CS

požadovat {sloveso}

volume_up
U jistých transakcí mohou prodejci požadovat přístup k vašemu telefonnímu číslu.
For certain transactions, sellers may require access to your telephone number.
Ve světě je jen velmi málo situací, v nichž je možné požadovat úplnou nulovou toleranci.
There are few situations in the world where you can require absolutely zero tolerance.
Účinné předpisy na ochranu klimatu budou nadále požadovat, aby byly uplatňovány pružné mechanismy.
Effective climate protection regulation will continue to require flexibility mechanisms.
Pokud nebudeme požadovat nemožné, jak vůbec můžeme dosáhnout změny?
If we do not ask for the impossible, how will we ever achieve change?
Jakmile je rozpor se smlouvou oznámen prodávajícímu, má spotřebitel právo požadovat:
When a lack of conformity is notified to the seller, the consumer will be entitled to ask:
I tady, jak jsem uvedla, budeme požadovat zvláštní misi přímo na místě.
Here again, as I have mentioned, we will ask for a special field mission.
Musíme požadovat okamžité propuštění Dawita Isaaka výměnou za finanční pomoc.
We have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Na Kavkazu musíme společně požadovat neomezený přístup pro pozorovatele EU.
In the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.
Na politické úrovni může být motivující to požadovat, ale není to realistické.
It may be motivating on a political level to demand that, but it is not realistic.
Věřitel tak nebude moci požadovat kompenzaci vyšší než 1 % částky úvěru.
The lender will not therefore be able to claim compensation of more than 1% of the value of the credit.
Jedním z důsledků provedených změn bude to, že cestující budou moci požadovat odškodnění v případě nehody.
One of the consequences of the changes which have been made will be that passengers will be able to claim compensation in the event of an accident.
Dávám přednost tomu, aby má mzda byla mým nezcizitelným právem, požadovat bohatství, které vytvářím a které mi patří.
I prefer my wage to be my inalienable right, to claim the riches which I produce and which belong to me.
požadovat (také: volat o, vyžadovat)
Nám nepřísluší požadovat "sledování" delokalizace společností.
It is not for us to call for the 'monitoring' of company delocalisation.
Musíme požadovat ukončení tohoto šílenství formou okamžitého a trvalého příměří.
We must call for an end to this madness in the shape of an immediate and permanent ceasefire.
Není možné pouze požadovat mezigenerační solidaritu.
It is not enough to call for solidarity between the generations.
Domnívám se, že někteří poslanci budou dnes večer toto ujištění od Komise požadovat.
I think there will be Members tonight who will be seeking that reassurance from the Commission.
V tomto ohledu naléhavě vyzývám Komisi, aby zvážila možnost požadovat po francouzské vládě vysvětlení.
In this regard, I urge the Commission to consider the possibility of seeking an explanation from the French Government.
Pane Ortuondo, předsednictví bude požadovat informace o této otázce, přestože jsme o ní už mnohokrát diskutovali a odpovědi jsou dobře známy.
Mr Ortuondo, the Presidency will seek information on this matter, even though it is something that we have discussed many times and the answers are well known.

Příklady použití pro "požadovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechU jistých transakcí mohou prodejci požadovat přístup k vašemu telefonnímu číslu.
For certain transactions, sellers may require access to your telephone number.
CzechPřihlédněte proto prosím k tomu, že budeme požadovat celou řadu dílčích hlasování.
Please make allowance, then, for our requests for a whole series of split votes.
CzechSpolečně musíme požadovat evropskou reakci na finanční krizi a pracovat na ní.
Together we must call and work for a European response to the financial crisis.
CzechMusíme požadovat okamžité propuštění Dawita Isaaka výměnou za finanční pomoc.
We have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
CzechSprávně ale nemají právo po Katarině požadovat soudní překlady jejích diplomů.
But Katarina cannot be required to provide sworn translations of her diplomas.
CzechNa politické úrovni může být motivující to požadovat, ale není to realistické.
It may be motivating on a political level to demand that, but it is not realistic.
CzechMusíme požadovat vzájemnost a přístup na zahraniční trhy pro své vlastní produkty.
We must demand reciprocity and access to foreign markets for our own products.
CzechBritští konzervativci budou samozřejmě nadále požadovat referendum o Smlouvě.
British Conservatives, of course, will continue to demand a referendum on the Treaty.
CzechV tomto případě mohou nizozemské úřady výměnu řidičského průkazu po vás požadovat.
In this case the Dutch authorities can make you exchange your licence for a Dutch one.
CzechSprávně ale nemají právo po Katarině požadovat soudní překlady jejích diplomů.
Katarina cannot be required to provide sworn translations of her diplomas.
CzechNa Kavkazu musíme společně požadovat neomezený přístup pro pozorovatele EU.
In the Caucasus, we must jointly demand unrestricted access for EU observers.
CzechProto musí, pane předsedající, náš Parlament požadovat finanční sankce vůči Íránu.
That is why, Mr President, our Parliament must demand financial sanctions against Iran.
CzechSouhlasím s tím, že nesmíme pro euro požadovat přehnanou výsadu rezervní měny.
I agree that we must not demand the exorbitant privilege of being the reserve currency.
CzechPokud se v obou zemích platí eurem, zaměstnavatel to po vás požadovat:
If both your country of residence and country of employment are in the Eurozone:
CzechMůžeme to říci zde a požadovat, aby si ruští výsadkáři vrátili do Ruska.
We may say it here, requesting that Russian paratroopers land back in Russia.
CzechA odpověď na to je, že budeme požadovat přemýšlení od každého normálního člověka.
And the response to that is that we demand the exercise of thinking from every sane person.
CzechJe jasné, že dnes musíme důrazně požadovat zastavení palby, ale to nestačí.
Today, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
CzechMusíme požadovat ukončení tohoto šílenství formou okamžitého a trvalého příměří.
We must call for an end to this madness in the shape of an immediate and permanent ceasefire.
CzechVe světě je jen velmi málo situací, v nichž je možné požadovat úplnou nulovou toleranci.
There are few situations in the world where you can require absolutely zero tolerance.
CzechJakmile je rozpor se smlouvou oznámen prodávajícímu, má spotřebitel právo požadovat:
When a lack of conformity is notified to the seller, the consumer will be entitled to ask: