česko-anglicko překlad pro "podmínka"

CS

"podmínka" anglický překlad

CS podmínka
volume_up
{ženský rod}

1. generál

podmínka (také: kondice, postavení, stav)
volume_up
condition {podstatné jméno}
To je základní podmínka pro zachování rovnováhy evropských orgánů.
That is a basic condition for maintaining the balance of the European institutions.
To je nezbytná podmínka pro skutečnou rovnost a ukončení násilí.
This is an essential condition for real equality and ending violence.
Není-li tato podmínka splněna, EU s nimi nemůže zahájit rozhovory.
This is a condition without which negotiations with third countries are impossible.
podmínka (také: náležitost, nárok, požadavek)
volume_up
requirement {podstatné jméno}
To bude podmínka v případě hospitalizace nebo v případě velmi drahé či vysoce rizikové léčby.
That will be a requirement in the case of hospitalisation or very expensive or high-risk treatments.
Mám na mysli zvláště kontrolu soukromých certifikačních systémů, které jsou často používány jako podmínka pro přístup k rozsáhlým distribučním odbytištím.
I refer, in particular, to the control of private certification systems which are often used as a requirement for accessing large-scale distribution outlets.
Souhlas Parlamentu je podmínka, kterou stanovuje Smlouva, stejně jako je podmínkou, aby veškeré dohody, které Rada schválí, byly v souladu s Listinou základních práv.
This Parliament's consent is a treaty requirement, as indeed is compliance with the Charter of Fundamental Rights in any agreement that the Council signs off on.
podmínka (také: běh, cíl, doba, lhůta)
volume_up
term {podstatné jméno}
podmínka
volume_up
parole {podstatné jméno}
podmínka (také: výhrada)
volume_up
proviso {podstatné jméno}
To je podmínka, z níž musí vycházet náš přístup k této směrnici.
That is the proviso which must underlie our approach to this directive.

2. IT

podmínka
volume_up
condition {podstatné jméno}
To je základní podmínka pro zachování rovnováhy evropských orgánů.
That is a basic condition for maintaining the balance of the European institutions.
To je nezbytná podmínka pro skutečnou rovnost a ukončení násilí.
This is an essential condition for real equality and ending violence.
Není-li tato podmínka splněna, EU s nimi nemůže zahájit rozhovory.
This is a condition without which negotiations with third countries are impossible.

Příklady použití pro "podmínka" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechDalší důležitou myšlenkou je podmínka přetrvávání znaků napříč realitami.
Another important idea is this notion of persistence of character across realities.
CzechTo je podmínka prospěšné spolupráce i spravedlivé soutěže na světových trzích.
That is a precondition both for beneficial cooperation and for fair competition on world markets.
CzechV takových podmínka ani samotný výraz "volby" neodpovídá skutečnosti.
In such conditions, even the very expression 'elections' does not correspond to reality.
CzechJe to nezbytná podmínka pro udržení důvěryhodnosti vládních fiskálních cílů.
This is a prerequisite for maintaining confidence in the credibility of governments’ fiscal targets.
CzechPodmínka by neměla znít "Můžete dělat všechno, kromě...".
The stipulation should not be 'You can do everything, except ...'.
CzechPodmínka procesu stabilizace a přidružení je sledována ve výročních zprávách o pokroku připravovaných Komisí.
SAP conditionality is monitored through the annual progress reports prepared by the Commission.
CzechPokud tato podmínka není splněna, návrh nemůže být přijat.
If this is not the case, the proposal cannot be adopted.
CzechTaková je podmínka výměnou za půjčku s úrokovou sazbou vyšší než u samotného Mezinárodního měnového fondu.
This is being imposed in exchange for a loan at a rate of interest higher than that of the International Monetary Fund itself.
CzechVšichni nebudou zpočátku spokojení, ale je to podmínka, aby se Evropa dostala z této hrozné hospodářské krize.
Not everyone will be happy at the beginning, but that is a precondition for moving Europe out of this terrible economic crisis.
CzechTo je skutečně klíčová podmínka.
CzechZdá se, že tato podmínka je splněna.
CzechZadruhé souhlasím s komisařkou Kroesovou, že je třeba důkladně prověřit, zda neexistuje nějaká nekomerční podmínka.
As a second point, I agree with Commissioner Kroes that there is a need to check carefully whether there are any non-commercial considerations.
CzechZaprvé údaje mohou být používány pouze za tím účelem, za kterým byly získány, což je stejná podmínka jako ta, o níž jsme hovořili již dříve ve vztahu k dohodě SWIFT.
I would like to highlight three items in it.
CzechPodmínka pro vykonání následné auditorské činnosti je obdržení dostatečného počtu žádostí o proplacení nákladů od příjemců.
A precondition for carrying out the ex-post auditing activity is the availability of a sufficiently important number of cost claims submitted by the beneficiaries.
CzechTo je nezpochybnitelné právo a podmínka sine qua non k dosažení kvality života, o niž všichni usilujeme a jež se odráží i v Lisabonské smlouvě.
This is an unquestionable right and a sine qua non for attaining the quality of life that we all aspire to, and which the Treaty of Lisbon reflects.
CzechTo platí zejména pro volby do stranických orgánů, pro výběr kandidátů a sestavování seznamů a nyní je tato podmínka začleněna do odstavce 5.
This applies in particular to the election of party organs, the selection of candidates and the drawing up of lists and has now been included in paragraph 5.
CzechJe to nevyhnutelná podmínka demokracie, právního státu, odborného vzdělávání studentů, správného uplatňování právních předpisů občany a právními zástupci atd.
That is imperative for democracy, the rule of law, the training of students, proper application of the law by citizens and legal practitioners, etc.
CzechTo je naprosto základní podmínka, kterou všichni musíme dodržet, jelikož nebude-li kyperská otázka vyřešena spravedlivě, bude to mít pro Evropskou unii katastrofální důsledky.
This is a basic element that we all need to respect because, if the Cyprus issue is not resolved fairly, it will be disastrous for the European Union itself.
CzechKromě toho na základě různých zkušeností v rámci Unie stále neexistuje společné vnímání Ruska na východě i na západě, což je podmínka pro společný postoj.
Moreover, on the basis of different experiences within the Union, there is still no common perception on Russia between the east and the west as a precondition for a common position.
CzechJe nutné urychleně realizovat vybudování infrastruktury uvnitř EU, aby byly členské země efektivně propojeny, což je podmínka pro vybudování efektivního trhu s plynem.
The building of infrastructure in the EU must be implemented rapidly, in order to provide effective connections between Member States as a prerequisite for building an effective gas market.