česko-anglicko překlad pro "pohromy"

CS

"pohromy" anglický překlad

volume_up
pohromy {ž mn. č.}
CS

pohromy {ženský rod množné číslo}

volume_up
pohromy (také: katastrofy)
Taková forma pomoci je účinná jen v době pohromy nebo přírodní katastrofy.
This kind of aid is only helpful in times of catastrophes and disasters.
Toto nejsou přírodní pohromy a nevyšly zpod kontroly příslušných členských států.
These are not natural disasters and they were not beyond the control of the Member States concerned.
Zároveň je nutné provést restrukturalizaci pravomocí, abychom dosáhli ucelenější a koordinovanější reakce EU na pohromy.
It is also necessary to implement a restructuring of competences in order to provide greater coherence and coordination in responses to disasters by the EU.

Příklady použití pro "pohromy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV kapitalistickém světě je výraz "nekonkurenceschopný" synonymem sociální pohromy.
In a capitalist world the term 'uncompetitive' is synonymous with social scourge.
CzechNehody a živelné pohromy se stávají a my nemůžeme zaručit, že jim zabráníme.
Accidents and acts of God do happen, and we cannot guarantee to prevent them.
CzechV důsledku změn klimatu se budou přírodní pohromy objevovat stále častěji.
Natural cataclysms will occur ever more frequently as a result of climate change.
CzechTaková forma pomoci je účinná jen v době pohromy nebo přírodní katastrofy.
This kind of aid is only helpful in times of catastrophes and disasters.
CzechMěli bychom však z této pohromy vyvodit některé pozitivní závěry.
However, we should try to draw some positive conclusions from the disaster.
CzechToto nejsou přírodní pohromy a nevyšly zpod kontroly příslušných členských států.
These are not natural disasters and they were not beyond the control of the Member States concerned.
CzechV otevřené Evropě umožňuje tato spolupráce účinně potírat pohromy jako je obchod s lidmi a nelegální přistěhovalectví.
In an open Europe, it offers an effective means of combating the scourges of trafficking in human beings and illegal immigration.
CzechMá poslední, velmi stručná poznámka se týká toho, že se v současné době diskutuje o reakci na krizi a reakci na národní pohromy.
My last point, very briefly, is that there is a debate now going on regarding crisis response and national disaster response.
CzechJe proto načase zabývat se přímými příčinami této pohromy, a vzít přitom v úvahu závážné rostoucí vylidňování venkovských oblastí.
It is therefore time to tackle the causes of this scourge head on, and to take account of the serious, growing abandonment of rural areas.
CzechZ Fondu solidarity připadlo 13 milionů EUR Francii v důsledku pohromy způsobené hurikánem Dean v Martiniku a na Guadeloupe.
We have a Solidarity Fund from which EUR 13 million is going to France following the havoc wrought by Hurricane Dean in Martinique and Guadeloupe.
CzechSdílím její znepokojení, pokud jde o ty, kteří jsou vystaveni této pohromě a kteří zažívají největší těžkosti při překonávání této pohromy.
I share her concern for those who are most exposed to this scourge and who are experiencing the greatest difficulty in overcoming it.
CzechZároveň je nutné provést restrukturalizaci pravomocí, abychom dosáhli ucelenější a koordinovanější reakce EU na pohromy.
It is also necessary to implement a restructuring of competences in order to provide greater coherence and coordination in responses to disasters by the EU.
CzechPane předsedající, dne 11. září 2001 jsem byl ve Washingtonu, DC, a několik hodin po útocích jsem navštívil místo pohromy v Pentagonu.
Mr President, I myself was in Washington, DC on 11 September 2001 and visited the disaster scene at the Pentagon a few hours after the attacks.
CzechPotřebujeme tedy vyčlenit mimořádné finanční zdroje na další výzkum a vývoj, abychom se pokusili zjistit skutečnou příčinu této pohromy, která včelaře zasáhla.
We need extra funds to develop through further R&D in an attempt to assess what is the reason for this calamity hitting the beekeepers.
CzechJe zřejmé, že letecké společnosti mají právo si myslet, že když zemědělci mohou požadovat náhradu za přírodní pohromy, ony mají také nárok na náhradu škod.
Obviously, airlines are entitled to think that, if farmers can claim damages for natural disasters, they, too, are entitled to an indemnity.
CzechChtěla bych také požádat, abychom si nepletli oběti přírodní pohromy - oběti zemětřesení a tsunami - s potenciálními oběťmi jaderné havárie.
I would also ask that we do not confuse victims of a natural disaster, victims of an earthquake and a tsunami, with potential victims of a nuclear accident.
CzechPo pětadvaceti letech stále vzpomínáme na všechny oběti této tragédie, na ty, kdo trpěli a kdo dodnes stále pociťují důsledky této pohromy.
Twenty-five years on, we remember all the victims of the tragedy, those who suffered and those who, to this day, are still feeling the effects of the disaster.
CzechGlobální oteplování, v důsledku kterého vznikají přírodní pohromy, nám má připomenout, že má Země naší nezodpovědnosti, ale také našeho sobectví, zrovna tak dost.
Global warming and its wake of natural disasters is there to remind us that the Earth is sick of our irresponsibility and also our selfishness.
CzechVšechny přírodní pohromy, ke kterým dochází v 21. století, jsou pohromami gigantického rozsahu: gigantické požáry, gigantická zemětřesení a gigantické mořské slapové vlny.
All natural disasters that have taken place in the 21st century have been mega-disasters: mega-fires, mega-earthquakes and mega-sea tides.
CzechKatastrofa, k níž došlo na Haiti, ukázala potřebu EU provést zásadní změny, pokud jde o rychlou a účinnou reakci na naléhavé situace a pohromy.
The disaster which occurred in Haiti demonstrated the need for the EU to implement fundamental reforms in terms of its rapid and efficient response to emergencies and catastrophes.