česko-anglicko překlad pro "pohyby"

CS

"pohyby" anglický překlad

volume_up
pohyby {m mn. č.}
EN
volume_up
pohybový {příd. jm. m.}
EN
CS

pohyby {mužský rod množné číslo}

volume_up
pohyby
Dovedu provádět pohyby jako Jackie Chan, pohyby z bojových umění."
I can also do some Jackie Chan-motion, martial art movements."
Jeho přizpůsobivá konstrukce dovoluje dřepy, plazení se a další složité pohyby.
Its flexible design allows for deep squats, crawls and high-agility movements.
A konečně je nutné sebrat odvahu a zdanit pohyby spekulativního kapitálu.
Lastly, courage must be shown in order to tax speculative capital movements.
pohyby
Dlouhá měření, velké Brownovy pohyby, a výsledek 1,33.
Long measurements, big Brownian motions, 1.33.
Důvod, proč je toto mnohem snazším, je -- můžete vidět dole -- ruce dělají pohyby a nástroje tyto pohyby zcela přesně sledují.
And the reason why this becomes so much easier is -- you can see on the bottom -- the hands are making the motions, and the instruments are following those motions exactly.
A tak jsme se rozhodli spojit pohyblivý mechanismus tak, abychom se vyhnuli všem těmto motorům, a tak jen s jedním motorem mohli koordinovat všechny pohyby.
So, we decided to synthesize a mechanical mechanism so we could get rid of all the motors, and with a single motor we can coordinate all the motions.

Příklady použití pro "pohyby" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJeho přizpůsobivá konstrukce dovoluje dřepy, plazení se a další složité pohyby.
Its flexible design allows for deep squats, crawls and high-agility movements.
CzechA konečně je nutné sebrat odvahu a zdanit pohyby spekulativního kapitálu.
Lastly, courage must be shown in order to tax speculative capital movements.
CzechMůžete nastavit vlastní rychlé pohyby perem pro akce, které často používáte.
You can customize flicks to perform actions that you use often.
CzechPokud je v počítači k dispozici zadávání dotykem, můžete rychlé pohyby provádět také prstem.
Якщо на комп’ютері доступний сенсорний ввід, рухи також можна робити за допомогою пальця.
CzechUvedené pohyby by měly být krátkodobé, tedy nepodstatné z hlediska měnové politiky.
These movements would be short-lived and therefore not relevant from a monetary policy perspective.
CzechTato situace by mohla omezit investiční pohyby nebo, v některých případech, by je mohla úplně zastavit.
This could reduce investment movements or, in some cases, even bring them to a halt.
CzechDovedu provádět pohyby jako Jackie Chan, pohyby z bojových umění."
I can also do some Jackie Chan-motion, martial art movements."
CzechMozek máme z jednoho jediného důvodu: abychom mohli vyvíjet přizpůsobivé, složité pohyby.
We have a brain for one reason and one reason only, and that's to produce adaptable and complex movements.
CzechKlepněte na kartu Rychlé pohyby perem a potom proveďte jednu z následujících akcí:
На вкладці Рухи виконайте одну з таких дій.
CzechKlepněte na kartu Rychlé pohyby perem a pak klepněte na možnost Procvičit rychlé pohyby perem.
Tap the Flicks tab, and then tap Practice using flicks.
CzechJen jsem jim chtěl říci: "Hej chlapi, nechci, abyste si mysleli, že dělám nějaké nepředvídatelné pohyby."
Just wanted to say, "Hey guys. ~~~ Don't want to make it look like I'm making any sudden moves."
CzechGesta jsou pohyby, které provádíte, nebo symboly, které zadáte perem tabletu.
Щоб отримати додаткові відомості, див.
CzechDobře, některé pohyby rostlin jsou dobře známé.
Okay, some of the movements of the plants are very well-known.
CzechToto je metoda, která by měla identifikovat nepřímé pohyby trhu a poskytovat informace o dovozních tocích.
This is one method that should identify indirect trade movements and provide information about flows of imports.
CzechDlouhá měření, velké Brownovy pohyby, a výsledek 1,33.
Long measurements, big Brownian motions, 1.33.
CzechPohyby letecké dopravy ročně rostou o 5,2 %.
Air transport movements are increasing by 5.2% annually.
CzechA pak si vezměte tanečnici klasického indického tance, tanečnici "Kuchipudi", tanečnici "Bharatanatyam", zaoblené pohyby.
And then look at the Indian classical dancer, the Kuchipudi dancer, the Bharatanatyam dancer, curvaceous.
CzechJak už tu bylo uvedeno, tyto rozdíly způsobují přeshraniční pohyby s nepříznivými účinky na životní prostředí.
As has already been mentioned, they also lead to cross-border movements and environmental impacts caused by these movements.
CzechPohyby tohoto rozpětí, k nimž dochází v dalších zemích, jsou také důkazem rizika přelití do jiných členských států.
Moreover, co-movements in spreads in other countries are also evidence of clear risks of spillovers to other Member States.
CzechUvolňování kysličníku uhličitého ze zemských vrstev může způsobit smrt živých bytostí a také tektonické pohyby a zemětřesení.
Releasing carbon dioxide from the earth's strata can cause the death of living beings as well as tectonic movements and earthquakes.