česko-anglicko překlad pro "pojišťovna"

CS

"pojišťovna" anglický překlad

CS

pojišťovna {ženský rod}

volume_up
pojišťovna
Neexistuje žádná pojišťovna, která by mohla říci "ne."
There's no insurance company that can say "No."
Vaše zdravotní pojišťovna by měla být schopna vám nějakou vhodnou nemocnici v zahraničí doporučit.
Your local health insurance company should be able to recommend a suitable medical establishment abroad.
Pokud však vaše pojišťovna toto oprávnění v Belgii nemá, budete si muset najít jiného pojišťovatele.
But if you find your French insurance company is not authorised in Belgium, you will have to find another insurer.

Příklady použití pro "pojišťovna" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNakonec musela předchozí pojišťovna jeho příspěvky v zemi A uznat.
In the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.
CzechNáhradu příjmů vám vyplatí zdravotní pojišťovna v domovské zemi.
Income replacement for any time off is paid by your home-country healthcare authority.
CzechTen vám vydá zdravotní pojišťovna v domovské zemi nebo příslušný orgán sociálního zabezpečení.
You can get one from your home-country healthcare provider or social security authority.
CzechVaše pojišťovna by měla být schopna vám s vyřízením žádosti pomoci.
Your insurer should be able to help with any of these procedures.
CzechVaše zdravotní pojišťovna by měla být schopna vám nějakou vhodnou nemocnici v zahraničí doporučit.
Your local health insurance company should be able to recommend a suitable medical establishment abroad.
CzechAby vám mohla vaše zdravotní pojišťovna výdaje za takto nakoupené léky proplatit, musíte jí předložit účtenku.
To have the cost of your medicine reimbursed, you must present your expenses to your health insurer.
CzechPokud však vaše pojišťovna toto oprávnění v Belgii nemá, budete si muset najít jiného pojišťovatele.
But if you find your French insurance company is not authorised in Belgium, you will have to find another insurer.
CzechNeexistuje žádná pojišťovna, která by mohla říci "ne."
There's no insurance company that can say "No."
CzechTen vám vydá vaše zdravotní pojišťovna.
You can get one from your Hungarian healthcare authority.
CzechPřed odjezdem byste si měli ověřit, zda vaše pojišťovna nabízí neomezené ručení za škodu, zejména co se týče zranění osob.
You may want to check whether your insurer offers unlimited liability cover, especially for personal injuries.
CzechJestliže chcete, aby vaše zdravotní pojišťovna uhradila náklady na nemocniční péči v zahraničí, musíte ji požádat o předběžný souhlas.
If you want your home health insurer to cover the cost of hospital treatment abroad, you must ask for prior authorisation.
CzechZdravotní pojišťovna v Itálii se však domnívá, že tento úraz není dostatečným důvodem k jednoměsíční pracovní neschopnosti, a odmítla mu tudíž vyplácet nemocenskou.
But his Italian insurer claims that such an injury does not justify a month off work and has refused to pay benefits.
CzechAvšak když se požaduje doporučení a banka nebo pojišťovna poskytne službu, ptám se sám sebe, co mocní poskytují za odměnu?
However, when a recommendation is requested and the favour is obtained from a bank or insurance company, I ask myself, what is given in exchange by those in power?
CzechVaše pojišťovna by vám měla být schopna doporučit vhodnou nemocnici, neboť zdravotní pojišťovny mívají zvláštní dohody s vybranými nemocnicemi v zahraničí.
They might be able to recommend a hospital, and health insurance companies have special agreements with selected hospitals abroad.
CzechPokud by tato částka byla nižší, než kolik je běžné v Česku, vaše pojišťovna vám na požádání tento rozdíl proplatí.
If the reimbursement in the country where you received treatment is lower than in your home country, your home insurer will, upon your request, reimburse you the difference.
CzechPo návratu domů obdržela účet za ošetření, který její zdravotní pojišťovna neproplatila, protože ji lékař ošetřil jako soukromého pacienta.
Back home, she received an invoice for the treatment, which was not refunded by her national health insurer: the doctor had treated her as a private patient.
CzechFrantišek proto důchodové připojištění v zemi A zrušil, ale pojišťovna mu sdělila, že jeho nárok na důchod nebude kvůli odchodu do zahraničí uznán.
Fred left the supplementary scheme in country A but the insurer told him that his acquired rights would not be preserved if he moved to another country.
CzechAby mohla portugalská pojišťovna proplatit náklady na lékařskou péči ve Francii, musí vaše maminka zažádat o předběžný souhlas (tzv. formulář S2).
To have her medical costs in France reimbursed by her Portuguese health insurer, your mother must ask them for prior authorisation (in the form of an S2 form).
CzechFrantišek proto důchodové připojištění v zemi A zrušil, ale pojišťovna mu sdělila, že důchodová práva, která získal, kvůli odchodu do zahraničí zaniknou.
Fred left the supplementary scheme in country A but the insurer told him that his acquired rights would not be preserved if he started working in another country.
CzechTzv. zelená karta, kterou vám vystaví vaše pojišťovna, vám v případě nehody v zahraničí usnadní vyřízení žádosti o zaplacení odškodného.
The "Green Card" provided by your insurer — automatically or on request depending on your country of insurance — will make it easier for you to claim if you have an accident abroad.