česko-anglicko překlad pro "pohybovat se"

CS

"pohybovat se" anglický překlad

CS

pohybovat se {reflexivní sloveso}

volume_up
pohybovat se (také: cestovat)

Příklady použití pro "pohybovat se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMaltská vláda tvrdí, že zpětná úhrada se bude pohybovat v řádech milionů eur.
The Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.
CzechJednotný trh umožňuje lidem volně se pohybovat v rámci Evropské unie.
The single market enables people to move around freely within the European Union.
CzechPrvním z nich je otázka umožnění mladým lidem pohybovat se přes hranice.
The first is the question of young people being able to move across borders.
CzechA když se na ni podíváme, jak vypadá - v roce 1960, začne se pohybovat.
And if we look at it, how it looks -- the world, in 1960, it starts to move.
CzechMohli bychom ušetřit, kdybychom se přestali pohybovat mezi třemi pracovišti.
We can make savings if we stop travelling between three places of work.
CzechPodle vědeckých poznatků se potřebujeme pohybovat při horní hranici rozpětí mezi 25 % a 40 %.
The science tells us that we need to be in the upper end between 25% and 40%.
CzechBude-li se zboží pohybovat volně, neměli by takovou možnost mít i lidé?
If goods are to move freely, should people not be allowed to do so, too?
Czech(PL) Paní předsedající, lidé musí jíst, pohybovat se a chránit se před chladem a deštěm.
(PL) Madam President, people must eat, move about and take shelter from the cold or rain.
CzechDalším prvkem, který by se měl pohybovat volně, ale pravidelně, je kapitál.
Another element that should move freely but steadily is capital.
CzechTo by občanům dalo do ruky něco, co by jim umožnilo pohybovat se a pracovat v celé Evropě.
This will put into citizens' hands something that will allow them to move throughout Europe.
CzechMuž: Opravdu se začal pohybovat do stran a mírně nahoru a dolů, jako když jste na člunu.
Man: It really started moving sideways and slightly up and down, rather like being on the boat.
CzechPo obrazovce se můžete pohybovat tak, že se budete prstem nebo myší posouvat podél ohraničení.
Drag your finger or mouse along the borders to move around the screen.
CzechUložili jsme potenciální energii do elastické kůže, aby se mohl pohybovat.
We store potential energy to the elastic skin to make it move.
CzechNikdy nevidí, že existuje také určitý prostor někde uprostřed a oblast, kde je možné se pohybovat.
They never see that there is a middle ground as well and an area where you can operate.
CzechSám zjistil jak vypadá a jak se pohybovat vpřed a teprve až potom to skutečně zkusil.
It kind of figured out what it looks like, and how to move forward, and then actually tried that out.
CzechLidé ve středu Evropy musí mít práva a příležitosti pohybovat se volně na obě strany hranice.
People in the centre of Europe must have rights and opportunities to move freely to both sides.
CzechNicméně se musíme pohybovat v rozsahu sjednaného rámce a přizpůsobit mu jednotlivé postoje.
Nonetheless, we have to operate within the agreed framework and adjust individual positions to it.
CzechOd 21. prosince 2007 budeme žít a pohybovat se na území 24 zemí bez společných hranic.
As of 21 December 2007, we will live and circulate in an area of 24 countries without internal borders.
CzechPokud se budeme pohybovat v tomto začarovaném kruhu, nedostaneme se nikam.
To move in this vicious circle means we will get nowhere.
CzechŘekli jsme, že aktualizace se bude pohybovat okolo míry inflace.
We had said that the update would be around the rate of inflation.

Podobné překlady pro "pohybovat se" anglicky

pohybovat sloveso
English
se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso
týkat se sloveso
English