česko-anglicko překlad pro "pohybující se"

CS

"pohybující se" anglický překlad

EN
CS

pohybující se {přídavné jméno}

volume_up
pohybující se (také: dojemný, dojímavý, pohyblivý)
volume_up
moving {příd. jm.}
. ~~~ Takže to byly pohybující se obrázky.
Bear in mind this was an ultrasound, so it would have been moving images.
Systémy sociálního zabezpečení pro pracovníky a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (hlasování)
Social security schemes to employed persons and members of their families moving within the Community (vote)
Vidíte střední část pohybující se dolů a krajní části posouvající se nahoru?
Do you see the middle section moving down and the outer sections moving up?

Příklady použití pro "pohybující se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. ~~~ Takže to byly pohybující se obrázky.
Bear in mind this was an ultrasound, so it would have been moving images.
CzechNicméně, jako politička pohybující se v centru dění vidím i druhou stranu problému.
However, as a politician on the ground, I see the other side of it.
CzechMíra dodržování směrnice, v současné době se pohybující kolem 40 %, je stále příliš nízká.
Compliance with the directive, currently some 40%, is still much too low.
CzechDaňové podvody v Evropské unii dosahují výše pohybující se mezi 200 a 250 miliardami eur.
The level of tax fraud in the European Union is somewhere between EUR 200 and 250 billion.
CzechA tady je, mávající svýma ušima a s velkou grácií pohybující se nahoru.
And here he is, flapping with his ears and very gracefully going up.
CzechDnes je 9,6 % Evropanů nezaměstnaných a 8 % zaměstnaných lidí má příjmy pohybující se pod hranicí chudoby.
Today, 9.6% of Europeans are unemployed and 8% of workers are living on incomes below the poverty line.
CzechPodívejte se na ty šedé plochy, a zjistěte, jestli tam vidíte něco jako pohybující se stíny -- ano!
Look in the gray areas, and see if you seem to see something sort of shadowy moving in there -- yeah, it's amazing.
CzechSystémy sociálního zabezpečení pro pracovníky a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (hlasování)
Social security schemes to employed persons and members of their families moving within the Community (vote)
CzechVidíte střední část pohybující se dolů a krajní části posouvající se nahoru?
Can you see this? Do you see the middle section moving down and the outer sections moving up? It's completely static.
CzechToto nařízení mimo jiné zavedlo pro kočky, psy a fretky pohybující se mezi členskými státy pas.
This Regulation introduced, inter alia, the pet passport for movements of cats, dogs and ferrets from one Member State to another.
CzechOdhaduje se, že podepsání dohody by způsobilo ztráty pohybující se mezi několika miliardami eur a až několikanásobky této částky.
It is estimated that signing the agreement would cause losses ranging from several billion euro to several times this amount.
CzechPohybující se obrázek nebo vzorek, který se objeví na obrazovce počítače, pokud po zadanou dobu nepoužijete myš nebo klávesnici.
A moving picture or pattern that appears on your computer screen when you haven’t used the mouse or keyboard for a specified period of time.
CzechKomise navrhla na pomoc určenou pro jižní země celkovou částku pohybující se mezi 2 a 15 miliardami EUR na přizpůsobení se změně klimatu.
The Commission has proposed a total sum of between EUR 2 and 15 billion to help the countries of the South adapt to climate change.
CzechVzděláváním nesmíme nahrazovat ochranu spotřebitele a odpovědnost profesionálů, když nabízejí výrobky volně se pohybující po vnitřním trhu.
We must not substitute education for consumer protection and the liability of professionals when offering products that circulate freely in the internal market.
CzechSpořič obrazovky je pohybující se obrázek nebo vzorek, který se zobrazí na obrazovce počítače, pokud po určitou dobu nepoužijete myš nebo klávesnici.
A screen saver is a moving picture or pattern that appears on your computer screen when you haven't used the mouse or keyboard for a certain period of time.
CzechAvšak rád bych, aby evropské rybářské lodě pohybující se v této zóně byly nahlíženy jako velmi zranitelná plavidla, a proto by měly být pod zvláštní ochranou.
However, I would like European fishing boats operating in the zone to be seen as very vulnerable vessels and, for that purpose, to receive special protection.
CzechOd roku 1971 je nařízení, o kterém zde jednáme, považováno za základ pro zajištění sociálního zabezpečení pro občany pohybující se mezi členskými státy.
Since 1971, the regulation we are discussing here has been considered the basis for guaranteeing social security for citizens moving from one Member State to another.
Czech(RO) Paní předsedající, tuberkulóza je s roční úmrtností pohybující se mezi 1,6 a 2 miliony lidí jedna ze dvou nejčastějších příčin úmrtí na infekční onemocnění na světě.
(RO) Madam President, an annual mortality rate of between 1.6 and 2 million people makes tuberculosis one of the two major causes of death worldwide from infectious diseases.

Podobné překlady pro "pohybující se" anglicky

se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso
týkat se sloveso
English