno, musíme otestovat další nástroje jako například pojištění sklizně a trhy s "futures".
Yes, we need to examine other tools such as risk insurance and future markets.
CzechPříspěvky sociálního zdravotního pojištění se zvyšují, ale služby upadají.
Contributions to social health insurance are rising while services decline.
CzechSystémy pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě (
Deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
CzechJakmile vůz registrujete, musíte předložit doklad o jeho pojištění.
When you register, you will have to present proof that you have insurance cover.
CzechTo se týká bezpečnosti, sociálních podmínek, pojištění a sazeb odměny.
This applies to safety, social conditions, insurance, and remuneration rates.
CzechPojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (kodifikované znění) (
Civil liability in respect of the use of motor vehicles (Codified version) (
CzechBudeme na zdokonalování systémů pojištění vkladů muset ještě pracovat.
We will have to work further on the improvement of deposit guarantee schemes.
CzechTento dokument prokazuje vaše právo na plné zdravotní pojištění v zemi bydliště.
This document establishes your right to full healthcare coverage in your country of residence.
CzechBudou vám vystaveny 2 průkazy zdravotního pojištění: pro každý stát jeden.
You will therefore have 2 health insurance cards: one for each country.